Instytutowe klauzule ładunkowe (A) 1/1/09

Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego

RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Ryzyka

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, z wyjątkiem wymienionych niżej w klauzulach 4, 5, 6 i 7.

Awaria wspólna

2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty awarii wspólnej i ratownictwa, rozliczone lub ustalone zgodnie z umową przewozu i/lub właściwym prawem i praktyką, poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem szkody z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyłączonych w klauzulach 4, 5, 6 i 7 poniżej.

Klauzula „Zderzenia z obopólnej winy”

3. Niniejsze ubezpieczenie zapewnia Ubezpieczonemu odszkodowanie w zakresie ryzyk objętych niniejszym ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności wynikającej z zamieszczonej w umowie przewozu klauzuli „Zderzenia z obopólnej winy”. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia ze strony przewoźnika na podstawie tej klauzuli, Ubezpieczony zgadza się powiadomić Ubezpieczyciela, który – na własny koszt – będzie uprawniony do prowadzenia obrony Ubezpieczonego przed takim roszczeniem.

WYŁĄCZENIA

4. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje:

4.1 straty, uszkodzenia ani wydatków, jakie można przypisać świadomie wadliwemu postępowaniu Ubezpieczonego,

4.2 zwykłego wycieku, zwykłej utraty na wadze lub objętości, lub zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia,

4.3 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo nieodpowiednim opakowaniem/przygotowaniem przedmiotu ubezpieczenia, aby mógł on przetrwać zwykłe warunki panujące podczas przewozu objętego ubezpieczeniem, wówczas, gdy takie opakowanie lub przygotowanie wykonane zostaje przez Ubezpieczonego lub jego pracowników lub ma miejsce przed rozpoczęciem niniejszego ubezpieczenia (w rozumieniu niniejszych klauzul „opakowanie” obejmuje zasztauowanie w kontenerze, a termin „pracownicy” nie obejmuje samodzielnych wykonawców),

4.4 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami przedmiotu ubezpieczenia,

4.5 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych opóźnieniem, nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem (z wyjątkiem wydatków płatnych na podstawie klauzuli 2),

4.6 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych właściciela, armatora, zarządzającego, operatora lub czarterującego statek w sytuacji, gdy w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład jednostki pływającej, Ubezpieczony był świadom lub – przy zwykłym toku czynności – winien być świadom, iż taka niewypłacalność lub uchybienie finansowe mogą przeszkodzić w zwykłym przebiegu podróży.
Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz osoby roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

4.7 straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez lub wynikających z użycia jakiejkolwiek broni wojennej o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej.

5. 5.1 Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody, lub wydatków wynikających z:

5.1.1 braku zdolności żeglugowej lub niezdatności statku lub jednostki pływającej do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji, gdy Ubezpieczony wiedział o takiej niezdolności żeglugowej lub niezdatności w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład tego statku lub jednostki pływającej,

5.1.2 niezdatności kontenera lub środka przewozu do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia, wówczas gdy załadunek zostaje przeprowadzony:
przed rozpoczęciem ochrony w ramach niniejszego ubezpieczenia, lub
przez Ubezpieczonego lub jego pracowników, a są oni świadomi takiej niezdatności w czasie załadunku.

5.2 Wyłączenie 5.1.1 powyżej nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz strony roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

5.3 Ubezpieczyciel nie będzie podważał domniemania zdolności żeglugowej statku i zdatności statku do przewozu przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia.

6. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych przez:

6.1 wojnę, wojnę domową, rewolucję, bunt, powstanie lub zamieszki społeczne powstałe z ich przyczyny lub jakiekolwiek wrogie działania ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie,

6.2 zabór, zajęcie, zatrzymanie, ograniczenie swobody lub przetrzymanie (z wyłączeniem piractwa) oraz konsekwencje tych czynów lub ich usiłowań,

6.3 porzucone miny, torpedy, bomby lub inną porzuconą broń wojenną.

7. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków

7.1 spowodowanych przez strajkujących, robotników objętych lokautem lub osoby biorące udział w niepokojach robotniczych, rozruchach lub zamieszkach społecznych,

7.2 wynikających ze strajków, lokautów, niepokojów robotniczych, rozruchów lub zamieszek społecznych,

7.3 spowodowanych przez akt terrorystyczny rozumiany jako działanie osoby działającej w imieniu lub w powiązaniu z dowolną organizacją, która prowadzi działalność skierowaną w celu obalenia lub wpłynięcia – siłą lub przemocą – na władze/rząd bez względu na to, czy zostały one ukonstytuowane w sposób zgodny z prawem,

7.4 spowodowanych przez osoby działające z pobudek politycznych, ideologicznych lub religijnych.

CZAS TRWANIA

Klauzula o przewozie

8. 8.1 Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 11 poniżej, niniejsze ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą, kiedy w magazynie lub miejscu składowania (w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia) przedmiot ubezpieczenia zostanie po raz pierwszy przemieszczony w celu niezwłocznego załadowania na środek przewozowy lub inny pojazd w celu rozpoczęcia przewozu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu a kończy się bądź:

8.1.1 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w końcowym magazynie lub miejscu składowania w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia,

8.1.2 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w innym magazynie lub miejscu składowania czy to przed lub w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia, które Ubezpieczony lub jego pracownicy wybrali do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu, lub przydzielania lub dystrybucji, lub

8.1.3 wówczas, gdy Ubezpieczony lub jego pracownicy zdecydują się użyć środka przewozowego, innego pojazdu lub kontenera do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu,

8.1.4 z upływem 60 dni od zakończenia wyładunku przedmiotu ubezpieczenia poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności.

8.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia, po wyładowaniu poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, lecz przed zakończeniem niniejszego ubezpieczenia, ma być wysłany do miejsca przeznaczenia innego, niż miejsce do którego jest ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy, niniejsze ubezpieczenie, z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony zamieszczonych w klauzulach 8.1.1 do 8.1.4., nie rozciąga się poza moment, kiedy przedmiot ubezpieczenia po raz pierwszy zostaje przemieszczony w celu rozpoczęcia przewozu do tego innego miejsca przeznaczenia.

8.3 Niniejsze ubezpieczenie pozostanie w mocy (z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony zamieszczonych w klauzulach 8.1.1 do 8.1.4. i postanowień klauzuli 9) podczas opóźnienia, na które Ubezpieczony nie ma wpływu, podczas zejścia z ustalonego kursu, przymusowego wyładunku, ponownego załadunku lub przeładunku, a także podczas jakiejkolwiek zmiany przedsięwzięcia, wynikających ze skorzystania ze swobody działania przyznanej przewoźnikowi w umowie przewozu.

Zakończenie umowy przewozu

9. Jeżeli na skutek okoliczności, na jakie Ubezpieczony nie ma wpływu, umowa przewozu zakończy się w porcie lub miejscu innym niż miejsce przeznaczenia wymienione w umowie albo przewóz w inny sposób zakończy się przed wyładunkiem przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami klauzuli 8, wówczas niniejsze ubezpieczenie zakończy się również, chyba że Ubezpieczyciel zostanie niezwłocznie powiadomiony i poproszony o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku, pod warunkiem zapłacenia dodatkowej składki na życzenie Ubezpieczyciela, ubezpieczenie niniejsze pozostanie w mocy albo

9.1 do czasu, gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie sprzedany i dostarczony w takim porcie lub miejscu, lub, o ile nie uzgodniono inaczej, do czasu upływu 60 dni od przybycia przedmiotu ubezpieczenia do takiego portu lub miejsca, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności, albo,

9.2 jeśli przedmiot ubezpieczenia zostanie wysłany w ciągu wspomnianego 60-dniowego okresu (lub w ciągu uzgodnionego dłuższego okresu) do miejsca przeznaczenia wymienionego w umowie ubezpieczenia lub do jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia – do momentu zakończenia ubezpieczenia, określonego zgodnie z postanowieniami klauzuli 8.

Zmiana podróży

10. 10.1 Jeśli, po rozpoczęciu niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczony zmieni miejsce przeznaczenia, musi to niezwłocznie zgłosić Ubezpieczycielowi w celu uzgodnienia stawek i warunków. Jeżeli szkoda wystąpi przed takim uzgodnieniem, ochrona może zostać udzielona wyłącznie w takim przypadku, gdy ochrona taka byłaby dostępna przy umiarkowanej stawce rynkowej na warunkach rynkowych.

10.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia rozpoczyna podróż objętą ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia (zgodnie z klauzulą 8.1), jednakże statek – bez wiedzy Ubezpieczonego lub jego pracowników – udaje się do innego miejsca przeznaczenia, uznaje się, iż ubezpieczenie niniejsze działa od chwili rozpoczęcia takiego przewozu.

ROSZCZENIA

Ubezpieczalny interes

11. 11.1 Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia, ubezpieczony musi mieć ubezpieczalny interes w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w chwili powstania szkody.

11.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w klauzuli 11.1, Ubezpieczonemu przysługiwać będzie odszkodowanie za szkodę objętą niniejszym ubezpieczeniem i powstałą w okresie jego trwania, choćby szkoda ta powstała przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczony wiedział o szkodzie, a Ubezpieczyciel o niej nie wiedział.

Koszty wysyłki

12. Jeśli, wskutek działania ryzyka objętego niniejszym ubezpieczeniem, objęty ubezpieczeniem przewóz zakończy się w porcie lub miejscu innym niż to, do którego przedmiot ubezpieczenia został ubezpieczony, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu wszelkie dodatkowe koszty słusznie i rozsądnie poniesione na wyładunek, składowanie oraz wysyłkę przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego jest on ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy. Niniejsza klauzula 12, która nie ma zastosowania do kosztów awarii wspólnej i ratownictwa, podlega wyłączeniom zawartym w klauzulach 4, 5, 6 i 7 i nie obejmuje kosztów wynikających z winy, niedbalstwa, niewypłacalności, bądź uchybień finansowych Ubezpieczonego lub jego pracowników.

Strata całkowita konstruktywna

13. żadne roszczenie z tytułu straty całkowitej konstruktywnej nie zostanie uznane na podstawie niniejszej umowy, chyba że abandon przedmiotu ubezpieczenia został rozsądnie zgłoszony, tj. z takiego powodu, że rzeczywista strata całkowita przedmiotu ubezpieczenia wydaje się nieunikniona lub dlatego, że koszty odzyskania, naprawy i wysyłki przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego został on ubezpieczony, przekroczyłyby jego wartość po przybyciu tamże.

Zwiększona wartość

14. 14.1 Jeżeli Ubezpieczony w odniesieniu do przedmiotu niniejszego ubezpieczenia zawrze ubezpieczenie zwiększonej wartości, przyjmuje się, że uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w niniejszym ubezpieczeniu i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia. W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

14.2 Jeśli niniejsze ubezpieczenie jest ubezpieczeniem zwiększonej wartości, zastosowanie ma następująca klauzula: Uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w ubezpieczeniu podstawowym i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w zawartych przez Ubezpieczonego ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia. W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA

15. Niniejsze ubezpieczenie:

15.1 zapewnia ochronę Ubezpieczonemu, za którego uważa się osobę dochodzącą odszkodowania i którą to osobą może być osoba, która zawarła lub na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia lub na rzecz której dokonano cesji umowy ubezpieczenia,

15.2 nie zapewnia ochrony, ani nie może przynieść korzyści przewoźnikowi czy innej osobie, której powierzono ładunek.

OGRANICZANIE ROZMIARU SZKÓD

Obowiązki Ubezpieczonego

16. W odniesieniu do szkody, która może być przedmiotem roszczenia na podstawie niniejszej umowy, Ubezpieczony, jego pracownicy i jego agenci zobowiązani są:

16.1 podejmować rozsądne działania w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, oraz

16.2 zadbać o to, by wszelkie prawa wobec przewoźników, osób którym powierzono ładunek lub innych osób trzecich zostały należycie zabezpieczone i wykonane, a Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu – dodatkowo do odszkodowania przysługującego na podstawie niniejszego ubezpieczenia – wszelkie koszty słusznie i rozsądnie poniesione w celu wypełnienia powyższych obowiązków.

Zrzeczenie się

17. Działania podjęte przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela w celu ratowania, zabezpieczania lub odzyskania przedmiotu ubezpieczenia, nie będą uważane za zrzeczenie się praw lub przyjęcie abandonu, ani nie będą w inny sposób naruszać praw którejkolwiek ze stron.

UNIKANIE ZWŁOKI

18. Ubezpieczony zobowiązany jest działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach, na które ma wpływ.

PRAWO i PRAKTYKA

19. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej.

UWAGA: W przypadku zaistnienia potrzeby przedłuŜenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli 9 lub powzięcia wiadomości o zmianie miejsca przeznaczenia w ramach klauzuli 10, istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela, a prawo do otrzymania takiego pokrycia uzaleŜnione jest od wypełnienia tego obowiązku.

CL382
01/01/2009

Instytutowe klauzule ładunkowe (B) 1/1/09

RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Ryzyka

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi w klauzulach 4, 5, 6 i 7 poniżej:

1.1 stratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, które moSna w uzasadniony sposób przypisać:

1.1.1 pożarowi lub eksplozji,

1.1.2 wejściu statku lub jednostki pływającej na mieliznę, zatonięciu lub wywróceniu się do góry dnem,

1.1.3 wywróceniu się lub wykolejeniu pojazdu lądowego,

1.1.4 zderzeniu się statku, jednostki pływającej lub pojazdu z jakimkolwiek obiektem zewnętrznym innym niS woda,

1.1.5 wyładunkowi w porcie schronienia,

1.1.6 trzęsieniu ziemi, wybuchowi wulkanu lub uderzeniu pioruna,

1.2 stratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowaną przez:

1.2.1 poświęcenie awarii wspólnej,

1.2.2 wyrzucenie lub zmycie za burtę statku,

1.2.3 przedostanie się wody morskiej, jeziornej lub rzecznej do wnętrza statku, jednostki pływającej, ładowni, pojazdu, kontenera lub miejsca składowania,

1.3 stratę całkowitą pakunku, który został utracony wskutek wypadnięcia za burtę lub upuszczenia w czasie załadunku lub wyładunku ze statku lub jednostki pływającej.

Awaria wspólna

2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty awarii wspólnej i ratownictwa, rozliczone lub ustalone zgodnie z umową przewozu i/lub właściwym prawem i praktyką, poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem szkody z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyłączonych w klauzulach 4, 5, 6 i 7 poniżej.

Klauzula „Zderzenia z obopólnej winy”

3. Niniejsze ubezpieczenie zapewnia Ubezpieczonemu odszkodowanie w zakresie ryzyk objętych niniejszym ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności wynikającej z zamieszczonej w umowie przewozu klauzuli „Zderzenia z obopólnej winy”. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia ze strony przewoźnika na podstawie tej klauzuli, Ubezpieczony zgadza się powiadomić Ubezpieczyciela, który -na własny koszt będzie uprawniony do prowadzenia obrony Ubezpieczonego przed takim roszczeniem.

WYŁĄCZENIA

4. Niniejsze ubezpieczenie w Sadnym razie nie obejmuje:

4.1 straty, uszkodzenia ani wydatków, jakie moSna przypisaćświadomie wadliwemu postępowaniu Ubezpieczonego

4.2 zwykłego wycieku, zwykłej utraty na wadze lub objętości, lub zwykłego zuSycia przedmiotu ubezpieczenia

4.3 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo nieodpowiednim opakowaniem/przygotowaniem przedmiotu ubezpieczenia, aby mógł on przetrwać zwykłe warunki panujące podczas przewozu objętego ubezpieczeniem, wówczas, gdy takie opakowanie lub przygotowanie wykonane zostaje przez Ubezpieczonego lub jego pracowników lub ma miejsce przed rozpoczęciem niniejszego ubezpieczenia (w rozumieniu niniejszych klauzul „opakowanie” obejmuje zasztauowanie w kontenerze, a termin „pracownicy” nie obejmuje samodzielnych wykonawców)

4.4 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami przedmiotu ubezpieczenia

4.5 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych opóźnieniem, nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem (z wyjątkiem wydatków płatnych na podstawie klauzuli 2)

4.6 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych właściciela, armatora, zarządzającego, operatora lub czarterującego statek w sytuacji, gdy w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład jednostki pływającej, Ubezpieczony był świadom lub – przy zwykłym toku czynności – winien być świadom, iż taka niewypłacalność lub uchybienie finansowe mogą przeszkodzić w zwykłym przebiegu podróży.
Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz osoby roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiąSącego kontraktu.

4.7 rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia lub jakiejkolwiek jego części wskutek bezprawnego czynu jakiejkolwiek osoby,

4.8 straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez lub wynikających zużycia jakiejkolwiek broni wojennej o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej.

5. 5.1 Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody, lub wydatków wynikających z:

5.1.1 braku zdolności żeglugowej lub niezdatności statku lub jednostki pływającej do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji, gdy Ubezpieczony wiedział o takiej niezdolności żeglugowej lub niezdatności w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład tego statku lub jednostki pływającej,

5.1.2 niezdatności kontenera lub środka przewozu do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia, wówczas gdy załadunek zostaje przeprowadzony:
przed rozpoczęciem ochrony w ramach niniejszego ubezpieczenia, lub
przez Ubezpieczonego lub jego pracowników, a są oni świadomi takiej niezdatności w czasie załadunku.

5.2 Wyłączenie 5.1.1 powySej nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz strony roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

5.3 Ubezpieczyciel nie będzie podwazał domniemania zdolności zeglugowej statku i zdatności statku do przewozu przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia.

6. Niniejsze ubezpieczenie w Sadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych przez

6.1 wojnę, wojnę domową, rewolucję, bunt, powstanie lub zamieszki społeczne powstałe z ich przyczyny lub jakiekolwiek wrogie działania ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie,

6.2 zabór, zajęcie, zatrzymanie, ograniczenie swobody lub przetrzymanie oraz konsekwencje tych czynów lub ich usiłowań,

6.3 porzucone miny, torpedy, bomby lub inną porzuconą broń wojenną.

7. Niniejsze ubezpieczenie w Sadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków

7.1 spowodowanych przez strajkujących, robotników objętych lokautem lub osoby biorące udział w niepokojach robotniczych, rozruchach lub zamieszkach społecznych,

7.2 wynikających ze strajków, lokautów, niepokojów robotniczych, rozruchów lub zamieszek społecznych,

7.3 spowodowanych przez akt terrorystyczny rozumiany jako działanie osoby działającej w imieniu lub w powiązaniu z dowolną organizacją, która prowadzi działalność skierowaną w celu obalenia lub wpłynięcia – siłą lub przemocą – na władze/rząd bez względu na to, czy zostały ukonstytuowane w sposób zgodny z prawem,

7.4 spowodowanych przez osoby działające z pobudek politycznych, ideologicznych lub religijnych.

CZAS TRWANIA

Klauzula o przewozie

8. 8.1 Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 11 poniżej, niniejsze ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą, kiedy w magazynie lub miejscu składowania (w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia) przedmiot ubezpieczenia zostanie po raz pierwszy przemieszczony w celu niezwłocznego załadowania na środek przewozowy lub inny pojazd w celu rozpoczęcia przewozu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu a kończy się bądź:

8.1.1 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w końcowym magazynie lub miejscu składowania w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia,

8.1.2 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w innym magazynie lub miejscu składowania czy to przed lub w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia, które Ubezpieczony lub jego pracownicy wybrali do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu, lub przydzielania lub dystrybucji, lub

8.1.3 wówczas gdy Ubezpieczony lub jego pracownicy zdecydują się uzyć środka przewozowego, innego pojazdu lub kontenera do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu,

8.1.4 z upływem 60 dni od zakończenia wyładunku przedmiotu ubezpieczenia poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności.

8.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia, po wyładowaniu poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, lecz przed zakończeniem niniejszego ubezpieczenia, ma być wysłany do miejsca przeznaczenia innego, niż miejsce do którego jest ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy, niniejsze ubezpieczenie, z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony zamieszczonych w klauzulach 8.1.1 do 8.1.4., nie rozciąga się poza moment, kiedy przedmiot ubezpieczenia po raz pierwszy zostaje przemieszczony w celu rozpoczęcia przewozu do tego innego miejsca przeznaczenia.

8.3 Niniejsze ubezpieczenie pozostanie w mocy (z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony zamieszczonych w klauzulach 8.1.1 do 8.1.4. i postanowień klauzuli 9) podczas opóźnienia, na które Ubezpieczony nie ma wpływu, podczas zejścia z ustalonego kursu, przymusowego wyładunku, ponownego załadunku lub przeładunku, a także podczas jakiejkolwiek zmiany przedsięwzięcia, wynikających ze skorzystania ze swobody działania przyznanej przewoźnikowi w umowie przewozu.

Zakończenie umowy przewozu

9. Jeżeli na skutek okoliczności, na jakie Ubezpieczony nie ma wpływu, umowa przewozu zakończy się w porcie lub miejscu innym niż miejsce przeznaczenia wymienione w umowie albo przewóz w inny sposób zakończy się przed wyładunkiem przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami klauzuli 8, wówczas niniejsze ubezpieczenie zakończy się również, chyba że Ubezpieczyciel zostanie niezwłocznie powiadomiony i poproszony o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku, pod warunkiem zapłacenia dodatkowej składki na życzenie Ubezpieczyciela, ubezpieczenie niniejsze pozostanie w mocy albo

9.1 do czasu, gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie sprzedany i dostarczony w takim porcie lub miejscu, lub, o ile nie uzgodniono inaczej, do czasu upływu 60 dni od przybycia przedmiotu ubezpieczenia do takiego portu lub miejsca, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza, albo,

9.2 jeśli przedmiot ubezpieczenia zostanie wysłany w ciągu wspomnianego 60-dniowego okresu (lub w ciągu uzgodnionego dłuSszego okresu) do miejsca przeznaczenia wymienionego w umowie ubezpieczenia lub do jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia – do momentu zakończenia ubezpieczenia, określonego zgodnie z postanowieniami klauzuli 8.

Zmiana podróży

10. 10.1 Jeśli, po rozpoczęciu niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczony zmieni miejsce przeznaczenia, musi to niezwłocznie zgłosić Ubezpieczycielowi w celu uzgodnienia stawek i warunków. Jeżeli szkoda wystąpi przed takim uzgodnieniem, ochrona moSe zostać udzielona wyłącznie w takim przypadku, gdy ochrona taka byłaby dostępna przy umiarkowanej stawce rynkowej na warunkach rynkowych.

10.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia rozpoczyna podróż objętą ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia (zgodnie z klauzulą 8.1), jednakże statek – bez wiedzy Ubezpieczonego lub jego pracowników – udaje się do innego miejsca przeznaczenia, uznaje się, iż ubezpieczenie niniejsze działa od chwili rozpoczęcia takiego przewozu.

ROSZCZENIA

Ubezpieczalny interes

11. 11.1 Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia, ubezpieczony musi mieć ubezpieczalny interes w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w chwili powstania szkody.

11.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w klauzuli 11.1, Ubezpieczonemu przysługiwać będzie odszkodowanie za szkodę objętą niniejszym ubezpieczeniem i powstałą w okresie jego trwania, choćby szkoda ta powstała przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczony wiedział o szkodzie, a Ubezpieczyciel o niej nie wiedział.

Koszty wysyłki

12. Jeśli, wskutek działania ryzyka objętego niniejszym ubezpieczeniem, objęty ubezpieczeniem przewóz zakończy się w porcie lub miejscu innym niż to, do którego przedmiot ubezpieczenia został ubezpieczony, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu wszelkie dodatkowe koszty słusznie i rozsądnie poniesione na wyładunek, składowanie oraz wysyłkę przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego jest on ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy.
Niniejsza klauzula 12, która nie ma zastosowania do kosztów awarii wspólnej i ratownictwa, podlega wyłączeniom zawartym w klauzulach 4, 5, 6 i 7 i nie obejmuje kosztów wynikających z winy, niedbalstwa, niewypłacalności, bądź uchybień finansowych Ubezpieczonego lub jego pracowników.

Strata całkowita konstruktywna

13. żadne roszczenie z tytułu straty całkowitej konstruktywnej nie zostanie uznane na podstawie niniejszej umowy, chyba że abandon przedmiotu ubezpieczenia został rozsądnie zgłoszony, tj. z takiego powodu, że rzeczywista strata całkowita przedmiotu ubezpieczenia wydaje się nieunikniona lub dlatego, że koszty odzyskania, naprawy i wysyłki przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego został on ubezpieczony, przekroczyłyby jego wartość po przybyciu tamże.

Zwiększona wartość

14. 14.1 Jeżeli Ubezpieczony w odniesieniu do przedmiotu niniejszego ubezpieczenia zawrze ubezpieczenie zwiększonej wartości, przyjmuje się, ze uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w niniejszym ubezpieczeniu i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę,a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia. W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

14.2 Jeśli niniejsze ubezpieczenie jest ubezpieczeniem zwiększonej wartości, zastosowanie ma następująca klauzula: Uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w ubezpieczeniu podstawowym i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w zawartych przez Ubezpieczonego ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA

15. Niniejsze ubezpieczenie:

15.1 zapewnia ochronę Ubezpieczonemu, za którego uwaSa się osobę dochodzącą odszkodowania i którą to osobą może być osoba, która zawarła lub na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia lub na rzecz której dokonano cesji umowy ubezpieczenia,

15.2 nie zapewnia ochrony, ani nie może przynieść korzyści przewoźnikowi czy innej osobie, której powierzono ładunek.

OGRANICZANIE ROZMIARU SZKÓD

Obowiązki Ubezpieczonego

16. W odniesieniu do szkody, która może być przedmiotem roszczenia na podstawie niniejszej umowy, Ubezpieczony, jego pracownicy i jego agenci zobowiązani są:

16.1 podejmować rozsądne działania w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, oraz

16.2 zadbać o to, by wszelkie prawa wobec przewoźników, osób którym powierzono ładunek lub innych osób trzecich zostały należycie zabezpieczone i wykonane, a Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu – dodatkowo do odszkodowania przysługującego na podstawie niniejszego ubezpieczenia – wszelkie koszty słusznie i rozsądnie poniesione w celu wypełnienia powySszych obowiązków.

Zrzeczenie się

17. Działania podjęte przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela w celu ratowania, zabezpieczania lub odzyskania przedmiotu ubezpieczenia, nie będą uważane za zrzeczenie się praw lub przyjęcie abandonu, ani nie będą w inny sposób naruszać praw którejkolwiek ze stron.

UNIKANIE ZWŁOKI

18. Ubezpieczony zobowiązany jest działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach, na które ma wpływ.

PRAWO i PRAKTYKA

19. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej.

UWAGA: W przypadku zaistnienia potrzeby przedłuSenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli 9 lub powzięcia wiadomości o zmianie miejsca przeznaczenia w ramach klauzuli 10, istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela, a prawo do otrzymania takiego pokrycia uzaleSnione jest od wypełnienia tego obowiązku.

CL383
01/01/2009

Instytutowe klauzule ładunkowe (C) 1/1/09

RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Ryzyka

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi w klauzulach 4, 5, 6 i 7 poniżej:

1.1 stratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, które można w uzasadniony sposób przypisać:

1.1.1 pożarowi lub eksplozji,

1.1.2 wejściu statku lub jednostki pływającej na mieliznę, zatonięciu lub wywróceniu się do góry dnem,

1.1.3 wywróceniu się lub wykolejeniu pojazdu lądowego,

1.1.4 zderzeniu się statku, jednostki pływającej lub pojazdu z jakimkolwiek obiektem zewnętrznym innym niż woda,

1.1.5 wyładunkowi w porcie schronienia,

1.2 stratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowaną przez:

1.2.1 poświęcenie awarii wspólnej,

1.2.2 wyrzucenie za burtę statku.

Awaria wspólna

2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty awarii wspólnej i ratownictwa, rozliczone lub ustalone zgodnie z umową przewozu i/lub właściwym prawem i praktyką, poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem szkody z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyłączonych w klauzulach 4, 5, 6 i 7 poniżej.

Klauzula „Zderzenia z obopólnej winy”

3. Niniejsze ubezpieczenie zapewnia Ubezpieczonemu odszkodowanie w zakresie ryzyk objętych niniejszym ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności wynikającej z zamieszczonej w umowie przewozu klauzuli „Zderzenia z obopólnej winy”. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia ze strony przewoźnika na podstawie tej klauzuli, Ubezpieczony zgadza się powiadomić Ubezpieczyciela, który – na własny koszt – będzie uprawniony do prowadzenia obrony Ubezpieczonego przed takim roszczeniem.

WYŁĄCZENIA

4. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje:

4.1 straty, uszkodzenia ani wydatków, jakie można przypisać świadomie wadliwemu postępowaniu Ubezpieczonego

4.2 zwykłego wycieku, zwykłej utraty na wadze lub objętości, lub zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia

4.3 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo nieodpowiednim opakowaniem/przygotowaniem przedmiotu ubezpieczenia, aby mógł on przetrwać zwykłe warunki panujące podczas przewozu objętego ubezpieczeniem, wówczas, gdy takie opakowanie lub przygotowanie wykonane zostaje przez Ubezpieczonego lub jego pracowników lub ma miejsce przed rozpoczęciem niniejszego ubezpieczenia (w rozumieniu niniejszych klauzul „opakowanie” obejmuje zasztauowanie w kontenerze, a termin „pracownicy” nie obejmuje samodzielnych wykonawców)

4.4 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami przedmiotu ubezpieczenia

4.5 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych opóźnieniem, nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem (z wyjątkiem wydatków płatnych na podstawie klauzuli 2)

4.6 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych właściciela, armatora, zarządzającego, operatora lub czarterującego statek w sytuacji, gdy w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład jednostki pływającej, Ubezpieczony był świadom lub – przy zwykłym toku czynności – winien być świadom, iż taka niewypłacalność lub uchybienie finansowe mogą przeszkodzić w zwykłym przebiegu podróży.
Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz osoby roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

4.7 rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia lub jakiejkolwiek jego części wskutek bezprawnego czynu jakiejkolwiek osoby,

4.8 straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez lub wynikających z użycia jakiejkolwiek broni wojennej o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej.

5. 5.1 Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody, lub wydatków wynikających z:

5.1.1 braku zdolności żeglugowej lub niezdatności statku lub jednostki pływającej do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji, gdy Ubezpieczony wiedział o takiej niezdolności żeglugowej lub niezdatności w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład tego statku lub jednostki pływającej,

5.1.2 niezdatności kontenera lub środka przewozu do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia, wówczas gdy załadunek zostaje przeprowadzony:
przed rozpoczęciem ochrony w ramach niniejszego ubezpieczenia, lub
przez Ubezpieczonego lub jego pracowników, a są oni świadomi takiej niezdatności w czasie załadunku.

5.2 Wyłączenie 5.1.1 powyŜej nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz strony roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

5.3 Ubezpieczyciel nie będzie podważał domniemania zdolności zeglugowej statku i zdatności statku do przewozu przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia.

6. Niniejsze ubezpieczenie w zadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych przez

6.1 wojnę, wojnę domową, rewolucję, bunt, powstanie lub zamieszki społeczne powstałe z ich przyczyny lub jakiekolwiek wrogie działania ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie

6.2 zabór, zajęcie, zatrzymanie, ograniczenie swobody lub przetrzymanie oraz konsekwencje tych czynów lub ich usiłowań

6.3 porzucone miny, torpedy, bomby lub inną porzuconą broń wojenną.

7. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków:

7.1 spowodowanych przez strajkujących, robotników objętych lokautem lub osoby biorące udział w niepokojach robotniczych, rozruchach lub zamieszkach społecznych

7.2 wynikających ze strajków, lokautów, niepokojów robotniczych, rozruchów lub zamieszek społecznych

7.3 spowodowanych przez akt terrorystyczny rozumiany jako działanie osoby działającej w imieniu lub w powiązaniu z dowolną organizacją, która prowadzi działalność skierowaną w celu obalenia lub wpłynięcia – siłą lub przemocą – na władze/rząd bez względu na to, czy zostały ukonstytuowane w sposób zgodny z prawem

7.4 spowodowanych przez osoby działające z pobudek politycznych, ideologicznych lub religijnych.

CZAS TRWANIA

Klauzula o przewozie

8. 8.1 Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 11 poniżej, niniejsze ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą, kiedy w magazynie lub miejscu składowania (w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia) przedmiot ubezpieczenia zostanie po raz pierwszy przemieszczony w celu niezwłocznego załadowania na środek przewozowy lub inny pojazd w celu rozpoczęcia przewozu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu a kończy się bądź:

8.1.1 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w końcowym magazynie lub miejscu składowania w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia,

8.1.2 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w innym magazynie lub miejscu składowania czy to przed lub w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia, które Ubezpieczony lub jego pracownicy wybrali do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu, lub przydzielania lub dystrybucji, lub

8.1.3 wówczas gdy Ubezpieczony lub jego pracownicy zdecydują się użyć środka przewozowego, innego pojazdu lub kontenera do składowania o odmiennym charakterze, niż składowania w trakcie zwykłego przebiegu przewozu,

8.1.4 z upływem 60 dni od zakończenia wyładunku przedmiotu ubezpieczenia poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności.

8.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia, po wyładowaniu poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, lecz przed zakończeniem niniejszego ubezpieczenia, ma być wysłany do miejsca przeznaczenia innego, niż miejsce do którego jest ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy, niniejsze ubezpieczenie, z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony zamieszczonych w klauzulach 8.1.1 do

8.1.4., nie rozciąga się poza moment, kiedy przedmiot ubezpieczenia po raz pierwszy zostaje przemieszczony w celu rozpoczęcia przewozu do tego innego miejsca przeznaczenia.

8.3 Niniejsze ubezpieczenie pozostanie w mocy (z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony zamieszczonych w klauzulach 8.1.1 do 8.1.4. i postanowień klauzuli 9) podczas opóźnienia, na które Ubezpieczony nie ma wpływu, podczas zejścia z ustalonego kursu, przymusowego wyładunku, ponownego załadunku lub przeładunku, a także podczas jakiejkolwiek zmiany przedsięwzięcia, wynikających ze skorzystania ze swobody działania przyznanej przewoźnikowi w umowie przewozu.

Zakończenie umowy przewozu

9. Jeżeli na skutek okoliczności, na jakie Ubezpieczony nie ma wpływu, umowa przewozu zakończy się w porcie lub miejscu innym niż miejsce przeznaczenia wymienione w umowie albo przewóz w inny sposób zakończy się przed wyładunkiem przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami klauzuli 8, wówczas niniejsze ubezpieczenie zakończy się również, chyba że Ubezpieczyciel zostanie niezwłocznie powiadomiony i poproszony o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku, pod warunkiem zapłacenia dodatkowej składki na Ŝyczenie Ubezpieczyciela, ubezpieczenie niniejsze pozostanie w mocy albo

9.1 do czasu, gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie sprzedany i dostarczony w takim porcie lub miejscu, lub, o ile nie uzgodniono inaczej, do czasu upływu 60 dni od przybycia przedmiotu ubezpieczenia do takiego portu lub miejsca, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza, albo,

9.2 jeśli przedmiot ubezpieczenia zostanie wysłany w ciągu wspomnianego 60-dniowego okresu (lub w ciągu uzgodnionego dłuzszego okresu) do miejsca przeznaczenia wymienionego w umowie ubezpieczenia lub do jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia – do momentu zakończenia ubezpieczenia, określonego zgodnie z postanowieniami klauzuli 8. Zmiana podróży

10. 10.1 Jeśli, po rozpoczęciu niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczony zmieni miejsce przeznaczenia, musi to niezwłocznie zgłosić Ubezpieczycielowi w celu uzgodnienia stawek i warunków. Jeżeli szkoda wystąpi przed takim uzgodnieniem, ochrona może zostać udzielona wyłącznie w takim przypadku, gdy ochrona taka byłaby dostępna przy umiarkowanej stawce rynkowej na warunkach rynkowych.

10.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia rozpoczyna podróż objętą ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia (zgodnie z klauzulą 8.1), jednakże statek – bez wiedzy Ubezpieczonego lub jego pracowników – udaje się do innego miejsca przeznaczenia, uznaje się, iż ubezpieczenie niniejsze działa od chwili rozpoczęcia takiego przewozu.

ROSZCZENIA

Ubezpieczalny interes

11. 11.1 Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia, ubezpieczony musi mieć ubezpieczalny interes w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w chwili powstania szkody.

11.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w klauzuli 11.1, Ubezpieczonemu przysługiwać będzie odszkodowanie za szkodę objętą niniejszym ubezpieczeniem i powstałą w okresie jego trwania, choćby szkoda ta powstała przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczony wiedział o szkodzie, a Ubezpieczyciel o niej nie wiedział.

Koszty wysyłki

12. Jeśli, wskutek działania ryzyka objętego niniejszym ubezpieczeniem, objęty ubezpieczeniem przewóz zakończy się w porcie lub miejscu innym niż to, do którego przedmiot ubezpieczenia został ubezpieczony, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu wszelkie dodatkowe koszty słusznie i rozsądnie poniesione na wyładunek, składowanie oraz wysyłkę przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego jest on ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy.
Niniejsza klauzula 12, która nie ma zastosowania do kosztów awarii wspólnej i ratownictwa, podlega wyłączeniom zawartym w klauzulach 4, 5, 6 i 7 i nie obejmuje kosztów wynikających z winy, niedbalstwa, niewypłacalności, bądź uchybień finansowych Ubezpieczonego lub jego pracowników.

Strata całkowita konstruktywna

13. żadne roszczenie z tytułu straty całkowitej konstruktywnej nie zostanie uznane na podstawie niniejszej umowy, chyba że abandon przedmiotu ubezpieczenia został rozsądnie zgłoszony, tj. z takiego powodu, że rzeczywista strata całkowita przedmiotu ubezpieczenia wydaje się nieunikniona lub dlatego, że koszty odzyskania, naprawy i wysyłki przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego został on ubezpieczony, przekroczyłyby jego wartość po przybyciu tamże.

Zwiększona wartość

14. 14.1 Jeżeli Ubezpieczony w odniesieniu do przedmiotu niniejszego ubezpieczenia zawrze ubezpieczenie zwiększonej wartości, przyjmuje się, Ŝe uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w niniejszym ubezpieczeniu i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

14.2 Jeśli niniejsze ubezpieczenie jest ubezpieczeniem zwiększonej wartości, zastosowanie ma następująca klauzula: Uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w ubezpieczeniu podstawowym i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w zawartych przez Ubezpieczonego ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA

15. Niniejsze ubezpieczenie:

15.1 zapewnia ochronę Ubezpieczonemu, za którego uważa się osobę dochodzącą odszkodowania i którą to osobą może być osoba, która zawarła lub na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia lub na rzecz której dokonano cesji umowy ubezpieczenia,

15.2 nie zapewnia ochrony, ani nie może przynieść korzyści przewoźnikowi czy innej osobie, której powierzono ładunek.

OGRANICZANIE ROZMIARU SZKÓD

Obowiązki Ubezpieczonego

16. W odniesieniu do szkody, która może być przedmiotem roszczenia na podstawie niniejszej umowy, Ubezpieczony, jego pracownicy i jego agenci zobowiązani są:

16.1 podejmować rozsądne działania w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, oraz

16.2 zadbać o to, by wszelkie prawa wobec przewoźników, osób którym powierzono ładunek lub innych osób trzecich zostały należycie zabezpieczone i wykonane, a Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu – dodatkowo do odszkodowania przysługującego na podstawie niniejszego ubezpieczenia – wszelkie koszty słusznie i rozsądnie poniesione w celu wypełnienia powyższych obowiązków.

Zrzeczenie się

17. Działania podjęte przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela w celu ratowania, zabezpieczania lub odzyskania przedmiotu ubezpieczenia, nie będą uważane za zrzeczenie się praw lub przyjęcie abandonu, ani nie będą w inny sposób naruszać praw którejkolwiek ze stron.

UNIKANIE ZWŁOKI

18. Ubezpieczony zobowiązany jest działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach, na które ma wpływ.

PRAWO i PRAKTYKA

19. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej.

UWAGA: W przypadku zaistnienia potrzeby przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli 9 lub powzięcia wiadomości o zmianie miejsca przeznaczenia w ramach klauzuli 10, istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela, a prawo do otrzymania takiego pokrycia uzaleŜnione jest od wypełnienia tego obowiązku.

CL384
01/01/2009

Instytutowe klauzule ładunkowe (przewóz lotniczy) 1/1/09

(Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.)

RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Ryzyka

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, z wyjątkiem wymienionych nizej w klauzulach 3, 4 i 5.

Koszty ratownictwa

2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty ratownictwa, poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem szkody z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyłączonych w klauzulach 3, 4 i 5 poniżej.

WYŁĄCZENIA

3. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje:

3.1 straty, uszkodzenia ani wydatków, jakie moŜna przypisać świadomie wadliwemu postępowaniu Ubezpieczonego,

3.2 zwykłego wycieku, zwykłej utraty na wadze lub objętości, lub zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia,

3.3 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo nieodpowiednim opakowaniem/przygotowaniem przedmiotu ubezpieczenia, aby mógł on przetrwać zwykłe warunki panujące podczas przewozu objętego ubezpieczeniem, wówczas, gdy takie opakowanie lub przygotowanie wykonane zostaje przez Ubezpieczonego lub jego pracowników lub ma miejsce przed rozpoczęciem niniejszego ubezpieczenia (w rozumieniu niniejszych klauzul „opakowanie” obejmuje zasztauowanie w kontenerze, a termin „pracownicy” nie obejmuje samodzielnych wykonawców),

3.4 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami przedmiotu ubezpieczenia,

3.5 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niezdatności statku powietrznego, pojazdu lądowego lub kontenera do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia, wówczas gdy załadunek zostaje przeprowadzony przed rozpoczęciem ochrony w ramach niniejszego ubezpieczenia, lub przez Ubezpieczonego lub jego pracowników, a są oni świadomi takiej niezdatności w czasie załadunku, Wyłączenie to nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz strony roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze, na mocy wiążącego kontraktu.

3.6 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych opóźnieniem, nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem,

3.7 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych właściciela, zarządzającego, czarterującego lub operatora statku powietrznego w sytuacji, gdy w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład statku powietrznego, Ubezpieczony był świadom lub – przy zwykłym toku czynności – winien być świadom, iż taka niewypłacalność lub uchybienie finansowe mogą przeszkodzić w zwykłym przebiegu podróży.
Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz osoby roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

3.8 straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio wynikających z użycia jakiejkolwiek broni wojennej o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej,

4. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych przez

4.1 wojnę, wojnę domową, rewolucję, bunt, powstanie lub zamieszki społeczne powstałe z ich przyczyny lub jakiekolwiek wrogie działania ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie,

4.2 zabór, zajęcie, zatrzymanie, ograniczenie swobody lub przetrzymanie (z wyłączeniem piractwa) oraz konsekwencje tych czynów lub ich usiłowań,

4.3 porzucone miny, torpedy, bomby lub inną porzuconą broń wojenną.

5. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, uszkodzenia ani wydatków

5.1 spowodowanych przez strajkujących, robotników objętych lokautem lub osoby biorące udział w niepokojach robotniczych, rozruchach lub zamieszkach społecznych,

5.2 wynikających ze strajków, lokautów, niepokojów robotniczych, rozruchów lub zamieszek społecznych,

5.3 spowodowanych przez akt terrorystyczny rozumiany jako działanie osoby działającej w imieniu lub w powiązaniu z dowolną organizacją, która prowadzi działalność skierowaną w celu obalenia lub wpłynięcia – siłą lub przemocą – na władze/rząd bez względu na to, czy zostały one ukonstytuowane w sposób zgodny z prawem,

5.4 spowodowanych przez osoby działające z pobudek politycznych, ideologicznych lub religijnych.

CZAS TRWANIA

Klauzula o przewozie

6. 6.1 Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 9 poniżej, niniejsze ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą, kiedy w magazynie lub miejscu składowania (w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia) przedmiot ubezpieczenia zostanie po raz pierwszy przemieszczony w celu niezwłocznego załadowania na środek przewozowy lub inny pojazd w celu rozpoczęcia przewozu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu a kończy się bądź:

6.1.1 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w końcowym magazynie, lokalu lub miejscu składowania w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia,

6.1.2 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w innym magazynie, lokalu lub miejscu składowania czy to przed lub w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia, które Ubezpieczony lub jego pracownicy wybrali do składowania o odmiennym charakterze, niŜ w trakcie zwykłego przebiegu przewozu, lub dla przydzielania lub dystrybucji, lub

6.1.3 wówczas, gdy Ubezpieczony lub jego pracownicy zdecydują się użyć środka przewozowego, innego pojazdu lub kontenera do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu,

6.1.4 z upływem 30 dni od zakończenia wyładunku przedmiotu ubezpieczenia ze statku powietrznego w końcowym miejscu wyładunku, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności.

6.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia, po wyładowaniu ze statku powietrznego w końcowym miejscu wyładunku, lecz przed zakończeniem niniejszego ubezpieczenia, ma być wysłany do miejsca przeznaczenia innego, niż miejsce do którego jest ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy, niniejsze ubezpieczenie, z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony określonych w klauzulach 6.1.1 do

6.1.4., nie rozciąga się poza moment, kiedy przedmiot ubezpieczenia po raz pierwszy zostaje przemieszczony w celu rozpoczęcia przewozu do tego innego miejsca przeznaczenia.

6.3 Niniejsze ubezpieczenie pozostanie w mocy (z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony określonych w klauzulach 6.1.1 do

6.1.4. i postanowień klauzuli 7) podczas opóźnienia, na które Ubezpieczony nie ma wpływu, podczas zejścia z ustalonego kursu, przymusowego wyładunku, ponownego załadunku lub przeładunku, a także podczas jakiejkolwiek zmiany przedsięwzięcia, wynikających ze skorzystania ze swobody działania przyznanej przewoźnikowi lotniczemu w umowie przewozu.

Zakończenie umowy przewozu

7. Jeżeli na skutek okoliczności, na jakie Ubezpieczony nie ma wpływu, umowa przewozu zakończy się w miejscu innym, niż miejsce przeznaczenia wymienione w umowie albo przewóz w inny sposób zakończy się przed wyładunkiem przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami klauzuli 6, wówczas niniejsze ubezpieczenie zakończy się również, chyba że Ubezpieczyciel zostanie niezwłocznie powiadomiony i poproszony o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku, pod warunkiem zapłacenia dodatkowej składki na życzenie Ubezpieczyciela, ubezpieczenie niniejsze pozostanie w mocy albo

7.1 do czasu, gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie sprzedany i dostarczony w takim miejscu, lub – o ile nie uzgodniono inaczej – do czasu upływu 30 dni od przybycia przedmiotu ubezpieczenia do takiego miejsca, w zaleŜności od tego, która z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza, albo,

7.2 jeśli przedmiot ubezpieczenia zostanie wysłany w ciągu wspomnianego 30-dniowego okresu (lub w ciągu uzgodnionego dłuższego okresu) do miejsca przeznaczenia wymienionego w umowie ubezpieczenia lub do jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia – do momentu zakończenia ubezpieczenia, określonego zgodnie z postanowieniami klauzuli 6.

Zmiana podróży

8. 8.1 Jeśli, po rozpoczęciu niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczony zmieni miejsce przeznaczenia, musi to niezwłocznie zgłosić Ubezpieczycielowi w celu uzgodnienia stawek i warunków. JeŜeli szkoda wystąpi przed takim uzgodnieniem, ochrona może zostać udzielona wyłącznie w takim przypadku, gdy ochrona taka byłaby dostępna przy umiarkowanej stawce rynkowej na warunkach rynkowych.

8.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia rozpoczyna podróż objętą ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia (zgodnie z klauzulą 6.1), jednakże statek powietrzny – bez wiedzy Ubezpieczonego lub jego pracowników – udaje się do innego miejsca przeznaczenia, uznaje się, iż ubezpieczenie niniejsze działa od chwili rozpoczęcia takiego przewozu.

ROSZCZENIA

Ubezpieczalny interes

9. 9.1 Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia, ubezpieczony musi mieć ubezpieczalny interes w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w chwili powstania szkody.

9.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w klauzuli 9.1, Ubezpieczonemu przysługiwać będzie odszkodowanie za szkodę objętą niniejszym ubezpieczeniem i powstałą w okresie jego trwania, choćby szkoda ta powstała przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczony wiedział o szkodzie, a Ubezpieczyciel o niej nie wiedział.

Koszty wysyłki

10. Jeśli, wskutek działania ryzyka objętego niniejszym ubezpieczeniem, objęty ubezpieczeniem przewóz zakończy się w miejscu innym niż to, do którego przedmiot ubezpieczenia został ubezpieczony, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu wszelkie dodatkowe koszty słusznie i rozsądnie poniesione na wyładunek, składowanie oraz wysyłkę przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego jest on ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy.
Niniejsza klauzula 10, która nie ma zastosowania do kosztów ratownictwa, podlega wyłączeniom zawartym w klauzulach 3, 4 i 5 i nie obejmuje kosztów wynikających z winy, niedbalstwa, niewypłacalności, bądź uchybień finansowych Ubezpieczonego lub jego pracowników.

Strata całkowita konstruktywna

11. żadne roszczenie z tytułu straty całkowitej konstruktywnej nie zostanie uznane na podstawie niniejszej umowy, chyba że abandon przedmiotu ubezpieczenia został rozsądnie zgłoszony, tj. z takiego powodu, że rzeczywista strata całkowita przedmiotu ubezpieczenia wydaje się nieunikniona lub dlatego, że koszty odzyskania, naprawy i wysyłki przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, do którego został on ubezpieczony, przekroczyłyby jego wartość po przybyciu tamże.

Zwiększona wartość

12. 12.1 Jeżeli Ubezpieczony w odniesieniu do przedmiotu niniejszego ubezpieczenia zawrze ubezpieczenie zwiększonej wartości, przyjmuje się, że uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w niniejszym ubezpieczeniu i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

12.2 Jeśli niniejsze ubezpieczenie jest ubezpieczeniem zwiększonej wartości, zastosowanie ma następująca klauzula: Uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w ubezpieczeniu podstawowym i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w zawartych przez Ubezpieczonego ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA

13. Niniejsze ubezpieczenie:

13.1 zapewnia ochronę Ubezpieczonemu, za którego uważa się osobę dochodzącą odszkodowania i którą to osobą może być osoba, która zawarła lub na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia lub na rzecz której dokonano cesji umowy ubezpieczenia,

13.2 nie zapewnia ochrony, ani nie może przynieść korzyści przewoźnikowi czy innej osobie, której powierzono ładunek.

OGRANICZANIE ROZMIARU SZKÓD

Obowiązki Ubezpieczonego

14. W odniesieniu do szkody, która może być przedmiotem roszczenia na podstawie niniejszej umowy, Ubezpieczony, jego pracownicy i jego agenci zobowiązani są:

14.1 podejmować rozsądne działania w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, oraz

14.2 zadbać o to, by wszelkie prawa wobec przewoźników, osób którym powierzono ładunek lub innych osób trzecich zostały należycie zabezpieczone i wykonane, a Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu – dodatkowo do odszkodowania przysługującego na podstawie niniejszego ubezpieczenia – wszelkie koszty słusznie i rozsądnie poniesione w celu wypełnienia powyższych obowiązków.

Zrzeczenie się

15. Działania podjęte przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela w celu ratowania, zabezpieczania lub odzyskania przedmiotu ubezpieczenia, nie będą uważane za zrzeczenie się praw lub przyjęcie abandonu, ani nie będą w inny sposób naruszać praw którejkolwiek ze stron.

UNIKANIE ZWŁOKI

16. Ubezpieczony zobowiązany jest działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach, na które ma wpływ.

PRAWO WŁAŚCIWE

17. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej.

UWAGA: W przypadku zaistnienia potrzeby przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli 7 lub powzięcia wiadomości o zmianie miejsca przeznaczenia w ramach klauzuli 8, istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela, a prawo do otrzymania takiego pokrycia uzaleŜnione jest od wypełnienia tego obowiązku..

CL385
01/01/2009

Instytutowa klauzula o wymianie części 1/1/09

Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego

1/1/34
INSTITUTE REPLACEMENT CLAUSE

In the event of loss of or damage to any part or parts of an insured machine caused by a peril covered by the Policy the sum recoverable shall not exceed the cost of replacement or repair of such part or parts plus charges for forwarding and refitting, if incurred, but excluding duty unless the full duty is included in the amount insured, in which case loss, if any, sustained by payment of additional duty shall also be recoverable.
Provided always that in no case shall the liability of Underwriters exceed the insured value of the complete machine.

1/1/34
INSTYTUTOWA KLAUZULA O WYMIANIE CZĘŚCI

W przypadku straty lub uszkodzenia jakiejkolwiek części, bądź jakichkolwiek części ubezpieczonej maszyny, powstałych na skutek niebezpieczeństwa objętego ubezpieczeniem na podstawie niniejszej Polisy, wysokość odszkodowania jakiego można dochodzić, nie będzie przekraczać kosztu wymiany lub naprawy tychże części, powiększonego o koszty przesyłki i ponownego montażu, jeśli zostały poniesione, jednakże z wyłączeniem cła, chyba, że cło w pełnej wysokości zawarte zostało w sumie ubezpieczenia, w którym to przypadku ewentualna strata, poniesiona przez zapłatę dodatkowego cła, zostanie również pokryta. Zawsze z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Ubezpieczycieli w żadnym razie nie przekroczy wartości ubezpieczenia maszyny jako całości.

Instytutowe klauzule strajkowe (ładunkowe) 1/1/09

RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Ryzyka

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi w klauzulach 3 oraz 4 poniżej, utratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane przez:

1.1 strajkujących, robotników objętych lokautem lub osoby biorące udział w niepokojach robotniczych, rozruchach lub zamieszkach społecznych,

1.2 akt terrorystyczny rozumiany jako działanie osoby działającej w imieniu lub w powiązaniu z dowolną organizacją, która prowadzi działalność skierowaną w celu obalenia lub wpłynięcia – siłą lub przemocą – na władze/rząd bez względu na to, czy zostały one ukonstytuowane w sposób zgodny z prawem,

1.3 osoby działające z pobudek politycznych, ideologicznych lub religijnych.

Awaria wspólna

2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty awarii wspólnej i ratownictwa, rozliczone lub ustalone zgodnie z umową przewozu i/lub właściwym prawem i praktyką, poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem szkody wynikającej z ryzyk objętych niniejszymi klauzulami.

WYŁĄCZENIA

3. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje:

3.1 straty, uszkodzenia ani wydatków, jakie można świadomie wadliwemu postępowaniu Ubezpieczonego,

3.2 zwykłego wycieku, zwykłej utraty na wadze lub objętości, lub zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia,

3.3 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo nieodpowiednim opakowaniem/przygotowaniem przedmiotu ubezpieczenia, aby mógł on przetrwać zwykłe warunki panujące podczas przewozu objętego ubezpieczeniem, wówczas, gdy takie opakowanie lub przygotowanie wykonane zostaje przez Ubezpieczonego lub jego pracowników lub ma miejsce przed rozpoczęciem niniejszego ubezpieczenia (w rozumieniu niniejszych klauzul „opakowanie” obejmuje zasztauowanie w kontenerze, a termin „pracownicy” nie obejmuje samodzielnych wykonawców),

3.4 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami przedmiotu ubezpieczenia,

3.5 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych opóźnieniem, nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem (z wyjątkiem wydatków płatnych na podstawie klauzuli 2),

3.6 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych właściciela, armatora, zarządzającego, operatora lub czarterującego statek w sytuacji, gdy w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład jednostki pływającej, Ubezpieczony był świadom lub – przy zwykłym toku czynności – winien być świadom, iż taka niewypłacalność lub uchybienie finansowe mogą przeszkodzić w zwykłym przebiegu podróży.
Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz osoby roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

3.7 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z braku lub niedostatku siły roboczej albo wstrzymania pracy jakiegokolwiek rodzaju na skutek strajku, lokautu, niepokojów robotniczych, rozruchów lub zamieszek społecznych

3.8 roszczeń będących skutkiem utraty lub udaremnieniu podróży lub przedsięwzięcia,

3.9 straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio wynikających z użycia jakiejkolwiek broni wojennej o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej,

3.10 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wojną, wojną domową, rewolucją, buntem, powstaniem lub zamieszkami społecznymi powstałymi z ich przyczyny lub jakiekolwiek wrogiego działania ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie.

4. 4.1 Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje straty, szkody, lub wydatków wynikających z:

4.1.1 braku zdolności żeglugowej lub niezdatności statku lub jednostki pływającej do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji, gdy Ubezpieczony wiedział o takiej niezdolności żeglugowej lub niezdatności w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład tego statku lub jednostki pływającej,

4.1.2 niezdatności kontenera lub środka przewozu do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia, wówczas gdy załadunek zostaje przeprowadzony: przed rozpoczęciem ochrony w ramach niniejszego ubezpieczenia, lub przez Ubezpieczonego lub jego pracowników, a są oni świadomi takiej niezdatności w czasie załadunku.

4.2 Wyłączenie 4.1.1 powyżej nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz strony roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

4.3 Ubezpieczyciel nie będzie podważał domniemania zdolności żeglugowej statku i zdatności statku do przewozu przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia.

CZAS TRWANIA

Klauzula o przewozie

5. 5.1 Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 8 poniżej, niniejsze ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą, kiedy w magazynie lub miejscu składowania (w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia) przedmiot ubezpieczenia zostanie po raz pierwszy przemieszczony w celu niezwłocznego załadowania na środek przewozowy lub inny pojazd w celu rozpoczęcia przewozu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu a kończy się bądź:

5.1.1 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w końcowym magazynie lub miejscu składowania w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia,

5.1.2 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w innym magazynie lub miejscu składowania czy to przed lub w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia, które Ubezpieczony lub jego pracownicy wybrali do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu, lub dla przydzielania lub dystrybucji, lub

5.1.3 wówczas, gdy Ubezpieczony lub jego pracownicy zdecydują się użyć środka przewozowego, innego pojazdu lub kontenera do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu,

5.1.4 z upływem 60 dni od zakończenia wyładunku przedmiotu ubezpieczenia poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności.

5.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia, po wyładowaniu poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, lecz przed zakończeniem niniejszego ubezpieczenia, ma być wysłany do miejsca przeznaczenia innego, niż miejsce do którego jest ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy, niniejsze ubezpieczenie, z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony określonych w klauzulach 5.1.1 do 5.1.4., nie rozciąga się poza moment, kiedy przedmiot ubezpieczenia po raz pierwszy zostaje przemieszczony w celu rozpoczęcia przewozu do tego innego miejsca przeznaczenia.

5.3 Niniejsze ubezpieczenie pozostanie w mocy (z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony określonych w klauzulach 5.1.1 do 5.1.4. i postanowień klauzuli 6) podczas opóźnienia, na które Ubezpieczony nie ma wpływu, podczas zejścia z ustalonego kursu, przymusowego wyładunku, ponownego załadunku lub przeładunku, a także podczas jakiejkolwiek zmiany przedsięwzięcia, wynikających ze skorzystania ze swobody działania przyznanej przewoźnikowi w umowie przewozu.

Zakończenie umowy przewozu

6. Jeżeli na skutek okoliczności, na jakie Ubezpieczony nie ma wpływu, umowa przewozu zakończy się w porcie lub miejscu innym niż miejsce przeznaczenia wymienione w umowie albo przewóz w inny sposób zakończy się przed wyładunkiem przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami klauzuli 5, wówczas niniejsze ubezpieczenie zakończy się również, chyba że Ubezpieczyciel zostanie niezwłocznie powiadomiony i poproszony o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku, pod warunkiem zapłacenia dodatkowej składki na Syczenie Ubezpieczyciela, ubezpieczenie niniejsze pozostanie w mocy albo

6.1 do czasu, gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie sprzedany i dostarczony w takim porcie lub miejscu, lub, o ile nie uzgodniono inaczej, do czasu upływu 60 dni od przybycia przedmiotu ubezpieczenia do takiego portu lub miejsca, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza, albo,

6.2 jeśli przedmiot ubezpieczenia zostanie wysłany w ciągu wspomnianego 60-dniowego okresu (lub w ciągu uzgodnionego dłuższego okresu) do miejsca przeznaczenia wymienionego w umowie ubezpieczenia lub do jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia – do momentu zakończenia ubezpieczenia, określonego zgodnie z postanowieniami klauzuli 5.

Zmiana podróży

7. 7.1 Jeśli, po rozpoczęciu niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczony zmieni miejsce przeznaczenia, musi to niezwłocznie zgłosić Ubezpieczycielowi w celu uzgodnienia stawek i warunków. Jeżeli szkoda wystąpi przed takim uzgodnieniem, ochrona może zostać udzielona wyłącznie w takim przypadku, gdy ochrona taka byłaby dostępna przy umiarkowanej stawce rynkowej na warunkach rynkowych.

7.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia rozpoczyna podróz objętą ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia (zgodnie z klauzulą 5.1), jednakSe statek – bez wiedzy Ubezpieczonego lub jego pracowników – udaje się do innego miejsca przeznaczenia, uznaje się, iż ubezpieczenie niniejsze działa od chwili rozpoczęcia takiego przewozu.

ROSZCZENIA

Ubezpieczalny interes

8. 8.1 Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia, ubezpieczony musi mieć ubezpieczalny interes w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w chwili powstania szkody.

8.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w klauzuli 8.1, Ubezpieczonemu przysługiwać będzie odszkodowanie za szkodę objętą niniejszym ubezpieczeniem i powstałą w okresie jego trwania, choćby szkoda ta powstała przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczony wiedział o szkodzie, a Ubezpieczyciel o niej nie wiedział.

Zwiększona wartość

9. 9.1 Jeżeli Ubezpieczony w odniesieniu do przedmiotu niniejszego ubezpieczenia zawrze ubezpieczenie zwiększonej wartości, przyjmuje się, że uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w niniejszym ubezpieczeniu i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

9.2 Jeśli niniejsze ubezpieczenie jest ubezpieczeniem zwiększonej wartości, zastosowanie ma następująca klauzula: Uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w ubezpieczeniu podstawowym i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w zawartych przez Ubezpieczonego ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA

10. Niniejsze ubezpieczenie:

10.1 zapewnia ochronę Ubezpieczonemu, za którego uważa się osobę dochodzącą odszkodowania i którą to osobą może być osoba, która zawarła lub na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia lub na rzecz której dokonano cesji umowy ubezpieczenia,

10.2 nie zapewnia ochrony, ani nie może przynieść korzyści przewoźnikowi czy innej osobie, której powierzono ładunek.

OGRANICZANIE ROZMIARU SZKÓD

Obowiązki Ubezpieczonego

11. W odniesieniu do szkody, która moSe być przedmiotem roszczenia na podstawie niniejszej umowy, Ubezpieczony, jego pracownicy i jego agenci zobowiązani są:

11.1 podejmować rozsądne działania w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, oraz

11.2 zadbać o to, by wszelkie prawa wobec przewoźników, osób którym powierzono ładunek lub innych osób trzecich zostały należycie zabezpieczone i wykonane, a Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu – dodatkowo do odszkodowania przysługującego na podstawie niniejszego ubezpieczenia – wszelkie koszty słusznie i rozsądnie poniesione w celu wypełnienia powySszych obowiązków.

Zrzeczenie się

12. Działania podjęte przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela w celu ratowania, zabezpieczania lub odzyskania przedmiotu ubezpieczenia, nie będą uważane za zrzeczenie się praw lub przyjęcie abandonu, ani nie będą w inny sposób naruszać praw którejkolwiek ze stron.

UNIKANIE ZWŁOKI

13. Ubezpieczony zobowiązany jest działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach, na które ma wpływ.

PRAWO WŁAŚCIWE

14. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej.

UWAGA: W przypadku zaistnienia potrzeby przedłuSenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli 6 lub powzięcia wiadomości o zmianie miejsca przeznaczenia w ramach klauzuli 7, istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela, a prawo do otrzymania takiego pokrycia uzależnione jest od wypełnienia tego obowiązku.

CL386
01/01/2009

RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Ryzyka

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi w klauzuli 3 poniŜej, utratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane przez:

1.1 strajkujących, robotników objętych lokautem lub osoby biorące udział w niepokojach robotniczych, rozruchach lub zamieszkach społecznych,

1.2 akt terrorystyczny rozumiany jako działanie osoby działającej w imieniu lub w powiązaniu z dowolną organizacją, która prowadzi działalność skierowaną w celu obalenia lub wpłynięcia – siłą lub przemocą – na władze/rząd bez względu na to, czy zostały one ukonstytuowane w sposób zgodny z prawem,

1.3 osoby działające z pobudek politycznych, ideologicznych lub religijnych.

Koszty ratownictwa

2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty ratownictwa, poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem szkody z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyłączonych w klauzuli 3 poniżej.

WYŁĄCZENIA

3. Niniejsze ubezpieczenie w zadnym razie nie obejmuje:

3.1 straty, uszkodzenia ani wydatków, jakie mozna świadomie wadliwemu postępowaniu Ubezpieczonego,

3.2 zwykłego wycieku, zwykłej utraty na wadze lub objętości, lub zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia,

3.3 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo nieodpowiednim opakowaniem/przygotowaniem przedmiotu ubezpieczenia, aby mógł on przetrwać zwykłe warunki panujące podczas przewozu objętego ubezpieczeniem, wówczas, gdy takie opakowanie lub przygotowanie wykonane zostaje przez Ubezpieczonego lub jego pracowników lub ma miejsce przed rozpoczęciem niniejszego ubezpieczenia (w rozumieniu niniejszych klauzul „opakowanie” obejmuje zasztauowanie w kontenerze, a termin „pracownicy” nie obejmuje samodzielnych wykonawców),

3.4 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami przedmiotu ubezpieczenia,

3.5 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niezdatności statku powietrznego, pojazdu lądowego lub kontenera do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia, wówczas gdy załadunek zostaje przeprowadzony przed rozpoczęciem ochrony w ramach niniejszego ubezpieczenia, lub przez Ubezpieczonego lub jego pracowników, a są oni świadomi takiej niezdatności w czasie załadunku, Wyłączenie to nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz strony roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze, na mocy wiążącego kontraktu.

3.6 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych opóźnieniem, nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem,

3.7 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych właściciela, zarządzającego, czarterującego lub operatora statku powietrznego w sytuacji, gdy w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład statku powietrznego, Ubezpieczony był świadom lub – przy zwykłym toku czynności – winien być świadom, iż taka niewypłacalność lub uchybienie finansowe mogą przeszkodzić w zwykłym przebiegu podróży.
Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz osoby roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

3.8 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z braku lub niedostatku siły roboczej albo wstrzymania pracy jakiegokolwiek rodzaju na skutek strajku, lokautu, niepokojów robotniczych, rozruchów lub zamieszek społecznych,

3.9 roszczeń będących skutkiem utraty lub udaremnienia podróży lub przedsięwzięcia,

3.10 straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio wynikających z użycia jakiejkolwiek broni wojennej o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej,

3.11 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wojną, wojną domową, rewolucją, buntem, powstaniem lub zamieszkami społecznymi powstałymi z ich przyczyny lub jakiekolwiek wrogiego działania ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie.

CZAS TRWANIA

Klauzula o przewozie

4. 4.1 Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 7 poniżej, niniejsze ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą, kiedy w magazynie lub miejscu składowania (w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia) przedmiot ubezpieczenia zostanie po raz pierwszy przemieszczony w celu niezwłocznego załadowania na środek przewozowy lub inny pojazd w celu rozpoczęcia przewozu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu a kończy się bądź:

4.1.1 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w końcowym magazynie, lokalu lub miejscu składowania w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia,

4.1.2 z chwilą zakończenia wyładunku ze środka przewozowego lub innego pojazdu w innym magazynie, lokalu lub miejscu składowania czy to przed lub w miejscu przeznaczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia, które Ubezpieczony lub jego pracownicy wybrali do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu, lub dla przydzielania lub dystrybucji, lub

4.1.3 wówczas, gdy Ubezpieczony lub jego pracownicy zdecydują się użyć środka przewozowego, innego pojazdu lub kontenera do składowania o odmiennym charakterze, niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu,

4.1.4 z upływem 30 dni od zakończenia wyładunku przedmiotu ubezpieczenia ze statku powietrznego w końcowym miejscu wyładunku, w zalezności od tego, która z tych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności.

4.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia, po wyładowaniu ze statku powietrznego w końcowym miejscu wyładunku, lecz przed zakończeniem niniejszego ubezpieczenia, ma być wysłany do miejsca przeznaczenia innego, niż miejsce do którego jest ubezpieczony na podstawie niniejszej umowy, niniejsze ubezpieczenie, z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony określonych w klauzulach 4.1.1 do 4.1.4., nie rozciąga się poza moment, kiedy przedmiot ubezpieczenia po raz pierwszy zostaje przemieszczony w celu rozpoczęcia przewozu do tego innego miejsca przeznaczenia.

4.3 Niniejsze ubezpieczenie pozostanie w mocy (z zastrzeżeniem postanowień o zakończeniu ochrony określonych w klauzulach 4.1.1 do 4.1.4. i postanowień klauzuli 5) podczas opóźnienia, na które Ubezpieczony nie ma wpływu, podczas zejścia z ustalonego kursu, przymusowego wyładunku, ponownego załadunku lub przeładunku, a także podczas jakiejkolwiek zmiany przedsięwzięcia, wynikających ze skorzystania ze swobody działania przyznanej przewoźnikowi lotniczemu w umowie przewozu.

Zakończenie umowy przewozu

5. Jeżeli na skutek okoliczności, na jakie Ubezpieczony nie ma wpływu, umowa przewozu zakończy się w miejscu innym, niż miejsce przeznaczenia wymienione w umowie albo przewóz w inny sposób zakończy się przed wyładunkiem przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami klauzuli 4, wówczas niniejsze ubezpieczenie zakończy się również, chyba że Ubezpieczyciel zostanie niezwłocznie powiadomiony i poproszony o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku, pod warunkiem zapłacenia dodatkowej składki na życzenie Ubezpieczyciela, ubezpieczenie niniejsze pozostanie w mocy albo

5.1 do czasu, gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie sprzedany i dostarczony w takim miejscu, lub – o ile nie uzgodniono inaczej – do czasu upływu 30 dni od przybycia przedmiotu ubezpieczenia do takiego miejsca, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza, albo,

5.2 jeśli przedmiot ubezpieczenia zostanie wysłany w ciągu wspomnianego 30-dniowego okresu (lub w ciągu uzgodnionego dłuższego okresu) do miejsca przeznaczenia wymienionego w umowie ubezpieczenia lub do jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia – do momentu zakończenia ubezpieczenia, określonego zgodnie z postanowieniami klauzuli 4.

Zmiana podróży

6. 6.1 Jeśli, po rozpoczęciu niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczony zmieni miejsce przeznaczenia, musi to niezwłocznie zgłosić Ubezpieczycielowi w celu uzgodnienia stawek i warunków. JeŜeli szkoda wystąpi przed takim uzgodnieniem, ochrona moŜe zostać udzielona wyłącznie w takim przypadku, gdy ochrona taka byłaby dostępna przy umiarkowanej stawce rynkowej na warunkach rynkowych.

6.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia rozpoczyna podróŜ objętą ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia (zgodnie z klauzulą 4.1), jednakże statek powietrzny – bez wiedzy Ubezpieczonego lub jego pracowników – udaje się do innego miejsca przeznaczenia, uznaje się, iż ubezpieczenie niniejsze działa od chwili rozpoczęcia takiego przewozu.

ROSZCZENIA

Ubezpieczalny interes

7. 7.1 Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia, ubezpieczony musi mieć ubezpieczalny interes w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w chwili powstania szkody.

7.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w klauzuli 7.1, Ubezpieczonemu przysługiwać będzie odszkodowanie za szkodę objętą niniejszym ubezpieczeniem i powstałą w okresie jego trwania, choćby szkoda ta powstała przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczony wiedział o szkodzie, a Ubezpieczyciel o niej nie wiedział.

Zwiększona wartość

8. 8.1 Jeżeli Ubezpieczony w odniesieniu do przedmiotu niniejszego ubezpieczenia zawrze ubezpieczenie zwiększonej wartości, przyjmuje się, Ŝe uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w niniejszym ubezpieczeniu i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

8.2 Jeśli niniejsze ubezpieczenie jest ubezpieczeniem zwiększonej wartości, zastosowanie ma następująca klauzula: Uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w ubezpieczeniu podstawowym i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w zawartych przez Ubezpieczonego ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA

9. Niniejsze ubezpieczenie:

9.1 zapewnia ochronę Ubezpieczonemu, za którego uwaŜa się osobę dochodzącą odszkodowania i którą to osobą może być osoba, która zawarła lub na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia lub na rzecz której dokonano cesji umowy ubezpieczenia,

9.2 nie zapewnia ochrony, ani nie może przynieść korzyści przewoźnikowi czy innej osobie, której powierzono ładunek.

OGRANICZANIE ROZMIARU SZKÓD

Obowiązki Ubezpieczonego

10. W odniesieniu do szkody, która może być przedmiotem roszczenia na podstawie niniejszej umowy, Ubezpieczony, jego pracownicy i jego agenci zobowiązani są:

10.1 podejmować rozsądne działania w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, oraz

10.2 zadbać o to, by wszelkie prawa wobec przewoźników, osób którym powierzono ładunek lub innych osób trzecich zostały należycie zabezpieczone i wykonane, a Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu – dodatkowo do odszkodowania przysługującego na podstawie niniejszego ubezpieczenia – wszelkie koszty słusznie i rozsądnie poniesione w celu wypełnienia powyzszych obowiązków.

Zrzeczenie się

11. Działania podjęte przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela w celu ratowania, zabezpieczania lub odzyskania przedmiotu ubezpieczenia, nie będą uważane za zrzeczenie się praw lub przyjęcie abandonu, ani nie będą w inny sposób naruszać praw którejkolwiek ze stron.

UNIKANIE ZWŁOKI

12. Ubezpieczony zobowiązany jest działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach, na które ma wpływ.

PRAWO WŁAŚCIWE

13. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej.

UWAGA: W przypadku zaistnienia potrzeby przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli 5 lub powzięcia wiadomości o zmianie miejsca przeznaczenia w ramach klauzuli 6, istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela, a prawo do otrzymania takiego pokrycia uzaleŜnione jest od wypełnienia tego obowiązku.

CL389
01/01/2009

Instytutowe klauzule wojenne (ładunkowe) 1/1/09

RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Ryzyka

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi w klauzulach 3 oraz 4 ponizej, utratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane przez:

1.1 wojnę, wojnę domową, rewolucję, bunt, powstanie lub zamieszki społeczne powstałe z ich przyczyny lub jakiekolwiek wrogie działania ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie,

1.2 zabór, zajęcie, zatrzymanie, ograniczenie swobody lub przetrzymanie wynikające z ryzyk objętych na podstawie punktu 1.1 jak wyżej oraz konsekwencje tych czynów lub jakichkolwiek usiłowań ich dokonania,

1.3 porzucone miny, torpedy, bomby lub inną porzuconą broń wojenną.

Awaria wspólna

2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty awarii wspólnej i ratownictwa, rozliczone lub ustalone zgodnie z umową przewozu i/lub właściwym prawem i praktyką, poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem szkody wynikającej z ryzyk objętych niniejszymi klauzulami.

WYŁĄCZENIA

3. Niniejsze ubezpieczenie w Ŝadnym razie nie obejmuje:

3.1 straty, uszkodzenia ani wydatków, jakie można świadomie wadliwemu postępowaniu Ubezpieczonego,

3.2 zwykłego wycieku, zwykłej utraty na wadze lub objętości, lub zwykłego zuŜycia przedmiotu ubezpieczenia,

3.3 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo nieodpowiednim opakowaniem/przygotowaniem przedmiotu ubezpieczenia, aby mógł on przetrwać zwykłe warunki panujące podczas przewozu objętego ubezpieczeniem, wówczas, gdy takie opakowanie lub przygotowanie wykonane zostaje przez Ubezpieczonego lub jego pracowników lub ma miejsce przed rozpoczęciem niniejszego ubezpieczenia (w rozumieniu niniejszych klauzul „opakowanie” obejmuje zasztauowanie w kontenerze, a termin „pracownicy” nie obejmuje samodzielnych wykonawców),

3.4 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami przedmiotu ubezpieczenia,

3.5 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych opóźnieniem, nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem (z wyjątkiem wydatków płatnych na podstawie klauzuli 2),

3.6 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych właściciela, armatora, zarządzającego, operatora lub czarterującego statek w sytuacji, gdy w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład jednostki pływającej, Ubezpieczony był świadom lub – przy zwykłym toku czynności – winien być świadom, iż taka niewypłacalność lub uchybienie finansowe mogą przeszkodzić w zwykłym przebiegu podróży.
Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz osoby roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

3.7 roszczeń będących wynikiem utraty lub udaremnienia podróŜy lub przedsięwzięcia,

3.8 straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio wynikających z uzycia jakiejkolwiek broni wojennej o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej.

4. 4.1 Niniejsze ubezpieczenie w zadnym razie nie obejmuje straty, szkody, lub wydatków wynikających z:

4.1.1 braku zdolności zeglugowej lub niezdatności statku lub jednostki pływającej do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji gdy Ubezpieczony wiedział o takiej niezdolności żeglugowej lub niezdatności w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład tego statku lub jednostki pływającej,

4.1.2 niezdatności kontenera lub środka przewozu do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia, wówczas gdy załadunek zostaje przeprowadzony:
przed rozpoczęciem ochrony w ramach niniejszego ubezpieczenia, lub przez Ubezpieczonego lub jego pracowników, a są oni świadomi takiej niezdatności w czasie załadunku.

4.2 Wyłączenie 4.1.1 powyŜej nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz strony roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

4.3 Ubezpieczyciel nie będzie podważał domniemania zdolności żeglugowej statku i zdatności statku do przewozu przedmiotu ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia.

CZAS TRWANIA

Klauzula o przewozie

5. 5.1 Niniejsze ubezpieczenie

5.1.1 rozpoczyna się dopiero z chwilą, kiedy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek jego części, z chwilą, kiedy ta część, zostaną załadowane na statek morski i

5.1.2 kończy się, z zastrzeżeniem 5.2 i 5.3, bądź to z chwilą, kiedy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek jego części, z chwilą, kiedy ta część, zostaną wyładowane ze statku morskiego w końcowym porcie lub miejscu wyładunku bądź z upływem 15 dni, licząc od północy dnia przybycia statku do końcowego portu lub miejsca wyładunku, zależnie od tego, która z tych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności; tym niemniej, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia Ubezpieczyciela oraz za zapłatą dodatkowej składki, ubezpieczenie niniejsze

5.1.3 biegnie ponownie wówczas, kiedy nie wyładowując przedmiotu ubezpieczenia w końcowym porcie lub miejscu wyładunku, statek z niego wypłynie i

5.1.4 kończy się, z zastrzeżeniem 5.2 i 5.3, bądź to z chwilą, kiedy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek jego części, z chwilą kiedy ta część, zostaną następnie wyładowane ze statku w końcowym (lub zastępczym) porcie lub miejscu wyładunku, bądź też z upływem 15 dni, licząc od północy dnia ponownego przybycia statku do końcowego portu lub miejsca wyładunku, albo przybycia statku do zastępczego portu lub miejsca wyładunku, zaleznie od tego, która z tych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności.

5.2 Jeżeli podczas podróży objętej ubezpieczeniem statek morski przybędzie do jakiegoś pośredniego portu lub miejsca dla wyładunku przedmiotu ubezpieczenia w celu dalszego przewozu innym statkiem morskim lub powietrznym, albo jeżeli przedmiot ubezpieczenia zostanie wyładowany ze statku morskiego w porcie lub miejscu schronienia, wówczas, z zastrzeżeniem 5.3 i za opłatą ewentualnej dodatkowej składki, ubezpieczenie niniejsze biec będzie dalej, aż do upływu 15 dni, licząc od północy dnia przybycia statku do takiego portu lub miejsca, lecz następnie biec będzie ponownie od chwili kiedy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek jego części, od chwili kiedy ta część, zostaną załadowane na statek morski lub powietrzny w celu dalszego przewozu. Podczas wspomnianego okresu 15 dni ubezpieczenie pozostanie w mocy po wyładunku jedynie wówczas, gdy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek jego części, kiedy ta część, znajdują się w takim porcie lub miejscu. Jeżeli dalszy przewóz przedmiotu ubezpieczenia ma miejsce w ciągu wspomnianego okresu 15 dni, albo jeŜeli ubezpieczenie biegnie ponownie, jak przewidziano w niniejszej klauzuli 5.2 to,

5.2.1 o ile dalszy przewóz odbywa się statkiem morskim, ubezpieczenie niniejsze biegnie dalej, zgodnie z postanowieniami niniejszych klauzul, albo,

5.2.2 o ile dalszy przewóz odbywać się będzie statkiem powietrznym, aktualne Instytutowe Klauzule Wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) (z wyjątkiem przesyłek pocztowych) stanowić będą integralną część niniejszej umowy ubezpieczenia i będą miały zastosowanie przy dalszym przewozie lotniczym.

5.3 Jeżeli według umowy przewozu podróŜ kończy się w porcie lub miejscu innym, niŜ miejsce przeznaczenia uzgodnione w niniejszej umowie, wówczas taki port lub miejsce uważać się będzie za końcowy port wyładunku, zaś ubezpieczenie zakończy się zgodnie z

5.1.2. Jeżeli przedmiot ubezpieczenia będzie następnie ponownie wysłany do pierwotnego lub jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia, wówczas, pod warunkiem powiadomienia Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takiego dalszego przewozu, oraz za zapłatą dodatkowej składki, ubezpieczenie niniejsze rozpocznie się ponownie,

5.3.1 o ile przedmiot ubezpieczenia został wyładowany – z chwilą, kiedy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek części, z chwilą kiedy ta część – zostaną załadowane na statek w celu dalszej podrózy;

5.3.2 o ile przedmiot ubezpieczenia nie został wyładowany – z chwilą, kiedy statek wypłynie z portu uznanego za końcowy port wyładunku;
po czym ubezpieczenie zakończy się zgodnie z 5.1.4.

5.4 Ubezpieczenie od ryzyk min i porzuconych torped, czy to pływających, czy też zanurzonych pod wodą, rozszerza się na czas, kiedy przedmiot ubezpieczenia lub jakakolwiek jego część znajdują się na jednostce pływającej podczas przewozu na statek morski lub ze statku morskiego, lecz w żadnym razie nie dłuŜej niż 60 dni po wyładunku ze statku morskiego, chyba że odmienne postanowienia szczególne zostaną uzgodnione z Ubezpieczycielem.

5.5 Pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia ubezpieczyciela i za opłatą ewentulnej dodatkowej składki, ubezpieczenie niniejsze pozostanie w mocy, w ramach postanowień niniejszych klauzul podczas zejścia z ustalonego kursu, a także podczas jakiejkolwiek zmiany przedsięwzięcia, wynikających ze skorzystania ze swobody działania przyznanej przewoźnikowi w umowie przewozu.
(Na potrzeby klauzuli 5:
„przybycie” oznacza, że statek został zakotwiczony, zacumowany lub w inny sposób zabezpieczony przy nabrzeżu lub miejscu na obszarze podlegającym zarządowi portu. Gdyby tego rodzaju nabrzeŜe lub miejsce postojowe nie było dostępne, uważa się, że przybycie nastąpiło w chwili, kiedy statek po raz pierwszy rzucił kotwicę, zacumował lub w inny sposób zabezpieczył swoją pozycję w zamierzonym porcie lub miejscu wyładunku albo na jego redzie;
„statek morski” oznacza statek przewożący przedmiot ubezpieczenia z jednego portu lub miejsca do drugiego, o ile podróż taka obejmuje podróz morską.)

Zmiana podróży

6. 6.1 Jeśli, po rozpoczęciu niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczony zmieni miejsce przeznaczenia, musi to niezwłocznie zgłosić Ubezpieczycielowi w celu uzgodnienia stawek i warunków. Jeżeli szkoda wystąpi przed takim uzgodnieniem, ochrona może zostać udzielona wyłącznie w takim przypadku, gdy ochrona taka byłaby dostępna przy umiarkowanej stawce rynkowej na warunkach rynkowych.

6.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia rozpoczyna podróŜ objętą ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia (zgodnie z klauzulą 5.1), jednakże statek – bez wiedzy Ubezpieczonego lub jego pracowników – udaje się do innego miejsca przeznaczenia, uznaje się, iż ubezpieczenie niniejsze działa od chwili rozpoczęcia takiego przewozu.

 

7. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z klauzulami 3.7, 3.8 lub 5, są niewaŜne w zakresie takich sprzeczności.

ROSZCZENIA

Ubezpieczalny interes

8. 8.1 Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia, ubezpieczony musi mieć ubezpieczalny interes w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w chwili powstania szkody.

8.2 Z zastrzezeniem postanowień zawartych w klauzli 8.1, Ubezpieczonemu przysługiwać będzie odszkodowanie za szkodę objętą niniejszym ubezpieczeniem i powstałą w okresie jego trwania, choć by szkoda ta powstała przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczony wiedział o szkodzie, a Ubezpieczyciel o niej nie wiedział.

Zwiększona wartość

9. 9.1 Jeżeli Ubezpieczony w odniesieniu do przedmiotu niniejszego ubezpieczenia zawrze ubezpieczenie zwiększonej wartości, przyjmuje się, że uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w niniejszym ubezpieczeniu i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

9.2 Jeśli niniejsze ubezpieczenie jest ubezpieczeniem zwiększonej wartości, zastosowanie ma następująca klauzula: Uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w ubezpieczeniu podstawowym i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w zawartych przez Ubezpieczonego ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA

10. Niniejsze ubezpieczenie:

10.1 zapewnia ochronę Ubezpieczonemu, za którego uważa się osobę dochodzącą odszkodowania i którą to osobą może być osoba, która zawarła lub na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia lub na rzecz której dokonano cesji umowy ubezpieczenia,

10.2 nie zapewnia ochrony, ani nie może przynieść korzyści przewoźnikowi czy innej osobie, której powierzono ładunek.

OGRANICZANIE ROZMIARU SZKÓD

Obowiązki Ubezpieczonego

11. W odniesieniu do szkody, która może być przedmiotem roszczenia na podstawie niniejszej umowy, Ubezpieczony, jego pracownicy i jego agenci zobowiązani są:

11.1 podejmować rozsądne działania w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, oraz

11.2 zadbać o to, by wszelkie prawa wobec przewoźników, osób którym powierzono ładunek lub innych osób trzecich zostały naleŜycie zabezpieczone i wykonane, a Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu – dodatkowo do odszkodowania przysługującego na podstawie niniejszego ubezpieczenia – wszelkie koszty słusznie i rozsądnie poniesione w celu wypełnienia powyższych obowiązków.

Zrzeczenie się

12. Działania podjęte przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela w celu ratowania, zabezpieczania lub odzyskania przedmiotu ubezpieczenia, nie będą uważane za zrzeczenie się praw lub przyjęcie abandonu, ani nie będą w inny sposób naruszać praw którejkolwiek ze stron.

UNIKANIE ZWŁOKI

13. Ubezpieczony zobowiązany jest działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach, na które ma wpływ.

PRAWO WŁAŚCIWE

14. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej.

UWAGA: W przypadku zaistnienia potrzeby przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli 5 lub powzięcia wiadomości o zmianie miejsca przeznaczenia w ramach klauzuli 6, istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela, a prawo do otrzymania takiego pokrycia uzależnione jest od wypełnienia tego obowiązku.

CL385
01/01/2009

Instytutowe klauzule wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09

(Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.)

RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Ryzyka

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi w klauzuli 3 poniżej, utratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane przez:

1.1 wojnę, wojnę domową, rewolucję, bunt, powstanie lub zamieszki społeczne powstałe z ich przyczyny lub jakiekolwiek wrogie działania ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie,

1.2 zabór, zajęcie, zatrzymanie, ograniczenie swobody lub przetrzymanie wynikające z ryzyk objętych na podstawie punktu 1.1 jak wyżej oraz konsekwencje tych czynów lub jakichkolwiek usiłowań ich dokonania,

1.3 porzucone miny, torpedy, bomby lub inną porzuconą broń wojenną.

Koszty ratownictwa

2. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty ratownictwa, poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem szkody z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyłączonych w klauzuli 3 poniżej.

WYŁĄCZENIA

3. Niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje:

3.1 straty, uszkodzenia ani wydatków, jakie mozna świadomie wadliwemu postępowaniu Ubezpieczonego,

3.2 zwykłego wycieku, zwykłej utraty na wadze lub objętości, lub zwykłego zużycia przedmiotu ubezpieczenia,

3.3 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo nieodpowiednim opakowaniem/przygotowaniem przedmiotu ubezpieczenia, aby mógł on przetrwać zwykłe warunki panujące podczas przewozu objętego ubezpieczeniem, wówczas, gdy takie opakowanie lub przygotowanie wykonane zostaje przez Ubezpieczonego lub jego pracowników lub ma miejsce przed rozpoczęciem niniejszego ubezpieczenia (w rozumieniu niniejszych klauzul „opakowanie” obejmuje zasztauowanie w kontenerze, a termin „pracownicy” nie obejmuje samodzielnych wykonawców),

3.4 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami przedmiotu ubezpieczenia,

3.5 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niezdatności statku powietrznego, pojazdu lądowego lub kontenera do bezpiecznego przewozu przedmiotu ubezpieczenia, wówczas gdy załadunek zostaje przeprowadzony przed rozpoczęciem ochrony w ramach niniejszego ubezpieczenia, lub przez Ubezpieczonego lub jego pracowników, a są oni świadomi takiej niezdatności w czasie załadunku, Wyłączenie to nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz strony roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze, na mocy wiążącego kontraktu.

3.6 straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych opóźnieniem, nawet gdyby opóźnienie to spowodowane zostało ryzykiem objętym ubezpieczeniem,

3.7 straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych właściciela, zarządzającego, czarterującego lub operatora statku powietrznego w sytuacji, gdy w czasie załadunku przedmiotu ubezpieczenia na pokład statku powietrznego, Ubezpieczony był świadom lub – przy zwykłym toku czynności – winien być świadom, iż taka niewypłacalność lub uchybienie finansowe mogą przeszkodzić w zwykłym przebiegu podróży.
Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta na rzecz osoby roszczącej na podstawie niniejszych klauzul, która nabyła lub zgodziła się nabyć przedmiot ubezpieczenia w dobrej wierze na mocy wiążącego kontraktu.

3.8 roszczeń będących skutkiem utraty lub udaremnienia podróŜy lub przedsięwzięcia

3.9 straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio wynikających z użycia jakiejkolwiek broni wojennej o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej,

CZAS TRWANIA

Klauzula o przewozie

4. 4.1 Niniejsze ubezpieczenie

4.1.1 rozpoczyna się dopiero z chwilą, kiedy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek jego części, z chwilą, kiedy ta część, zostaną załadowane na statek powietrzny celem rozpoczęcia objętego ubezpieczeniem przewozu lotniczego i

4.1.2 kończy się, z zastrzeŜeniem 4.2 i 4.3, bądź to z chwilą, kiedy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek jego części, z chwilą, kiedy ta część, zostaną wyładowane ze statku powietrznego w końcowym miejscu wyładunku bądź z upływem 15 dni, licząc od północy dnia przybycia statku powietrznego do końcowego miejsca wyładunku, zależnie od tego, która z tych okoliczności zdarzy się najpierw;
tym niemniej, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia Ubezpieczyciela oraz za zapłatą dodatkowej składki, ubezpieczenie niniejsze

4.1.3 biegnie ponownie wówczas, kiedy nie wyładowując przedmiotu ubezpieczenia w końcowym miejscu wyładunku, statek powietrzny z niego wyruszy i

4.1.4 kończy się, z zastrzezeniem 4.2 i 4.3, bądź to z chwilą, kiedy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek jego części, z chwilą kiedy ta część, zostaną następnie wyładowane ze statku powietrznego w końcowym (lub zastępczym) miejscu wyładunku, bądź też z upływem 15 dni, licząc od północy dnia ponownego przybycia statku powietrznego do końcowego miejsca wyładunku, albo przybycia statku powietrznego do zastępczego miejsca wyładunku, zależnie od tego, która z tych okoliczności zdarzy się najpierw.

4.2 Jeżeli podczas podróży objętej ubezpieczeniem statek powietrzny przybędzie do jakiegoś pośredniego miejsca dla wyładunku przedmiotu ubezpieczenia w celu dalszego przewozu innym statkiem powietrznym lub morskim, wówczas, z zastrzeŜeniem 4.3 i za opłatą ewentualnej dodatkowej składki, ubezpieczenie niniejsze biec będzie dalej, aż do upływu 15 dni, licząc od północy dnia przybycia statku powietrznego do takiego miejsca, lecz następnie biec będzie ponownie od chwili kiedy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek jego części, od chwili kiedy ta część, zostaną załadowane na statek powietrzny lub morski w celu dalszego przewozu. Podczas wspomnianego okresu 15 dni ubezpieczenie pozostanie w mocy po wyładunku jedynie wówczas, gdy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek jego części, kiedy ta część, znajdują się w takim miejscu. Jeżeli dalszy przewóz przedmiotu ubezpieczenia ma miejsce w ciągu wspomnianego okresu 15 dni, albo jeŜeli ubezpieczenie biegnie ponownie, jak przewidziano w niniejszej klauzuli 4.2 to,

4.2.1 o ile dalszy przewóz odbywa się statkiem powietrznym, ubezpieczenie niniejsze biegnie dalej, zgodnie z postanowieniami niniejszych klauzul, albo,

4.2.2 o ile dalszy przewóz odbywać się będzie statkiem morskim, aktualne Instytutowe Klauzule Wojenne Ładunkowe stanowić będą integralną część niniejszej umowy ubezpieczenia i będą miały zastosowanie przy dalszym przewozie morskim.

4.3 Jeżeli według umowy przewozu przewóz lotniczy kończy się w miejscu innym, niż miejsce przeznaczenia uzgodnione w niniejszej umowie, wówczas takie miejsce uważać się będzie za końcowe miejsce wyładunku, zaś ubezpieczenie zakończy się zgodnie z 4.1.2. Jeżeli przedmiot ubezpieczenia będzie następnie ponownie wysłany do pierwotnego lub jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia, wówczas, pod warunkiem powiadomienia Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takiego dalszego przewozu, oraz za zapłatą dodatkowej składki, ubezpieczenie niniejsze rozpocznie się ponownie,

4.3.1 o ile przedmiot ubezpieczenia został wyładowany – z chwilą, kiedy przedmiot ubezpieczenia, zaś w odniesieniu do jakiejkolwiek części, z chwilą kiedy ta część – zostaną załadowane na statek powietrzny w celu dalszej podróży;

4.3.2 o ile przedmiot ubezpieczenia nie został wyładowany – z chwilą, kiedy statek powietrzny wyruszy z tego miejsca uznanego za końcowe miejsce wyładunku;
po czym ubezpieczenie zakończy się zgodnie z 4.1.4.

4.4 Pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia ubezpieczyciela i za opłatą ewentulnej dodatkowej składki, ubezpieczenie niniejsze pozostanie w mocy, w ramach postanowień niniejszych klauzul podczas zejścia z ustalonego kursu, a takŜe podczas jakiejkolwiek zmiany przedsięwzięcia, wynikających ze skorzystania ze swobody działania przyznanej przewoźnikowi lotniczemu w umowie przewozu
(Na potrzeby klauzuli 4:
„statek morski” oznacza statek przewożący przedmiot ubezpieczenia z jednego portu lub miejsca do drugiego, o ile podróż taka obejmuje podróż morską.)

Zmiana podróży

5. 5.1 Jeśli, po rozpoczęciu niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczony zmieni miejsce przeznaczenia, musi to niezwłocznie zgłosić Ubezpieczycielowi w celu uzgodnienia stawek i warunków. JeŜeli szkoda wystąpi przed takim uzgodnieniem, ochrona może zostać udzielona wyłącznie w takim przypadku, gdy ochrona taka byłaby dostępna przy umiarkowanej stawce rynkowej na warunkach rynkowych.

5.2 Jeżeli przedmiot ubezpieczenia rozpoczyna podróż objętą ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia (zgodnie z klauzulą 4.1), jednakże statek powietrzny – bez wiedzy Ubezpieczonego lub jego pracowników – udaje się do innego miejsca przeznaczenia, uznaje się, iż ubezpieczenie niniejsze działa od chwili rozpoczęcia takiego przewozu.

6. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z klauzulami 3.8, 3.9 lub 4, są niewaŜne w zakresie takich sprzeczności.

ROSZCZENIA

Ubezpieczalny interes

7. 7.1 Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia, ubezpieczony musi mieć ubezpieczalny interes w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w chwili powstania szkody.

7.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w klauzuli 7.1, Ubezpieczonemu przysługiwać będzie odszkodowanie za szkodę objętą niniejszym ubezpieczeniem i powstałą w okresie jego trwania, choćby szkoda ta powstała przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczony wiedział o szkodzie, a Ubezpieczyciel o niej nie wiedział.

Zwiększona wartość

8. 8.1 Jeżeli Ubezpieczony w odniesieniu do przedmiotu niniejszego ubezpieczenia zawrze ubezpieczenie zwiększonej wartości, przyjmuje się, że uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w niniejszym ubezpieczeniu i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

8.2 Jeśli niniejsze ubezpieczenie jest ubezpieczeniem zwiększonej wartości, zastosowanie ma następująca klauzula: Uzgodnioną wartość przedmiotu ubezpieczenia stanowić będzie łączna kwota sumy ubezpieczenia ustalonej w ubezpieczeniu podstawowym i wszystkich sum ubezpieczenia, ustalonych w zawartych przez Ubezpieczonego ubezpieczeniach zwiększonej wartości pokrywających daną szkodę, a odszkodowanie na podstawie niniejszego ubezpieczenia przysługiwać będzie w takiej proporcji, w jakiej suma niniejszego ubezpieczenia pozostaje do wspomnianej łącznej kwoty sum ubezpieczenia.
W przypadku roszczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować Ubezpieczycielowi wysokość sum ubezpieczenia wszystkich pozostałych ubezpieczeń.

KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA

9. Niniejsze ubezpieczenie:

9.1 zapewnia ochronę Ubezpieczonemu, za którego uwaŜa się osobę dochodzącą odszkodowania i którą to osobą może być osoba, która zawarła lub na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia lub na rzecz której dokonano cesji umowy ubezpieczenia,

9.2 nie zapewnia ochrony, ani nie może przynieść korzyści przewoźnikowi czy innej osobie, której powierzono ładunek.

OGRANICZANIE ROZMIARU SZKÓD

Obowiązki Ubezpieczonego

10. W odniesieniu do szkody, która może być przedmiotem roszczenia na podstawie niniejszej umowy, Ubezpieczony, jego pracownicy i jego agenci zobowiązani są:

10.1 podejmować rozsądne działania w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, oraz

10.2 zadbać o to, by wszelkie prawa wobec przewoźników, osób którym powierzono ładunek lub innych osób trzecich zostały naleŜycie zabezpieczone i wykonane, a Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu – dodatkowo do odszkodowania przysługującego na podstawie niniejszego ubezpieczenia – wszelkie koszty słusznie i rozsądnie poniesione w celu wypełnienia powyższych obowiązków.

Zrzeczenie się

11. Działania podjęte przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela w celu ratowania, zabezpieczania lub odzyskania przedmiotu ubezpieczenia, nie będą uważane za zrzeczenie się praw lub przyjęcie abandonu, ani nie będą w inny sposób naruszać praw którejkolwiek ze stron.

UNIKANIE ZWŁOKI

12. Ubezpieczony zobowiązany jest działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach, na które ma wpływ.

PRAWO WŁAŚCIWE

13. Niniejsze ubezpieczenie podlega prawu i praktyce angielskiej.

UWAGA: W przypadku zaistnienia potrzeby przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli 4 lub powzięcia wiadomości o zmianie miejsca przeznaczenia w ramach klauzuli 5, istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela, a prawo do otrzymania takiego pokrycia uzależnione jest od wypełnienia tego obowiązku.

CL385
01/01/2009

Instytutowa klauzula wyłączająca skażenie radioaktywne

Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego

1/10/90
INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from

1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel

1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof

1.3 any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

CL. 356

Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego

1/10/90
INSTYTUTOWA KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA SKAŻENIE RADIOAKTYWNE

Niniejsza klauzula ma pierwszeństwo i unieważnia wszystkie niezgodne z nią postanowienia niniejszego ubezpieczenia

1. Niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje w żadnym przypadku strat, uszkodzeń, odpowiedzialności lub wydatków, które bezpośrednio lub pośrednio zostały spowodowane, powstały lub do których przyczyniły się:

1.1 promieniowanie jonizujące lub skażenie przez radioaktywność z paliw jądrowych lub odpadów jądrowych, lub ze spalania paliwa jądrowego,

1.2 radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne lub zakaźne własności instalacji, reaktorów lub innych urządzeń jądrowych, lub ich składników jądrowych,

1.3 broń wojenna wykorzystująca rozszczepienie i/lub fuzję jądrową lub inną podobną reakcję, lub siłę, lub materię radioaktywną.

Instytutowa klauzula wyłączająca ryzyko skażenia radioaktywnego oraz następstw użycia broni chemicznej, biologicznej, biochemiczej i elektromagnetycznej

Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego

10/11/2003
Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from

a) ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel

b) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof

c) any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter

d) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes

e) any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

CL 370

10/11/2003
Instytutowa Klauzula wyłączająca ryzyko skażenia radioaktywnego oraz następstw użycia broni chemicznej, biologicznej, biochemicznej i elektromagnetycznej.

Niniejsza klauzula ma pierwszeństwo i unieważnia wszystkie niezgodne z nią postanowienia niniejszej umowy ubezpieczenia.

W żadnym razie niniejsze ubezpieczenie nie pokrywa strat, uszkodzeń, odpowiedzialności ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych lub wynikłych w całości lub w części z:

a) promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pochodzącego z jakiegokolwiek paliwa jądrowego, odpadów nuklearnych bądź ze spalania paliwa jądrowego;

b) radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych bądź wywołujących skażenie właściwości jakiejkolwiek instalacji nuklearnej, reaktora albo innego zestawu jądrowego lub ich nuklearnego składnika;

c) jakiejkolwiek broni lub urządzeń o działaniu opartym na rozszczepieniu jądra atomowego i/lub syntezie jądrowej albo innej podobnej reakcji bądź sile lub materii radioaktywnej;

d) radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych bądź wywołujących skażenie właściwości jakiejkolwiek materii radioaktywnej; wyłączenie przewidziane w niniejszym ustępie nie obejmuje izotopów radioaktywnych innych niż paliwo jądrowe, jeżeli takowe izotopy przygotowywane są, przenoszone, przechowywane lub wykorzystywane w celach handlowych, rolniczych, medycznych, naukowych bądź innych podobnych celach o charakterze pokojowym;

e) jakiejkolwiek broni chemicznej, biologicznej, biochemicznej lub elektromagnetycznej.