All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There are currently 4 pojęcia in this directory beginning with the letter D.
DŁUG CELNY
powstałe z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie) odnoszące się do towarów.

DŁUŻNIK
każda osoba zobowiązana do zapłaty kwoty długu celnego.

DOPUSZCZENIE DO OBROTU
procedura celna, która nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego i następuje po spełnieniu wszystkich wymogów określonych prawem, w szczególności po zastosowaniu przepisów dotyczących należności celnych przywozowych.

DOZÓR CELNY
działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów znajdujących się pod dozorem celnym.


Submit a pojęcie