All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There are currently 5 pojęcia in this directory beginning with the letter C.
CBTD
Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych z siedzibą w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie.

CELINA
historycznie pierwszy system informatyczny polskiej służby celnej wspomagający obsługę zgłoszeń celnych w procedurach innych niż procedura tranzytu.

CITES
Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) podpisana w Waszyngtonie w 1973r w trosce o zachowanie ginącej fauny i flory. Początkowo Konwencję Waszyngtońską podpisało 21 krajów. W 1989 r. do tego grona dołączyła Polska. Dziś Konwencję ratyfikowało około 140 państw. Głównym zadaniem, jakie stawiają sobie państwa, sygnatariusze tej Konwencji jest przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi dzikimi zwierzętami i roślinami objętymi ochroną, a tym samym zachowanie ich przed wyginięciem. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej postanowienia Konwencji Waszyngtońskiej są reprezentowane przez rozporządzenia unijne, określające ograniczenia związane z obrotem gatunkami zagrożonymi wyginięciem zarówno z krajami trzecimi jak i krajami członkowskimi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami import do kraju lub eksport do krajów niebędących członkami Unii zwierząt i roślin objętych Konwencją Waszyngtońskiej (CITES) jest dozwolony jedynie w określonych przypadkach i na podstawie odpowiednich dokumentów wymaganych rozporządzeniami unijnymi w zakresie przekraczania zewnętrznej granicy Unii. Kontrola zarówno okazów jak i dokumentów w takich przypadkach może się odbywać jedynie podczas granicznej kontroli celnej.

CŁO
forma podatku, nakładanego przez państwo na towary przywożone z zagranicy (cło importowe), wywożone za granicę (cło eksportowe) lub (do 1921, kiedy zostało zabronione przez Konwencję Brukselską) przewożone przez terytorium danego kraju (cło przewozowe). Stosowane już w starożytności, było początkowo wyłącznie elementem polityki fiskalnej państwa (zwiększenie dochodów skarbowych). Od XVII w. zaczyna wzrastać jego rola jako instrumentu gospodarczego, pozwalającego poprzez ograniczenie wymiany z zagranicą realizować określone cele gospodarcze. Wykaz grup towarowych objętych cłem i wysokość stawek celnych zawiera taryfa celna. Integracja gospodarcza i polityczna państw zrzeszonych w różnych organizacjach międzynarodowych sprzyja obniżaniu, a nawet całkowitej eliminacji ceł.

CVED
Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla wwozu i przewozu.


Submit a pojęcie