All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There are currently 10 pojęcia in this directory beginning with the letter P.
PDR
Podsystem Danych Referencyjnych służący w administracji celnej m.in. do identyfikacji oraz weryfikacji uprawnień osób i podmiotów przesyłających elektroniczne zgłoszenia i pozostałe dokumenty do Systemów Celnych.rn

PLAFON TARYFOWY
elastyczna forma kontyngentu taryfowego. Jego elastyczność polega na tym, że przekroczenie wielkości na jaką ten środek preferencyjny jest ustanawiany nie oznacza automatycznego zamknięcia możliwości importu po stawkach celnych preferencyjnych jakie tym plafonem taryfowym zostały ustanowione (tak jak ma to miejsce w przypadku kontyngentu taryfowego – jeżeli kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany nie ma możliwości importu po obniżonych stawkach celnych w ramach tego środka). W przypadku plafonu taryfowego taka możliwość nadal istnieje, aż do czasu przywrócenia stosowania stawek celnych wynikających z Taryfy celnej, co następuje w drodze stosownego rozporządzenia UE. Istnieje również możliwość określenia podwyższenia poziomu stawek celnych w ramach ustanowionego plafonu taryfowego, w sytuacji w której napływające dane wskazują na nadmiernie wzmożony import w ramach otwartego plafonu taryfowego. W sytuacji zmniejszenia się strumienia importu, zamknięcie plafonu (czyli przywrócenie stawek celnych z taryfy celnej) może nie okazać się konieczne. Podwyższenie poziomu stawek celnych w ramach otwartego plafonu taryfowego może nastąpić, o ile zostanie przekroczona ilość lub wartość towaru określona w rozporządzeniu o jego ustanowieniu, a jednocześnie istnieje potrzeba ograniczenia wielkości przywozu danego towaru dokonywanego przy zastosowaniu dotychczasowych stawek celnych (określonych w rozporządzeniu o plafonie taryfowym), ale nie ma jednocześnie konieczności przywrócenia stosowania stawek celnych określonych w taryfie celnej UE (a zatem wyższych).

POSIADACZ POZWOLENIA
osoba, której wydano pozwolenie.

POZWOLENIA
wymagane w imporcie towarów przemysłowych objętych kontyngentami oraz towarów objętych automatyczną rejestracją (o ile został nałożony taki obowiązek), wydaje się w sposób automatyczny, bezpłatnie, na wnioskowaną ilość, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia wniosków. W zakresie towarów rolno-spożywczych pozwolenie takie wydaje prezes Agencji Rynku Rolnego. W przypadku braku innych dowodów, uważa się, że organ właściwy do wydania dokumentu importowego otrzymał wniosek w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu jego złożenia. Obowiązkowi uzyskania pozwolenia nie podlegają towary zwolnione od należności celnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROCEDURA CELNA
jedno z możliwych przeznaczeń celnych; rozróżnia się następujące procedury: dopuszczenie do obrotu, wywóz, procedury specjalne (składowanie celne, uszlachetnianie czynne, „end use”, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne).

PROCEDURA UPROSZCZONA
tradycyjne zgłoszenie celne zastępuje elektroniczne powiadomienie urzędu celnego o dostarczeniu towarów do miejsca, w którym wykonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Procedura uproszczona odnosi się do upraszczania czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną, nie dotyczy stosowania samej procedury i jej procesu. Skutkiem ułatwień związanych ze stosowaniem uproszczeń jest przede wszystkim możliwość szybkiego dysponowania towarem.

PRZEDSTAWIENIE TOWARÓW ORGANOM CELNYM
zawiadomienie organów celnych, w wymaganej formie, o dostarczeniu towarów do urzędu celnego albo do innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne.

PRZETWARZANIE POD KONTROLĄ
umożliwia użycie towarów niewspólnotowych na polskim obszarze celnym w procesach zmieniających ich rodzaj lub stan, bez stosowania wobec nich cła i środków polityki handlowej oraz umożliwia dopuszczenie produktów powstających w takich procesach (produkty przetworzone) do obrotu, z zastosowaniem właściwych dla nich należności celnych przywozowych.

PRZEZNACZENIE CELNE
oznacza objęcie towaru procedurą celną lub wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub do składu wolnocłowego lub powrotny wywóz towaru poza obszar celny Wspólnoty lub zniszczenie towaru lub zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa.rn

PUESC
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, poprzez którą można komunikować się ze służbą celno-skarbową w coraz szerszym zakresie usług (EORI, AEO, rejestracja upoważnień w SZPROT itp.)


Submit a pojęcie