All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There are currently 5 pojęcia in this directory beginning with the letter S.
SKŁAD CELNY
każde miejsce uznane przez organy celne (prowadzący skład celny posiada pozwolenie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego) i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Wyróżnia się składy celne publiczne i prywatne. Składem celnym publicznym jest skład, z którego może korzystać każda osoba w celu składowania towarów, a prywatnym skład celny przeznaczony do składowania towarów przez prowadzącego skład. Dzięki procedurze składowania celnego (czyli w składzie celnym), można zawiesić płatności cła i podatków za towary z państw trzecich, na czas kiedy towary te są składowane w składzie celnym. Jest to tzw. funkcja zawieszenia płatności. Towary te mogą być też z powrotem wywiezione poza UE. Jest to z kolei funkcja reeksportowa składu celnego. Jeśli skorzystasz ze składu celnego, to możesz m.in.: sprowadzić większą ilość towaru, złożyć go w składzie celnym, bez uiszczania cła i podatku VAT oraz podatku akcyzowego; złożyć towar w składzie, by potem starać się o dokumenty i badania potrzebne do dopuszczenia go do obrotu (znak CE).

SPECJALNE PROCEDURY CELNE
Pojęcie odnosi się do następujących procedur: składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, odprawy czasowej i uszlachetniania biernego. Procedury gospodarcze (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych, które zostały zdefiniowane w art. 4 ust. 8 WKC. Przedmiotem procedury uszlachetniania biernego mogą być natomiast tylko towary posiadające status celny towarów wspólnotowych. Są to procedury na które jest wymagane pozwolenie naczelnika urzędu celnego.

STATUS CELNY TOWARU "C"
W przypadku towarów, których status wspólnotowy może być wykazany. Towary w wolnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej.

STATUS CELNY TOWARU "X"
Towary wspólnotowe przeznaczone do wywozu, które nie są umieszczone pod procedurą tranzytową. Towary pochodzące z krajów, członków Unii Europejskiej, eksportowane do krajów trzecich.

SYSTEMY CELNE
systemy wymiany komunikatów elektronicznych ze służbą celno-skarbową np.: AES, AIS, NCTS.


Submit a pojęcie