OGÓLNE POLSKIE WARUNKI SPEDYCYJNE 2022

Opracowane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki
z siedzibą w Gdyni


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Użyte w niniejszych Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych 2022 określenia oznaczają:
1) Spedytor przedsiębiorca podejmujący się za wynagrodzeniem na zlecenie Zleceniodawcy wysyłania lub odbio-
ru przesyłki lub dokonania innych usług związanych z organizacją przemieszczania się przesyłki,
2) Zleceniodawca osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną lub osoba fizyczna, w tym także nie prowadząca działalności gospodarczej, zawierająca umowę ze
Spedytorem,
3) Spedytor dalszy podwykonawca Spedytora, którym posługuje się Spedytor przy wykonywaniu zlecenia, powie-
rzając mu do wykonania oznaczoną część swych obowiązków z umowy spedycji,
4) Spedytor zastępczy podwykonawca Spedytora, któremu Spedytor powierza w celu wykonania zlecenia całość
obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Spedytorem a jego Zleceniodawcą umowy spedycji,
5) Przewoźnik umowny przedsiębiorca, który we własnym imieniu zawiera umowę przewozu, tj. wyraźnie
zobowiązuje się wobec kontrahenta do dostarczenia przesyłki do miejsca przeznaczenia określonym rodzajem tran-
sportu i przyjmuje wprost odpowiedzialność za osiągniecie tego rezultatu, ale sam nie wykonuje faktycznie przewozu,
6) Rzeczy o szczególnych właściwościach rzeczy, których transport, przechowanie lub inne czynności objęte umową
spedycji wiążą się z dodatkowym ryzykiem ze względu na ich bardzo dużą lub trudną do określenia wartość, szcze-
gólną podatność na uszkodzenie lub zniszczenie bądź konieczność dopełnienia dodatkowych obowiązków admi-
nistracyjnych, dokumentacyjnych czy innych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
Za Rzeczy o szczególnych właściwościach uznaje się:
a) wartości pieniężne, rozumiane jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle, karty płatnicze
i kredytowe, banderole i znaki akcyzy, losy loteryjne, bilety komunikacyjne i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
b) metale szlachetne oraz wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły i wyroby z tychże,
c) dzieła sztuki, przedmioty o wartości zabytkowej, historycznej lub kolekcjonerskiej,
d) produkty lecznicze,
e) zwłoki i szczątki ludzkie,
f) towary objęte ustawowym systemem monitorowania przewozu i obrotu,
g) materiały niebezpieczne,
h) broń i amunicja,
i) rzeczy łatwo psujące się lub wymagające zachowania stałej temperatury przewozu i przechowania,
j) żywe zwierzęta,
k) mienie przesiedlenia,
l) dokumenty, modele, prototypy, wzory,
ł) dane zapisane na wszelkiego rodzaju nośnikach danych poza fabrycznie nowymi i przeznaczonymi do sprzedaży
nośnikami magnetycznymi lub optycznymi z zapisanymi na nich, z zachowaniem wszelkich praw autorskich, filmami,
muzyką lub oprogramowaniem komputerowym,
m) pasze, uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne,
n) prekursory narkotykowe,
o) odpady,
p) ładunki ponadnormatywne,
r) inne rzeczy niż wyżej wymienione, które Spedytor określi w swojej ofercie bądź w umowie jako rzeczy o szczegól
nych właściwościach.
7) Pojemnik transportowy urządzenie transportowe o trwałym charakterze i odpowiedniej wytrzymałości, zape-
wniające możliwość wielokrotnego używania, specjalnie zaprojektowane w celu ułatwienia przewozu towarów jed
nym lub kilkoma środkami transportowymi bez przeładowywania towarów.
8) Czynności ładunkowe Załadunek przesyłki i Rozładunek przesyłki:
a) Załadunek ogół czynności dokonywanych przed rozpoczęciem wysyłki, mających na celu umieszczenie przesyłki
wewnątrz konstrukcji samego pojazdu lub w Pojemniku transportowym, gdy ma być ona przemieszczana w takim
pojemniku, podstawionym w miejscu załadunku, z uwzględnieniem prawidłowego rozmieszczenia przesyłki (w tym
ładunku), jej opakowania lub zabezpieczenia (w tym również na środku transportu);
b) Rozładunek ogół czynności dokonywanych po zakończeniu wysyłki, mających na celu opróżnienie Pojemnika
transportowego z towaru , takich jak w szczególności: rozmocowanie, zdjęcie zabezpieczeń (w tym np. plomb) oraz
uporządkowanie Pojemnika transportowego w przypadku jego zanieczyszczenia w trakcie rozładunku, uwzględnia-
jąc czynności przemieszczania towaru po zdjęciu plomb niezbędnych do wyjęcia go z Pojemnika transportowego;
9) Przeładunek obsługa przesyłki w toku wykonywania zlecenia mająca na celu przemieszczanie przesyłki pomię-
dzy środkami transportu lub w obrębie jednego środka transportu lub pomiędzy środkami transportu a terminalem
przeładunkowym lub innym miejscem jej przechowania lub składowania, bezpośrednio związana lub realizowana
wraz ze zleceniem spedycyjnym;
10) Siła wyższa zdarzenie nadzwyczajne, pozostające poza kontrolą którejkolwiek ze stron, którego nie można
było wcześniej przewidzieć lub którego nie można było uniknąć, a które wystąpiło lub którego skutki ujawniły się
po zawarciu umowy lub złożeniu zlecenia lub po przystąpieniu do realizacji zlecenia. Za przypadek siły wyższej
w rozumieniu niniejszych OPWS 2022 należy rozumieć w szczególności (wystąpienie jednej lub kilku, razem lub
osobno) powódź, huragan lub inne klęski żywiołowe, a także anomalie pogodowe, atak terrorystyczny, epidemie,
działania lub zaniechania organów państwowych (w tym wszelkie akty władz państwowych, które będą wpływać
na możliwość realizacji umowy lub zlecenia przez Spedytora), remonty lub zamknięcia infrastruktury na trasie prze
mieszczenia przesyłki, kongestie oraz działania wojenne, w zakresie w jakim wyżej wskazane okoliczności mają wpływ
na realizację umowy, w tym zlecenia,
11) Forma dokumentowa forma czynności prawnej do zachowania której, wystarcza złożenie oświadczenia woli
w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, w tym także za pomocą
nośnika informacji lub środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wiadomości e–mail, sms lub innej przy
wykorzystaniu komunikatora internetowego.

§ 2

1. Niniejsze Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2022, dalej jako „OPWS 2022” znajdują zastosowanie w stosunkach
między Spedytorem a jego Zleceniodawcą tylko w przypadku, gdy co najmniej jedna ze stron jest członkiem Polskiej
Izby Spedycji i Logistyki.
2. OPWS 2022 stosuje się w całości jednak z zastrzeżeniem pierwszeństwa odmiennych warunków określonych
w umowie zawartej przez Spedytora i Zleceniodawcę (w tym umowy zawartej na skutek złożonej oferty).
3. Wszelkie oświadczenia Zleceniodawcy, w tym w szczególności zlecenia lub dodatkowe warunki umowne, złożo-
ne przez Zleceniodawcę Spedytorowi w jakiejkolwiek formie w związku z ofertą Spedytora, znajdują zastosowanie
między Spedytorem a Zleceniodawcą, wyłącznie w takim zakresie, w jakim te oświadczenia zgodne z ofertą złożo-
przez Spedytora, zaś w pozostałym zakresie wykraczającym poza treść oferty lub zawartej umowy wyłącznie
po uprzedniej akceptacji tych oświadczeń przez Spedytora, udzielonej pisemnie lub w Formie dokumento
wej pod rygorem nieważności. Brak niezwłocznej odpowiedzi Spedytora, jak również przystąpienie do wykonania
usługi nie poczytuje się za przyjęcie oferty Zleceniodawcy zawartej w tych oświadczeniach.

§ 3

Niniejsze OPWS 2022 znajdują zastosowanie w przypadku realizacji umów lub zleceń spedycji dotyczących Rzeczy
o szczególnych właściwościach określonych w par. 1 ust. 6) a)-e), l) i ł), przy czym odpowiedzialność Spedytora za
szkody z tego tytułu zostaje wyłączona, za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie.

§ 4

1. Złożona przez Spedytora oferta obejmuje tylko te czynności, które w niej wymienione, a stawki za usługi,
o których mowa w ofercie, zachowują ważność wyłącznie w okresie ważności oferty, chyba że co innego wynika
z treści oferty.
2. W umowie zawartej między Spedytorem a Zleceniodawcą, w tym w umowie zawartej na skutek oferty złożonej
przez Spedytora, ujęte tylko wynagrodzenie i te koszty oraz wydatki, które związane z niezakłóconą realizacją
umowy.
3. Jeżeli Spedytor otrzyma od Zleceniodawcy, z którym pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę (w tym
kontrofertę, o której mowa w art. 68 Kodeksu cywilnego) zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak nie-
zwłocznej odpowiedzi Spedytora na powyższą ofertę nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.
4. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, które zostały zlecone
Spedytorowi ustnie, chyba że zlecenie takie zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Spedytora bądź Zleceniodawcę
w Formie dokumentowej lub pisemnie, poprzez wskazanie przez Spedytora w szczególności rodzaju potwierdzanej
usługi oraz wysokości należnego Spedytorowi wynagrodzenia. Do usług wykonanych, zleconych ustnie i niepotwierdzo-
nych w powyższym trybie, stosuje się odpowiednio postanowienie § 9 ust. 2 niniejszych OPWS.
5. Spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych instrukcji udzielanych przez Zleceniodawcę bezpośrednio
innym stronom uczestniczącym w realizacji usługi.

§ 5

1. Oferta Spedytora nie wiąże i nie dochodzi na jej podstawie do zawarcia umowy, jeśli ze zlecenia wynika, że przed
miotem spedycji ma być Rzecz o szczególnych właściwościach, które nie zostały wyraźnie podane Spedytorowi
w zapytaniu ofertowym.
2. Zlecenie powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje o przesyłce i o jej właściwościach, a w szczególności
znaki i numery poszczególnych sztuk (opakowań), ich liczbę, wagę, wymiary, kubaturę, ilość i rodzaj jed
nostek transportowych, a także wskazywać, czy stanowiący przesyłkę towar należy do którejś z kategorii
Rzeczy o szczególnych właściwościach, jak również określać zakres zlecanej usługi oraz wszelkie inne dane
i dokumenty potrzebne dla prawidłowego wykonania zlecenia.
3. W przypadku, gdy zlecenie nie będzie zawierało któregoś z elementów określonych w ust. 2 lub będzie zawierać
inne braki lub błędy, na wezwanie Spedytora Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić brakujące
elementy zlecenia lub usunąć inne braki lub błędy.
4. Do czasu uzupełnienia wszystkich braków zlecenia, o których mowa w ust. 3 powyżej Spedytor może wstrzymać
się według swojego wyboru z wykonaniem całości lub części zlecenia, informując o tym Zleceniodawcę. Jeśli
po wyznaczeniu dodatkowego terminu Zleceniodawcy przez Spedytora, Zleceniodawca będzie opóźniał się
z uzupełnieniem braków zlecenia, Spedytor będzie uprawniony do wypowiedzenia zlecenia, powołując się na ważny
powód.
5. W przypadku skorzystania przez Spedytora z uprawnień, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 Zleceniodawcy nie
będą przysługiwać w stosunku do Spedytora żadne roszczenia odszkodowawcze nawet, gdy Spedytor nie powiadomi
o powyższym Zleceniodawcy.
6. Jeśli towar podlega przepisom o systemie monitorowania przewozu towarów lub innym przepisom regulującym
szczególne zasady związane z przewozem danego rodzaju towarów, zaś Spedytor udzieli wyraźnej zgody na
świadczenie usług w zakresie tego towaru, realizacja zlecenia uzależniona jest dodatkowo od przekazania Spedytorowi
przez Zleceniodawcę wszystkich niezbędnych danych, informacji, dokumentów oraz innych środków niezbędnych
do wykonania usługi zgodnie z powyższymi przepisami. W przypadku braku powyższego ze strony Zleceniodaw
cy odpowiedzialność Spedytora jest w całości wyłączona z tytułu realizacji danej usługi, a Zleceniodawca jest
zobowiązany pokryć w całości ewentualnie powstałą szkodę po stronie Spedytora.
7. Spedytorowi przysługuje w szczególności wybór czasu, sposobu wysyłki, rodzaju przewozu i taryf oraz zasad
postępowania, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej na piśmie lub w Formie dokumentowej pod rygorem
nieważności.

§ 6

Spedytor nie jest zobowiązany do Załadunku lub Rozładunku. Ryzyko i wyłączną odpowiedzialność za te czynności
ponosi Zleceniodawca, chyba że strony umówią się inaczej.

§ 7

Na wyraźne zlecenie Zleceniodawcy złożone na piśmie albo w Formie dokumentowej pod rygorem nieważności,
Spedytor może zawrzeć na rzecz Zleceniodawcy ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo) na wyłączny koszt Zle
ceniodawcy, pod warunkiem uprzedniego przekazania Spedytorowi przez Zleceniodawcę wszystkich niezbędnych
informacji dotyczących wartości i rodzaju towaru.

§ 8

1. Za prowadzenie przez Spedytora na rzecz Zleceniodawcy lub osoby przez niego wskazanej postępowania reklama
cyjnego, Spedytorowi należy się wynagrodzenie.
2. Spedytor ma prawo zatrzymania kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku uznania rekla-
macji, reklamowana suma wpłynie na jego rachunek bankowy.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w ust.1, nie obejmuje prowadzenia przez Spedytora na rzecz Zlece-
niodawcy postępowania sądowego, administracyjnego, sądowo-administracyjnego, arbitrażu czy mediacji.

§ 9

1. Spedytorowi należy się od Zleceniodawcy wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową.
2. Za usługi nieobjęte umową, a wykonane przez Spedytora nawet bez uzgodnienia ze Zleceniodawcą, ale w celu
należytego wykonania spedycji bądź dla dobra przesyłki lub Zleceniodawcy, należy się Spedytorowi od Zleceniodaw
cy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej rynkowej cenie usługi, jeżeli Spedytor usługę wykonał samodzielnie,
a w przypadku skorzystania z podwykonawcy zwrot poniesionych wydatków i kosztów powiększonych o wyna
grodzenie w wysokości 10% netto tych kosztów i wydatków powiększonych o należny podatek od towarów i usług,
chyba że ustalono należne wynagrodzenie na wyższym poziomie.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2, a także wszystkie wydatki i koszty, w tym w szczególności za przestój,
przetrzymanie, koszty postoju, demurrage, detention, składowe lub inne, którymi Spedytor zostanie obciążony
w związku z realizacją zlecenia spedycyjnego, zostaną przez Zleceniodawcę zapłacone na pierwsze żądanie Spedy
tora niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
4. Niezależnie od ust. 3, na pierwsze wezwanie Spedytora Zleceniodawca zobowiązany jest według wyboru Spedy
tora: do niezwłocznej zapłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia, kosztów lub wydatków, o których mowa w ust. 2 i 3,
lub do zwolnienia Spedytora z odpowiedzialności w całości poprzez zapłatę ich bezpośrednio na rachunek uprawn
ionego przewoźnika lub innego podmiotu.
5. Wskazanie przez Zleceniodawcę osoby trzeciej jako płatnika faktur, wystawianych przez Spedytora, nie zwalnia
Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty na rzecz Spedytora.
6. Wskazane w ofercie Spedytora stawki obowiązują pod warunkiem dostępności sprzętu i miejsca na statku lub na
innym środku transportu lub w miejscu składowania oraz pod warunkiem Załadunku na statek lub inny środek trans
portu do dnia wskazanego przez przewoźnika jako dzień załadunku. Brak dostępności miejsca na statku lub innym
środku transportu lub sprzętu lub miejsca do składowania stanowi dla Spedytora jedną z podstaw do rozwiązania
umowy z ważnego powodu bez obowiązku odszkodowawczego za ewentualne szkody Zleceniodawcy.

§ 10

Zajęcie, przepadek, konfiskata, zastaw lub zatrzymanie przesyłki, a także jej sprzedaż przez organy administracji lub
inne podobne organy, jak również przez podwykonawcę Spedytora, w szczególności przez przewoźnika, nie mają
wpływu na roszczenia Spedytora wobec Zleceniodawcy, w szczególności roszczenia o zapłatę umówionego wyna
grodzenia oraz zwrot kosztów lub wydatków.

§ 11

1. Składając zlecenie Spedytorowi Zleceniodawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej
na zaspokojenie wszystkich zobowiązań wobec Zleceniodawcy, nie jest aktualnie podmiotem postępowania
upadłościowego lub restrukturyzacyjnego ani też nie ma przesłanek do złożenia takiego wniosku. O złożeniu wnio-
sku do sądu o wszczęcie takiego postępowania Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić Spedytora najpóźniej
w następnym dniu po jego złożeniu.
2. Spedytorowi przysługuje prawo zatrzymania przesyłki objętej umową spedycji do dnia uregulowania pełnej zapłaty
za wykonane usługi, także poprzednie, zwrotu wydatków poniesionych przez Spedytora i innych należności wynikłych-

ze zleceń realizowanych dotychczas na rzecz Zleceniodawcy, jak również odsetek naliczonych od tych należności.
Jeżeli taka zapłata nie zostanie dokonana w terminie wynikającym z faktury lub innego dokumentu księgowego bądź
wezwania do zapłaty, Spedytor upoważniony będzie do sprzedaży przesyłki na warunkach według uznania Spedyto
ra, drogą przetargu lub z wolnej ręki i pokrycia (potrącenia) z uzyskanej kwoty w pierwszej kolejności przysługującej
mu należności za wykonanie usługi, odsetek i innych kosztów związanych z zaspokojeniem jego wierzytelności.
Pozostałą kwotę uzyskaną ze sprzedaży Spedytor zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy, z którego
opłacona została ostatnia faktura Spedytora wystawiona w związku ze zleceniem Zleceniodawcy. Z chwilą udzielenia
zlecenia Spedytorowi przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca udziela Spedytorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa
do realizacji wszystkich czynności potrzebnych do realizacji prawa, o którym mowa w niniejszym ustępie, w tym
w szczególności w zakresie:
1) zatrzymania i dysponowania towarem objętego zleceniem na pokrycie roszczeń Spedytora wobec Zlece-
niodawcy.
2) sprzedaży przesyłki na warunkach według uznania Spedytora, drogą przetargu lub z wolnej ręki i pokrycia
(potrącenia) z uzyskanej kwoty w pierwszej kolejności z przysługującej mu należności za wykonanie usługi, odsetek
i innych kosztów związanych z zaspokojeniem jego wierzytelności.
Z chwilą udzielenia zlecenia Spedytorowi przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca oświadcza, wszelkie spory z właści-
cielem towaru będzie prowadził sam i zobowiązuje się zwolnić Spedytora ze wszelkich roszczeń podmiotów trzecich, w tym
roszczeń o zapłatę lub zwrot towaru poprzez uregulowanie tych należności.
3. Zleceniodawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w majątku osób trzecich, jakie mogą
powstać wskutek skorzystania przez Spedytora z uprawnień, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub
z ustawowego prawa zastawu, a w przypadku wystąpienia przez te osoby z roszczeniami w stosunku do Spedytora
zobowiązuje się on zwolnić Spedytora z odpowiedzialności w całości, a w przypadku pokrycia przez Spedytora tych
roszczeń zwrócić Spedytorowi pokrytą przez niego kwotę w całości na pierwsze wezwanie Spedytora.

§ 12

Za podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, Spedytor odpowiada na zasadzie winy w wyborze.

§ 13

1. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
1) przesyłki wartościowe i towary niebezpieczne, jeżeli nie zostały zadeklarowane w zleceniu i zaakceptowane przez
Spedytora w zawartej umowie,
2) szkodę spowodowaną opóźnieniem lub zwłoką,
3) szkodę w postaci innej, niż szkoda rzeczywista (strata),
4) ubytki naturalne,
5) szkody powstałe w wyniku przerwania lub ryzyka przerwania łańcucha chłodniczego,
6) szkody zaistniałe w wyniku dostępu lub ryzyka dostępu osób trzecich do przesyłki,
7) szkody powstałe w wyniku niedochowania należytej staranności przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią działającą
w imieniu Zleceniodawcy jako podmiot przekazujący przesyłkę do przewozu lub odbierający, w tym o ile był do
tego zobowiązany w wyniku niezaplombowania kontenera w obecności przewoźnika, niedokonania wpisów w liście
przewozowym itp.
8) szkody powstałe w wyniku skorzystania przez Spedytora, Dalszego Spedytora lub przewoźnika z prawa zastawu
bądź zatrzymania,
9) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w całości lub części z przyczyn niezależnych od Spedytora, tak
ich jak w szczególności (wystąpienie choćby jednej): Siły wyższej, brak miejsca na środku transportu, brak sprzętu
lub serwisu lub miejsca do składowania, wzrost lub zmiana stawek frachtowych i nieprzyjęcie przez Zleceniodawcę
nowych stawek,
10) opóźnienie wynikające z nieterminowej pracy terminalu kontenerowego.
2. Spedytorowi w żadnym razie nie można przypisać niedochowania należytej staranności w wykonaniu zlecenia,
jeżeli:
a) zaginięcie lub uszkodzenie spowodowane zostało wyłączną winą osoby uprawnionej, jej zleceniem niewynikającym
z winy spedytora ani jego przewoźnika podwykonawcy, wadą własną towaru lub okolicznościami, których Spedytor
nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec,
b) zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki, powstało w szczególności z jednej lub kilku następujących przyczyn (każda
z osobna):
braku lub wadliwości opakowania, jeśli czynności związane z pakowaniem nie należały zgodnie z zawartą umową
do obowiązków Spedytora, a także jeżeli towary, ze względu na swe naturalne właściwości, ulegną utracie lub
uszkodzeniu (w tym częściowemu) w szczególności poprzez połamanie, rdzę, samoistne wewnętrzne zepsucie,
wyschnięcie, wyciek, normalny ubytek lub działanie robactwa lub gryzoni;
załadowania przez nadawcę towarów do otwartych Pojemników transportowych,
chyba że strony postanowią inaczej na piśmie lub w Formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

§ 14

1. Wypłacone przez Spedytora odszkodowanie, należne osobie uprawnionej z tytułu zawartej umowy spedycji,
ograniczone jest do zwykłej wartości przesyłki, wynikającej z faktury lub innego dokumentu, z zastrzeżeniem pozo-
stałych postanowień niniejszych OPWS 2022.
2. W żadnym przypadku jednak wypłacone przez Spedytora odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty 2 SDR za
1 kilogram wagi brutto przesyłki brakującej lub uszkodzonej, utraconej, zniszczonej, zutylizowanej, odrzuconej lub
porzuconej, niezależnie od przyczyny.
3. Łącznie odszkodowanie, należne od Spedytora, nie przekroczy równowartości kwoty 50.000 SDR za każde zdarzenie,
chyba że od osoby, za którą Spedytor ponosi odpowiedzialność, uzyskane zostanie odszkodowanie w kwocie wyższej.

§ 15

1. Powiadomienie Spedytora o szkodzie w przesyłce lub prawdopodobieństwie jej powstania powinno nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy lub innemu uprawnionemu pod
miotowi. W przypadku niezgłoszenia powyższego w terminie domniemywa się, że szkoda lub uszkodzenie przesyłki
nie powstały w czasie realizacji zlecenia spedycyjnego ani też w wyniku nienależytego wykonania zobowiązań przez
Spedytora.
2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych OPWS 2022, Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do
złożenia Spedytorowi reklamacji. Reklamacja musi być przekazana Spedytorowi na piśmie lub w Formie dokumen
towej pod rygorem nieważności oraz zawierać niezbędne dokumenty, o których mowa w ust. 3 poniżej.
3. Reklamacji powinny towarzyszyć dokumenty stwierdzające stan i wartość przesyłki oraz potwierdzające okolicz-
ności powstania szkody. Reklamację bez wskazanych dokumentów Spedytor może uznać za niewniesioną, a Spedy
tor jest w takiej sytuacji uprawniony do pozostawienia jej bez rozpoznania, przy czym Zleceniodawcy nie przysługuje
z tego tytułu roszczenie względem Spedytora.
4. Brak odpowiedzi Spedytora na reklamację nie stanowi uznania roszczeń Zleceniodawcy objętych reklamacją.

SPEDYCJA
§ 16

1. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do zawieranych przez Spedytora umów spedycji morskiej, lotni-
czej, kolejowej lub drogowej, w tym również, gdy umowa spedycji wykonywana jest przy wykorzystaniu więcej niż
jednego środka transportu, o ile z innych postanowień OPWS 2022 nie wynika inaczej.
2. Reguła Incoterms ®, według której zawarty został kontrakt handlowy podawana jest Spedytorowi przez Zlecenio-
dawcę jedynie informacyjnie, a jej przywołanie w ofercie Spedytora nie oznacza, że Spedytor zobowiązany jest
wykonać te obowiązki, które ciążą na Zleceniodawcy lub innym podmiocie jako na stronie tego kontraktu handlowego.

§ 17

1. Podany przez Spedytora transit time (TT) lub inne sformułowania odnoszące się do czasu wykonania usługi
(np. ETA, ETD), w tym wszelkiego rodzaju rozkłady jazdy, rejsów, sailingi lub inne publikowane przez Spedytora,
przewoźników lub inne podmioty daty odjazdu lub przyjazdu, zawinięć do portów, wylotów lub przylotów, mają
charakter orientacyjny i nie gwarantowane.
2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie (w tym zwłokę) w wykonaniu zlecenia lub w wykonaniu
poszczególnych czynności w ramach tego zlecenia w oznaczonym terminie chyba że strony postanowią inaczej na
piśmie lub w Formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
§ 18

1. Spedytor nie jest zobowiązany do korzystania z usług firm kontrolnych celem sprawdzenia stanu kontenera,
przesyłki lub plomb, chyba że wykonanie takiej usługi wynika wyraźnie z oferty złożonej przez Spedytora lub wprost
zobowiąże się on do dokonania tej czynności pisemnie lub w Formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
2. Z zastrzeżeniem innych postanowień OPWS 2022, Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub szkodę
w towarze wynikłą z nieprzydatności lub wadliwego stanu Pojemnika Transportowego, nawet jeśli pojemnik ten
został podstawiony przez Spedytora w ramach realizacji zlecenia spedycyjnego, w przypadku, gdy nieprzydatność
lub wadliwy stan był lub byłby widoczny przy podstawieniu go w miejsce załadunku lub w trakcie załadunku towaru
do Pojemnika Transportowego.
3. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność wagi towaru podanej Spedytorowi ze stanem
faktycznym.

§ 19

W przypadku, gdy strony umówią się, że w ramach świadczonych usług spedycyjnych Spedytor zobowiązany jest do
składowania towaru, Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Spedytorowi przed rozpoczęciem składowania
w Formie w dokumentowej lub pisemnie, listy wytycznych, w jakich towar lub przesyłka powinna być składowana
w przypadku, gdy towar lub przesyłka wymaga składowania w specjalnych warunkach.

Postanowienia szczegółowe w zakresie spedycji morskiej
§ 20

Zleceniodawca zobowiązany jest określić i podać Spedytorowi, w czasie pozwalającym na uwzględnienie w planie
załadunku statku, zweryfikowaną wagę brutto (VGM) kontenera zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i wydać w tym celu Spedytorowi stosowne zaświadczenie, z którego wynikać będzie zastosowana metoda ważenia
i jego szczegóły, chyba że czynność w zakresie określenia VGM wynika wyraźnie z oferty złożonej przez Spedytora
i zobowiąże się on do dokonania tej usługi na zlecenie Zleceniodawcy. Brak określenia lub nieprawidłowe określenie
VGM lub niedostarczenie zaświadczenia, uprawnia Spedytora do rozwiązania umowy spedycji ze skutkiem na dzień
złożenia oświadczenia w zakresie dotyczącym kontenera lub kontenerów, co do których Zleceniodawca nie wywiązał
się ze wskazanych wyżej czynności bez obowiązku ponoszenia przez Spedytora odpowiedzialności odszkodowawczej
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 21

1. Wysyłka konosamentów i innych powiązanych dokumentów odbywa się na ryzyko i niebezpieczeństwo Zlecenio-
dawcy. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zaginięcia konosamentu lub setu konosamentów,
wysyłanych do Zleceniodawcy lub do osoby wskazanej przez Zleceniodawcę, nawet jeśli to Spedytor zawiera umowę
z operatorem pocztowym, firmą kurierską lub innym podobnym podmiotem.
2.Wydanie towaru nastąpi wyłącznie za okazaniem oryginału konosamentu lub w drodze zwolnienia TELEX lub inne
go podobnego, jeśli jest ono stosowane i uznawane przez przewoźników morskich, przy czym w przypadku wystaw
ienia konosamentów HBL wydanie towaru nastąpi po przedłożeniu tych dokumentów w oryginale lub w drodze
zwolnienia TELEX lub innego podobnego, jeśli jest ono stosowane i uznawane przez przewoźników morskich.
3. W przypadku braku oryginału konosamentu (jeśli został on wystawiony w tej formie), w szczególności z uwagi na
jego zaginięcie, wydanie towaru nastąpi wyłącznie po podpisaniu przez Zleceniodawcę, a także w zależności od
sytuacji przez inny wskazany podmiot listu gwarancyjnego w brzmieniu przedstawionym przez Spedytora lub po
przedstawieniu innych zabezpieczeń wskazanych przez Spedytora lub przewoźnika morskiego, w tym w szczególności
po dostarczeniu gwarancji bankowej lub po wpłacie kaucji pieniężnej.

§ 22

Jeżeli Spedytor występuje w charakterze podmiotu określanego jako „Merchant” w myśl postanowień warunków
konosamentowych lub innych podobnych dokumentów stosowanych przez przewoźników morskich, w tym w szcze-
gólności nadawcy, załadowcy lub odbiorcy i wysunięte zostaną wobec niego roszczenia (np. z tytułu awarii wspól
nej lub z innych tytułów), Zleceniodawca zobowiązany jest do zwolnienia Spedytora z odpowiedzialności w całości
oraz dodatkowo, na żądanie Spedytora, do wpłaty odpowiedniej sumy pieniężnej celem zabezpieczenia roszczeń
zwrotnych Spedytora. W przypadku gdy roszczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną zaspokojone
przez Spedytora, Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić Spedytorowi wszelkie koszty i wydatki poniesione przez
Spedytora z tytułu spełnienia powyższych roszczeń.

§ 23

Zleceniodawca jest zobowiązany do wykonania w dobrej wierze wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrze
bnych do należytego wykonania przez Spedytora obowiązków określonych w warunkach konosamentowych lub
w innych dokumentach o podobnym charakterze stosowanych przez przewoźników morskich.

OPERATOR TRANSPORTU INTERMODALNEGO
§ 24

1. Niniejszy rozdział OPWS 2022 określa zasady świadczenia usług przez Operatora Transportu Intermodalnego (OTI),
które obowiązują w stosunkach między OTI a jego Zleceniodawcą w zakresie wszelkich usług organizowania trans
portu intermodalnego, świadczonych przez OTI.
2. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio postanowienia ogólne i po-
stanowienia dotyczące spedycji niniejszych OPWS 2022.

§ 25

Pojęciom, używanym w treści niniejszej części OPWS 2022 nadaje się następujące znaczenie:
1. Transport intermodalny przemieszczenie ładunku w tym samym Pojemniku transportowym klasyfikowanym
jako jednostka transportu intermodalnego (UTI) przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu np. trans
portu kolejowego i drogowego, a także związane z tym przemieszczenie próżnej UTI;
2. Operacje terminalowe niezbędne Przeładunki UTI, jak również jej składowanie pomiędzy jednym a drugim ro-
dzajem transportu lub pomiędzy środkami transportu tego samego rodzaju, a także inne usługi na rzecz UTI wykony
wane w trakcie transportu intermodalnego.
3. UTI Jednostka transportu intermodalnego (fr. UTI Unité de Transport Intermodal, ang. ITU Intermodal Trans
port Unit, ILU Intermodal Loading Unit) to Pojemnik transportowy lub pojazd przystosowany do przewozu towarów
co najmniej dwoma środkami różnych gałęzi transportu i do Operacji terminalowych, np. kontener ISO, nadwozie wymienne
(swap body), naczepa siodłowa typu semi-trailer przystosowana do Przeładunku urządzeniem dźwigowym.
4. Zaświadczenie intermodalne dokument potwierdzający przyjęcie przez OTI jako Spedytora do wysyłki przy
użyciu Transportu intermodalnego towaru określonego przez Zleceniodawcę w dokumentach przekazanych OTI.
OTI wystawia Zaświadczenie intermodalne wyłącznie w oparciu o dokumenty przedstawione przez Zleceniodawcę
i nie dokonuje weryfikacji zgodności stanu faktycznego przesyłki z treścią dokumentów Zleceniodawcy.
5. Intermodalny list przewozowy dokument potwierdzający przyjęcie przez OTI jako Przewoźnika umownego
przesyłki do Transportu intermodalnego, zawierający w szczególności opis poszczególnych odcinków przewozu,
punktów zmiany środka transportu oraz rodzajów transportu wykorzystywanego na danym odcinku.
6. Zasada sieci zasada odpowiedzialności OTI jako Przewoźnika umownego, w myśl której odpowiedzialność OTI
za szkodę określają te przepisy bezwzględnie obowiązujące, które znajdują zastosowanie do etapu Transportu inter
modalnego, podczas którego szkoda powstała.

§ 26

1. OTI, zawierając umowę ze Zleceniodawcą, zobowiązuje się do wysyłki lub odbioru UTI próżnej lub zawierającej
ładunek z wykorzystaniem Transportu intermodalnego oraz do zorganizowania Operacji terminalowych lub innych
usług związanych z jej przemieszczeniem (spedytor intermodalny).
2. Na potwierdzenie przyjęcia towaru do wysyłki intermodalnej OTI na żądanie Zleceniodawcy może wystawić
Zaświadczenie intermodalne.
§ 27

W ramach umowy OTI podejmuje czynności w celu ustalenia, na jakim etapie Transportu intermodalnego doszło do
szkody, a także wykonuje czynności potrzebne w celu zabezpieczenia praw Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 28

OTI może w ramach umowy samodzielnie dokonać przewozu na części lub całości trasy Transportu intermodalnego,
wówczas ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika.

§ 29

1. Jeżeli umowa jest zawierana na podstawie oferty złożonej przez OTI, stosuje się odpowiednio postanowienia
§ 4 ust. 3 niniejszych OPWS.
2. W przypadku, gdy do zawarcia umowy dochodzi poprzez skorzystanie przez Zleceniodawcę z taryfy OTI i odmie-
nnie z niej nie wynika, OTI nie przyjmuje zleceń dotyczących Rzeczy o szczególnych właściwościach określonych
w §1 pkt 6) a)-ł), p) a ponadto:
1) przesyłek pocztowych i kurierskich,
2) przesyłek nieprzewożonych w UTI.

§ 30

Wynagrodzenie OTI wynika z umowy zawartej przez OTI i Zleceniodawcę (w tym umowy zawartej na skutek złożonej
oferty), a w pozostałym nieuregulowanym zakresie może wynikać także z taryfy OTI, obowiązującej w chwili zawar
cia umowy, o ile została ona doręczona lub udostępniona Zleceniodawcy przy zawieraniu umowy, tak by można
było przechowywać i odtwarzać w normalnym toku czynności. W przypadku rozbieżności między treścią umowy
oraz taryfy pierwszeństwo mają postanowienia umowy (w tym oferty).

§ 31

1. Zleceniodawca odpowiada względem OTI za należyte zamknięcie i zabezpieczenie UTI wydawanej OTI do Tran-
sportu intermodalnego. UTI powinna być zabezpieczona plombami kontenerowymi dostosowanymi do warunków
występujących zwykle w tym transporcie. Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić, by numery plomb lub innych
zabezpieczeń zostały przekazane OTI przed podjęciem UTI do Transportu intermodalnego.
2. W przypadku braku numerów plomb lub zabezpieczeń dotyczących przesyłki, OTI wezwie w Formie dokumen
towej Zleceniodawcę do wykonania powyższego obowiązku, przy czym Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać
numer plomby lub zabezpieczenia nie później niż przed podjęciem przesyłki do Transportu intermodalnego.
3. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zapewni OTI przekazania powyższych numerów plomb lub zabezpieczeń
dotyczących przesyłki pomimo wezwania, OTI jest uprawniony do wypowiedzenia zlecenia w tym zakresie. Jednakże,
jeżeli OTI nie skorzysta z prawa do wypowiedzenia zlecenia i rozpocznie jego wykonanie, zobowiązany jest podjąć działania
w celu pozyskania informacji o numerach plomb lub innych zabezpieczeń , a w razie:
a) nieuzyskania informacji o numerach plomb odczytać numer plomby jeśli plomba znajduje się na UTI,
b) stwierdzenia braku plomb –zabezpieczyć UTI odpowiednią plombą na koszt Zleceniodawcy
niezwłocznie przed wydaniem przesyłki przez OTI do kolejnego etapu transportu oraz poinformować Zleceniodawcę
o podjętych działaniach, w tym o numerze założonej plomby.
4. OTI, który wykona obowiązek wskazany w ustępie 3, zwolniony jest z obowiązku określonego w § 27 oraz z odpo-
wiedzialności wynikającej z nieuprawnionego dostępu osób trzecich do UTI, mającego miejsce przed założeniem
plomby lub pozyskaniem jej numeru przez OTI.

§ 32

1. O ile w umowie nie zastrzeżono inaczej, OTI jak i jego podwykonawca nie ani zobowiązani, ani uprawnieni do
dokonywania sprawdzenia przesyłki ponad widoczny stan zewnętrzny UTI.
2. OTI zobowiązany jest sprawdzić zgodność przekazanego numeru plomb i oznakowania UTI oraz stanu widocz-
nych plomb lub innych zabezpieczeń wymaganych dla danej UTI. W przypadku stwierdzenia niezgodności numerów
plomby lub plomb jest on zobowiązany niezwłocznie lecz nie później niż przed wydaniem przesyłki do kolejnego
etapu transportu do poinformowania Zleceniodawcy o stwierdzonych rozbieżnościach.
3. OTI może odmówić przyjęcia przesyłki w stanie niezdatnym do bezpiecznego Transportu intermodalnego oraz
wykonania Operacji terminalowych, w tym z nienależycie zamontowanymi i zabezpieczonymi luźnymi elementami
wyposażenia. OTI nie ponosi odpowiedzialności za zamontowanie, zamknięcie plandeką lub przykrycie odpowiednią
opończą UTI otwartych, typu „open top” czy flat rack.
4. O ile w umowie nie zastrzeżono inaczej OTI nie ponosi odpowiedzialności za Załadunek lub Rozładunek towaru
do UTI, OTI lub jego podwykonawca lub każdy z osobna co do zasady nie uczestniczą w Czynnościach ładunkowych
i nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność Załadunku towaru do UTI, jego zabezpieczenie, stan, ilość i jakość
towaru i opakowania, a także za prawdziwość i kompletność danych w dokumentach dotyczących m.in. rodzaju,
wagi, liczby, rodzaju lub numerów sztuk lub stanu towaru.

§ 33

1. OTI może zobowiązać się w umowie ze Zleceniodawcą do wykonania przewozu oznaczonej UTI pustej lub
zawierającej ładunek, przyjmując na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatu w postaci jej dostawy Transpor
tem intermodalnym (Przewoźnik umowny). Zobowiązanie OTI, o którym mowa powyżej, powinno wynikać wprost
z treści oferty OTI lub innego oświadczenia OTI złożonego w Formie dokumentowej lub pisemnie i zostać potwierdzone
złożeniem OTI wypełnionego Intermodalnego listu przewozowego. Jeśli OTI występuje jako Przewoźnik umowny,
zobowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy do wypełnienia wzór Intermodalnego listu przewozowego zawierający,
w szczególności opis zaplanowanych odcinków przewozu i wykorzystywanych rodzajów transportu.
2. Intermodalny list przewozowy winien pozostawać w zgodności ze zleceniem przewozowym. W przypadku bra-
ków lub niezgodności Intermodalnego listu przewozowego i umowy przewozu strony wiążą warunki umowy, przy czym
§ 2 ust. 2 niniejszych OPWS 2022 ma zastosowanie.
3. OTI w ramach umowy zawartej zgodnie z ust. 1 powyżej może korzystać z usług podwykonawców takich jak
przewoźnicy kolejowi i drogowi, ponosząc jednak odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za działania
i zaniechania własne.
4. OTI uprawniony jest do wykonania umowy przewozu intermodalnego w sposób, który uzna za właściwy, w tym
wyłącznie transportem drogowym. W takim przypadku domniemywa się, że strony zawarły umowę o przewóz trans
portem drogowym.
5. W braku w umowie zapisów co najmniej w Formie dokumentowej jednoznacznie wskazujących na zobowiązanie
OTI określone w ust. 1, domniemywa się a Zleceniodawca wyraża zgodę i oświadcza, że OTI zobowiązany jest do
działania zgodnie z zakresem określonym w § 26 ust. 1.

§ 34

1. OTI, o którym mowa w § 26 ust. 1, w żadnym razie nie można przypisać niedochowania należytej staranności
w wykonaniu zlecenia, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki, powstało w szczególności w związku z załadowaniem
przez nadawcę towarów do UTI typu open top czy Flat rack.
2. OTI, o którym mowa w § 33 ust. 1 niniejszych OPWS 2022, odpowiada za szkodę na zasadzie sieci.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35

1. W przypadku, gdy obie strony posiadają siedzibę (miejsce zamieszkania) w Polsce, wszelkie spory pomiędzy
Zleceniodawcą a Spedytorem rozpoznawane będą przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca siedziby Spedytora.
2. Jeżeli Zleceniodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, wszelkie spory pomiędzy Zleceniodawcą
a Spedytorem rozpoznawane będą przez polski sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Spedytora (jurys
dykcja krajowa).
3. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej między Spedytorem a Zleceniodawcą do której zastosowanie znaj-
dują niniejsze OPWS 2022 lub powstałe w związku z umową mogą być rozstrzygane za zgodą stron przez Sąd
Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni zgodnie z Regulaminem tego sądu obowiązującym
w dacie wniesienia pozwu.
§ 36

1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OPWS 2022 uznane zostanie za nieskuteczne lub
nieważne w całości lub części, nie wyłącza to skuteczności ani ważności pozostałych postanowień tychże OPWS 2022
ani postanowienia uznanego za nieskuteczne lub nieważne, które w takim wypadku zachowuję moc w pozostałym
zakresie.
2. W sytuacji opisanej w ustępie 1 powyżej, postanowienie nieważne lub uznane za bezskuteczne zostanie zastąpione
innym postanowieniem, dozwolonym w świetle przepisów prawa, które będzie najbliższe intencji nieważnego lub
nieskutecznego postanowienia OPWS 2022.

§ 37

1. W umowach zawieranych przez Zleceniodawcę i Spedytora z wykorzystaniem OPWS 2022 właściwe jest prawo
polskie, chyba że strony umówią się inaczej.
2. W przypadku rozbieżności w treści między polską a angielską wersją niniejszych OPWS 2022 pierwszeństwo
ma wersja w języku polskim.

§ 38

Z chwilą zawarcia przez Zleceniodawcę i Spedytora umowy z zastosowaniem całości lub części postanowień ninie
jszych OPWS 2022 Strony oświadczają, że przed zawarciem umowy zapoznały się z postanowieniami OPWS 2022
w takim zakresie, w jakim zgodnie z zawartą przez Strony umową postanowienia OPWS 2022 znajdują zastosowanie
do zawartej przez Strony umowy oraz, że Strony wyrażają zgodę na stosowanie w powyższym zakresie postanowień
OPWS 2022 do zawartej przez Strony umowy.