W chwili obecnej już 80% zgłoszeń przywozowych dokonywanych jest w formie wyłącznie elektronicznej, natomiast w przypadku tranzytu i eksportu 100% zgłoszeń obsługiwanych jest elektronicznie odpowiednio w systemach NCTS i ECS.

Kierując się tak dużą popularnością elektronicznej formy zgłoszeń celnych Służba Celna podjęła decyzję o pełnym zautomatyzowaniu obsługi zgłoszeń celnych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do niezwłocznego podjęcia działań, które zapewnią możliwość skorzystania z w pełni zautomatyzowanej i „bezpapierowej” obsługi przywozowego zgłoszenia celnego w systemie CELINA.

W związku z informatyzacją odpraw celnych wszystkie podmioty mające kontakt ze Służbą Celną powinny uzyskać dostęp do w pełni elektronicznych odpraw (importowych, eksportowych, tranzytowych jak i składania deklaracji INTRASTAT dotyczących obrotu wewnątrz-wspólnotowego).

Aby zabezpieczyć sobie taki dostęp należy:

 1. uzyskać numer EORI
 2. dokonać rejestracji w systemie PDR

1. EORI – Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification – EORI), jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej (UE) środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs – tj. „bezpapierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w UE. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI i jest im nadawany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy obowiązani są posługiwać się tym jedynym, uznawanym na obszarze całej UE numere, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.

W Polsce przyjęto generalną zasadę budowy numeru EORI przedsiębiorcy w oparciu o numer NIP.

Aby dokonać rejestracji należy:

 • wypełnić wniosek wg załączonej instrukcji
 • dołączyć dokumenty firmy
 • złożyć w najbliższym Urzędzie Celnym.

Rejestracji należy dokonać w najbliższym Urzędzie Celnym, ponieważ wszystkie zmiany w danych firmy trzeba będzie aktualizować. Najkorzystniej dla Państwa będzie dokonywać tych czynności najbliżej swojej siedziby.

2. Warunkiem takiej odprawy jest zarejestrowanie podmiotu (importera, eksportera) jak i jego przedstawiciela celnego (agencji celnej) w Podsystemie danych Referencyjnych Służby Celnej (PDR).

Aby dokonać takiej rejestracji należy:

 • upoważnić wybraną(e) agencję celną (agencje celne) do działania w Państwa imieniu (wzór upoważnienia – Załącznik nr 1).
 • po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia upoważnienia przez agencję celną podejść do najbliższego Państwa siedzibie Urzędu Celnego i dokonać rejestracji w PDR. W Urzędzie Celnym składamy wniosek (wzór wniosku – Załącznik nr 6), instrukcję bezpieczeństwa (wzór instrukcji – Załącznik nr 5) oryginał (potwierdzona kopia) upoważnienia z potwierdzeniem przyjęcia przez agencję celną, opłatę skarbową, dokumenty firmy.

Rejestracji w PDR dokonujemy również w przypadku upoważnienia agencji do składania w imieniu przedsiębiorcy deklaracji INTRASTAT (wzór upoważnienia do INTRASTAT – Załącznik nr 2).

W takim przypadku do Izby Celnej w Szczecinie (odpowiedzialnej za INTRASTAT na terenie całego kraju) wysyłamy:

 • wniosek (wzór wniosku – Załącznik nr 7),
 • instrukcję bezpieczeństwa (wzór instrukcji – Załącznik nr 5)
 • oryginał (potwierdzona kopia) upoważnienia z potwierdzeniem przyjęcia przez agencję celną (wzór upoważnienie do INTRASTAT – Załącznik nr 2)
 • opłatę skarbową,
 • dokumenty firmy.