menu

EORI / PDR

W chwili obecnej już 80% zgłoszeń przywozowych dokonywanych jest w formie wyłącznie elektronicznej, natomiast w przypadku tranzytu i eksportu 100% zgłoszeń obsługiwanych jest elektronicznie odpowiednio w systemach NCTS i ECS.

Kierując się tak dużą popularnością elektronicznej formy zgłoszeń celnych Służba Celna podjęła decyzję o pełnym zautomatyzowaniu obsługi zgłoszeń celnych.

Z dniem 1 maja 2013 r. w praktyce obrotu towarowego pozostaną tylko dwie formy zgłoszenia importowego: elektroniczna albo wyłącznie papierowa. Wyłączona natomiast zostanie możliwość składania mniej powszechnej formy zgłoszenia w postaci niepodpisanego komunikatu elektronicznego przesyłanego do systemu CELINA, popartego papierową wersją takiego zgłoszenia.

Serdecznie zachęcamy Państwa do niezwłocznego podjęcia działań, które zapewnią możliwość skorzystania z w pełni zautomatyzowanej i „bezpapierowej" obsługi przywozowego zgłoszenia celnego w systemie CELINA.

W związku z informatyzacją odpraw celnych wszystkie podmioty mające kontakt ze Służbą Celną powinny uzyskać dostęp do w pełni elektronicznych odpraw (importowych, eksportowych, tranzytowych jak i składania deklaracji INTRASTAT dotyczących obrotu wewnątrz-wspólnotowego).

Aby zabezpieczyć sobie taki dostęp należy:

 1. uzyskać numer EORI
 2. dokonać rejestracji w systemie PDR

1. EORI - Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification - EORI), jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej (UE) środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs – tj. „bez-papierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w UE. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI i jest im nadawany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy obowiązani są posługiwać się tym jedynym, uznawanym na obszarze całej UE numere, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.

W Polsce przyjęto generalną zasadę budowy numeru EORI przedsiębiorcy w oparciu o numer NIP.

Aby dokonać rejestracji należy:

 • wypełnić wniosek wg załączonej instrukcji
 • dołączyć dokumenty firmy
 • złożyć w najbliższym Urzędzie Celnym.

Rejestracji należy dokonać w najbliższym Urzędzie Celnym ponieważ wszystkie zmiany w danych firmy trzeba będzie aktualizować. Najkorzystniej dla Państwa będzie dokonywać tych czynności najbliżej swojej siedziby.

2. Warunkiem takiej odprawy jest zarejestrowanie podmiotu (importera, eksportera) jak i jego przedstawiciela celnego (agencji celnej) w Podsystemie danych Referencyjnych Służby Celnej (PDR).

Aby dokonać takiej rejestracji należy:

 • upoważnić wybraną(e) agencję celną (agencje celne) do działania w Państwa imieniu (wzór upoważnienia - Załącznik nr 1).
 • po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia upoważnienia przez agencję celną podejść do najbliższego Państwa siedzibie Urzędu Celnego i dokonać rejestracji w PDR. W Urzędzie Celnym składamy wniosek (wzór wniosku - Załącznik nr 6), instrukcję bezpieczeństwa (wzór instrukcji - Załącznik nr 5) oryginał (potwierdzona kopia) upoważnienia z potwierdzeniem przyjęcia przez agencję celną, opłatę skarbową, dokumenty firmy.

Rejestracji w PDR dokonujemy również w przypadku upoważnienia agencji do składania w imieniu przedsiębiorcy deklaracji INTRASTAT (wzór upoważnienia do INTRASTAT - Załącznik nr 2).

W takim przypadku do Izby Celnej w Szczecinie (odpowiedzialnej za INTRASTAT na terenie całego kraju) wysyłamy:

 • wniosek (wzór wniosku - Załącznik nr 7),
 • instrukcję bezpieczeństwa (wzór instrukcji - Załącznik nr 5)
 • oryginał (potwierdzona kopia) upoważnienia z potwierdzeniem przyjęcia przez agencję celną (wzór upoważnienie do INTRASTAT - Załącznik nr 2)
 • opłatę skarbową,
 • dokumenty firmy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.