menu

Słownik pojęć celnych

Definicja

  • Authorised Economic Operator Rozporządzeniem (WE) Nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L117 z 4.05.2005, s. 13) (WKC) wprowadzona została do porządku prawnego Unii Europejskiej instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Zgodnie z art. 5a ust. 1 WKC jeżeli zajdzie taka potrzeba, organy celne po zasięgnięciu opinii innych właściwych organów, przyznają, z uwzględnieniem kryteriów przewidzianych w ust. 2, przedsiębiorcy mającemu siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty status upoważnionego przedsiębiorcy. Stosownie do art. 5a ust. 1 akapit 2 i 3 WKC upoważniony przedsiębiorca korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w ust. 2, status upoważnionego przedsiębiorcy jest uznawany przez organy celne wszystkich Państw Członkowskich bez uszczerbku dla kontroli celnej. Biorąc za podstawę uznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy oraz, o ile spełniono wymogi związane z konkretnym rodzajem uproszczenia przewidzianego w ustawodawstwie celnym Wspólnoty, organy celne upoważniają przedsiębiorcę do korzystania z tego uproszczenia. Szczegóły dotyczące kryteriów i procedury przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy określone zostały w przepisach art. 14a – 14x rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania WKC (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3) (Rozporządzenie Wykonawcze), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. (Dz. Urz. WE L 360 z 19.12.2006 str. 64).

  • Pozwolenie eksportowe dla towarów rolno-spożywczych, wydawane na wniosek strony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

  • Pozwolenie importowe dla towarów rolno-spożywczych, wydawane na wniosek strony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

  • W przypadku towarów, których status wspólnotowy może być wykazany. Towary w wolnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej.

  • Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych z siedzibą w Izbie Celnej w Krakowie.

  • system informatyczny polskiej służby celnej wspomagający obsługę zgłoszeń celnych w procedurach innych niż procedura tranzytu; System CELINA wspomaga pracę organów celnych nie tylko w zakresie obsługi zgłoszeń celnych. Od 1 maja 2004 r. jego funkcjonalność została rozszerzona. Oprócz obsługi zgłoszeń celnych jest on również wykorzystywany m.in. do rejestrowania i przetwarzania danych pochodzących z przekazywanych organom celnym elektronicznych deklaracji INTRASTAT, tj. deklaracji statystycznych dotyczących obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty.

  • Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) podpisana w Waszyngtonie w 1973r w trosce o zachowanie ginącej fauny i flory. Początkowo Konwencję Waszyngtońską podpisało 21 krajów. W 1989 r. do tego grona dołączyła Polska. Dziś Konwencję ratyfikowało około 140 państw. Głównym zadaniem, jakie stawiają sobie państwa, sygnatariusze tej Konwencji jest przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi dzikimi zwierzętami i roślinami objętymi ochroną, a tym samym zachowanie ich przed wyginięciem. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej postanowienia Konwencji Waszyngtońskiej są reprezentowane przez rozporządzenia unijne, określające ograniczenia związane z obrotem gatunkami zagrożonymi wyginięciem zarówno z krajami trzecimi jak i krajami członkowskimi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami import do kraju lub eksport do krajów niebędących członkami Unii zwierząt i roślin objętych Konwencją Waszyngtońskiej (CITES) jest dozwolony jedynie w określonych przypadkach i na podstawie odpowiednich dokumentów wymaganych rozporządzeniami unijnymi w zakresie przekraczania zewnętrznej granicy Unii. Kontrola zarówno okazów jak i dokumentów w takich przypadkach może się odbywać jedynie podczas granicznej kontroli celnej.

  • Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla wwozu i przewozu.

  • forma podatku, nakładanego przez państwo na towary przywożone z zagranicy (cło importowe), wywożone za granicę (cło eksportowe) lub (do 1921, kiedy zostało zabronione przez Konwencję Brukselską) przewożone przez terytorium danego kraju (cło przewozowe). Stosowane już w starożytności, było początkowo wyłącznie elementem polityki fiskalnej państwa (zwiększenie dochodów skarbowych). Od XVII w. zaczyna wzrastać jego rola jako instrumentu gospodarczego, pozwalającego poprzez ograniczenie wymiany z zagranicą realizować określone cele gospodarcze. Wykaz grup towarowych objętych cłem i wysokość stawek celnych zawiera taryfa celna. Integracja gospodarcza i polityczna państw zrzeszonych w różnych organizacjach międzynarodowych sprzyja obniżaniu, a nawet całkowitej eliminacji ceł.

  • procedura celna, która nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego i następuje po spełnieniu wszystkich wymogów określonych prawem, w szczególności po zastosowaniu przepisów dotyczących należności celnych przywozowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.