Składy celne odgrywają istotną rolę w globalnej logistyce, wspierając optymalizację łańcucha dostaw oraz redukcję kosztów operacyjnych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej funkcjonowaniu składów celnych, ich rodzajami oraz procedurom związanym z ich użytkowaniem.

skład celny

Czym jest skład celny i jakie są jego funkcje?

Skład celny to miejsce objęte dozorem celnym i wyznaczone przez odpowiednie służby celno-skarbowe. Przeznaczony jest do składowania celnego towarów o statusie nieunijnym, pochodzących spoza terytorium Unii Europejskiej.

Wprowadzając towary na skład, mamy możliwość ich składowania bez uiszczania cła oraz innych należności podatkowych, co niejednokrotnie stanowi wartość dodaną dla przedsiębiorstw czy osób prywatnych. Odpowiednie opłaty wymagają uregulowania dopiero w momencie wyprowadzenia danego towaru poza skład.

Różnice między składem celnym a magazynem celnym

Na magazyn czasowego składowania również możemy wprowadzać towary importowane spoza obszaru UE. Nadzór nad magazynem sprawuje także odpowiedni organ celno-skarbowy. Mimo wspomnianych podobieństw zadania magazynu celnego znacznie się różnią od zasad funkcjonowania składu celnego.

Przede wszystkim możliwy czas składowania towarów na magazynie celnym jest ograniczony i wynosi 90 dni, liczony od momentu uzyskania deklaracji czasowego składowania (DSK). Ten czas musi zostać odpowiednio wykorzystany na przygotowanie się do kontroli celnej, która dzięki tej procedurze zostaje odroczona, np. w przypadku niepełnej dokumentacji wymaganej na rzecz badań stacji sanitarno-epidemiologicznej zyskujemy czas na jej uzupełnienie. Po upływie ustawowych 90 dni towar musi zostać odprawiony lub przeniesiony na skład celny. 

Co ważne, składując towar na magazynie czasowego składowania, nie możemy poddawać towaru czynnościom, jak: sortowanie czy pobieranie próbek. 

Wolny obszar celny a skład celny

Wolny Obszar Celny to wydzielony obszar celny, który podlega kontroli przed odpowiednimi organami, jednak uprawnienia służb celnych do kontroli i sprawowania dozoru celnego ogranicza się do granic WOC.

W odróżnieniu od składu celnego – WOC jest miejscem, gdzie dopuszczone są procesy składowania, magazynowania, pakowania, konsolidacji, przetwarzania tj. uszlachetniania. Co więcej, dopuszczalne są także czynności produkcyjne, handlowe i usługowe.

Na towary wprowadzane i wyprowadzanie na Wolny Obszar Celny nie są potrzebne pozwolenia na ich obrót. Na WOC nie obowiązują środki polityki handlowej, co oznacza, że na jego terenie nie obowiązują zakazy i ograniczenia, jak również niektóre zagadnienia kontroli pozataryfowej, tj. sanitarnej, fitosanitarnej.

Skład podatkowy a skład celny

Skład podatkowy to miejsce wyznaczone dla produkcji, magazynowania i przeładowywania, wprowadzania i wyprowadzania towarów objętych podatkiem akcyzowym. Towary na składzie podatkowym podlegają procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Zapłata akcyzy jest odroczona najczęściej do momentu wprowadzenia danego produktu do obrotu na rynku. Prowadzenie składu podatkowego wymaga otrzymania właściwego zezwolenia. Szczegółowe warunki prowadzenia składu podatkowego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego. (Dz.U. z 2018 r. poz. 55).

Rodzaje składów celnych

Jak podaje Unijny Kodeks Celny wyróżnia się dwa rodzaje składów celnych:

 1. publiczne – mają charakter usługowy, w tym przypadku towary mogą być składowane przez każdą osobę, importerzy mogą wprowadzać towary na podstawie umowy z prowadzącym skład celny;
 2. prywatne – prowadzone na własne cele importowe lub reeksportowe podmiotu gospodarczego.

Składy celne o charakterze publicznym dzielimy dodatkowo na typy:

 • TYP I – odpowiedzialność za dostęp towaru do kontroli oraz wszelkich obowiązków wynikających ze składowania spoczywa po obu stronach – prowadzącym skład i osobie z niego korzystającej,
 • TYP II – w tym przypadku, odpowiedzialność leży wyłącznie po stronie podmiotu korzystającego ze składu,
 • TYP III – ten typ prowadzany jest bezpośrednio przez organy celne (w Polsce ten typ nie funkcjonuje).

Funkcje składów celnych

Składowanie towarów ma składzie celnym otwiera szereg korzyści, które są gwarantowane przez poniższe funkcje:

 • funkcja zawieszenia płatności – wstrzymanie opłat za cło i podatki na czas składowania w składzie celnym,
 • funkcje reeksportu – możliwość ponownego wywiezienia towaru poza UE, opcja ta również nie wymaga opłaty cła,
 • możliwość składowania na składzie towarów unijnych – jeśli zależy nam na takiej możliwości, w pozwoleniu musimy zapewnić o rozdzielności księgowej do każdego z towarów i identyfikowalności ze względu na status celny.

Termin składowania towarów w składzie celnym

Czas składowania towarów w procedurze składowania celnego jest nieograniczony. Reguła ta nie ma zastosowania dla towarów z określoną datą przydatności do spożycia, które są opisane w dokumentach lub na etykietach umieszczonych na opakowaniach.

W wyjątkowych sytuacjach organy celne mogą określić termin, przed którego upływem procedura musi zostać zakończona. Najczęściej ma to miejsce, gdy w przypadku długiego okresu składowego towar może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt, roślin lub środowiska. Dla prowadzącego skład celny i klienta, którego towar ma być wprowadzany do składu celnego, terminami takimi będą: terminy przydatności do użycia lub terminy przydatności do spożycia.

Czynności na towarze w składzie celnym 

Warto mieć na uwadze, że składując towar na składzie celnym, możemy, za zgodą organu celnego, przeprowadzić na nim szereg czynności, które mają doprowadzić do poprawy ich wyglądu czy jakości. Żadna z czynności nie powinna dawać podstawy do zmiany kodu CN, chyba że istnieją ku temu powody.

Zgodnie z załącznikiem 71-03 Rozporządzenia delegowanego nr 2446/2015 możliwe jest m.in.:

 • naprawa opakowań,
 • procedura naprawcza,
 • repaletyzajca, depaletyzacja, paletyzacja,
 • pobieranie próbek,
 • sortowanie,
 • ważenie,
 • usuwanie pasożytów (fumigacja),
 • etykietowanie.

Konsygnacja towarów na składzie celnym

Konsygnacja dotyczy towarów składowanych na składzie celnym, które następnie przeznaczane są na sprzedaż komisową. Ona z kolei przeprowadzana jest przez prowadzącego skład celny, w zależności od jego typu.

Przeprowadzenie konsygnacji wymaga zawarcia tzw. kontraktu konsygnacyjnego – jego warunki określone w Kodeksie Cywilnym. Konsygnowane towary mogą być przedmiotem sprzedaży w imieniu własnym i na rachunek właściciela towarów.

Sprzedaż towarów w składzie celnym

Wykorzystanie składu celnego lub urządzeń do magazynowania objętych procedurą składowania celnego do celów sprzedaży detalicznej jest zabronione. Wyjątki od tej reguły określone są w przepisach prawa celnego.

Skład celny – wymagania

Żeby otrzymać zgodę na prowadzenie składu celnego, należy spełnić szereg wymagań. Poza wnioskiem o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego należy dołączyć plan miejsca składu celnego wraz z dokładnym opisem zabezpieczeń, uniemożliwiających usunięcie towarów spod dozoru celnego. Wymagane jest posiadanie monitoringu oraz wyposażenia niezbędnego do kontroli i manewrowania towarów – wag, wózków widłowych, czytników.

Pozwolenie na prowadzenie składu celnego – kto może je otrzymać i kto może go prowadzić?

O zgodę na prowadzenie składu celnego wnioskujemy do urzędu celno-skarbowego, który odpowiada jego lokalizacji. Warunki uzyskania pozwolenia na prowadzenie składu celnego określone są w art. 211 ust. 3 lit. a – c oraz ust. 4 lit. a UKC.

Do najważniejszych wymagań i warunków prowadzenia składu celnego dla podmiotu należą:

 1. podmiot ma siedzibę na obszarze celnym Unii,
 2. podmiot zapewnia prawidłową realizację operacji w składzie, tj. podmiot prowadzi i udostępnia księgi rachunkowe na potrzeby celne, prowadzi ewidencję towarów wprowadzonych na S.C.,
 3. podmiot zapewnia, że towary zgłoszone do procedury składu celnego zostają objęte zabezpieczeniem niezwłocznie po ich wprowadzeniu,
 4. w przypadku niezgodności, uszkodzenia towarów, opakowań, niezgodności w zamknięciach celnych, podmiot sporządza stosowny protokół rozbieżności i przedstawia go niezwłocznie w urzędzie kontrolnym,
 5.  składa zabezpieczenie zgodnie z art. 89 UKC – w przypadkach, w których może powstać dług celny lub inne należności związane z towarami objętymi procedurą specjalną,
 6. Podmiot co kwartał składa zestawienie ewidencji stanu towarów objętych procedurą składowania celnego, z informacją o operacjach celnych oraz kwotach zabezpieczeń.

Składy celne od Terramar

Świadczymy kompleksowe usługi magazynowe, posiadamy 3 nowoczesne magazyny, zlokalizowane w Gdańsku (Port Gdańsk przy Baltic Hub), Gdyni (Port Gdynia) i Pruszkowie (Urząd Celny Pruszków) o szerokich możliwościach składowania, w tym składy celne. Łącznie dysponujemy powierzchnią blisko 25 000 m2.

Szukasz sprawdzonej firmy zajmującej się magazynowaniem towarów różnego typu? Zależy Ci na tym, aby przekazać opiekę nad ładunkiem w bezpieczne ręce? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Sprawdź:

Skład i magazyn celny Pruszków
Skład i magazyn celny Gdynia
Skład i magazyn celny Gdańsk