All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There are currently 70 pojęcia in this directory
AEO
Authorised Economic Operator – upoważniony przedsiębiorca

AES
System Obsługi Eksportu służący w administracji celnej do rejestracji i przetwarzania zgłoszeń i dokumentów celnych dotyczących towarów wyprowadzanych z obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym do obsługi dokumentów potwierdzających status celny towarów T2L).

AGREX
Pozwolenie eksportowe dla towarów rolno-spożywczych, wydawane na wniosek strony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

AGRIM
Pozwolenie importowe dla towarów rolno-spożywczych, wydawane na wniosek strony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

AIS
System Obsługi Importu służący w administracji celnej do rejestracji, przetwarzania zgłoszeń i dokumentów celnych dotyczących towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej (oprócz tranzytu).

CBTD
Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych z siedzibą w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie.

CELINA
historycznie pierwszy system informatyczny polskiej służby celnej wspomagający obsługę zgłoszeń celnych w procedurach innych niż procedura tranzytu.

CITES
Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) podpisana w Waszyngtonie w 1973r w trosce o zachowanie ginącej fauny i flory. Początkowo Konwencję Waszyngtońską podpisało 21 krajów. W 1989 r. do tego grona dołączyła Polska. Dziś Konwencję ratyfikowało około 140 państw. Głównym zadaniem, jakie stawiają sobie państwa, sygnatariusze tej Konwencji jest przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi dzikimi zwierzętami i roślinami objętymi ochroną, a tym samym zachowanie ich przed wyginięciem. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej postanowienia Konwencji Waszyngtońskiej są reprezentowane przez rozporządzenia unijne, określające ograniczenia związane z obrotem gatunkami zagrożonymi wyginięciem zarówno z krajami trzecimi jak i krajami członkowskimi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami import do kraju lub eksport do krajów niebędących członkami Unii zwierząt i roślin objętych Konwencją Waszyngtońskiej (CITES) jest dozwolony jedynie w określonych przypadkach i na podstawie odpowiednich dokumentów wymaganych rozporządzeniami unijnymi w zakresie przekraczania zewnętrznej granicy Unii. Kontrola zarówno okazów jak i dokumentów w takich przypadkach może się odbywać jedynie podczas granicznej kontroli celnej.

CŁO
forma podatku, nakładanego przez państwo na towary przywożone z zagranicy (cło importowe), wywożone za granicę (cło eksportowe) lub (do 1921, kiedy zostało zabronione przez Konwencję Brukselską) przewożone przez terytorium danego kraju (cło przewozowe). Stosowane już w starożytności, było początkowo wyłącznie elementem polityki fiskalnej państwa (zwiększenie dochodów skarbowych). Od XVII w. zaczyna wzrastać jego rola jako instrumentu gospodarczego, pozwalającego poprzez ograniczenie wymiany z zagranicą realizować określone cele gospodarcze. Wykaz grup towarowych objętych cłem i wysokość stawek celnych zawiera taryfa celna. Integracja gospodarcza i polityczna państw zrzeszonych w różnych organizacjach międzynarodowych sprzyja obniżaniu, a nawet całkowitej eliminacji ceł.

CVED
Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla wwozu i przewozu.

DŁUG CELNY
powstałe z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie) odnoszące się do towarów.

DŁUŻNIK
każda osoba zobowiązana do zapłaty kwoty długu celnego.

DOPUSZCZENIE DO OBROTU
procedura celna, która nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego i następuje po spełnieniu wszystkich wymogów określonych prawem, w szczególności po zastosowaniu przepisów dotyczących należności celnych przywozowych.

DOZÓR CELNY
działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów znajdujących się pod dozorem celnym.

EAD
Wywozowy Dokument Towarzyszący (dokument zaopatrzony w kod kreskowy).

EORI
Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification - EORI), jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej (UE) środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs – tj. „bez-papierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w UE. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI i jest im nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy obowiązani są posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator. W Polsce przyjęto generalną zasadę budowy numeru EORI przedsiębiorcy w oparciu o numer NIP.

EXPORT POŚREDNI
polega na dostarczeniu towaru przez polskiego dostawcę nabywcy unijnemu w celu wywiezienia tego towaru poza UE.

GRN
numer zabezpieczenia generalnego nadawany przez służbę celną, zarówno zabezpieczeniom w procedurze tranzytu jak i w pozostałych procedurach celnych.

INTRASTAT
system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 r. System ten, funkcjonując w Unii Europejskiej od 1993 r., jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty. Ponadto system INTRASTAT służy do gromadzenia tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, ich kontroli, przetwarzania oraz udostępniania innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi przez te same osoby w podatkowych deklaracjach VAT. W Polsce za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych odpowiedzialna jest Polska Administracja Celna. Głównym partnerem Polskiej Administracji Celnej w zakresie metodologii systemu INTRASTAT i odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny.

ISZTAR 4
System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR jest systemem referencyjnym w pełni kompatybilnym z systemem TARIC, dostarczającym aktualne dane taryfowe dla Systemu Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA. Zakres danych obejmuje: - nomenklaturę towarową (nomenklaturę CN, nomenklaturę TARIC, system kodów dodatkowych), - stawki celne (erga omnes, preferencyjne) - ograniczenia (unijne zintegrowane w TARIC) - kontyngenty taryfowe i plafony taryfowe (erga omnes i preferencyjne) - zawieszenia ceł - podatki VAT i akcyzę. Baza danych systemu jest na bieżąco aktualizowana danymi pochodzącymi z systemu TARIC zarządzanego przez DG TAXUD w Brukseli oraz danymi krajowymi w zakresie podatków i ograniczeń krajowych. Powyższe dane rozszerzone o: - uwagi prawne do sekcji i działów - listy dotyczące banderol są dostępne w przeglądarce taryfowej systemu do celów informacyjnych. Ograniczenia i środki pozataryfowe krajowe będą sukcesywnie integrowane z systemem TARI C w bazie danych systemu ISZTAR.System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR jest systemem referencyjnym w pełni kompatybilnym z systemem TARIC, dostarczającym aktualne dane taryfowe dla Systemu Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA.

KALKULATOR TARYFOWY
służy do wstępnego wyliczania należności celnych jakie należy uiścić w przypadku obrotu towarowego z zagranicą. Taki sam mechanizm wykorzystywany jest przez system AIS, gdy podmiot gospodarczy przedstawia zgłoszenie celne.

KLUCZ DO BEZPIECZNEJ TRANSMISJI DANYCH
dane kryptograficzne do podpisu elektronicznego i jego weryfikacji. Jest to para kluczy w kryptografii asymetrycznej. Klucz prywatny do składania podpisu elektronicznego i klucz publiczny, który służy do weryfikacji tego podpisu. Podobnie jak login i hasło para ww kluczy używana jest do stwierdzania tożsamości osoby w operacjach elektronicznych oraz (czego nie zapewniają login i hasło) do stwierdzania integralności podpisanych danych (czy nie zostały one zmienione).

KODEKS CELNY
Unijny Kodeks Celny jest najważniejszym źródłem prawa celnego w Unii Europejskiej.

KONTROLA CELNA
specjalne czynności: weryfikacja towarów, kontrola posiadania i weryfikacja dokumentów, kontrola księgowości i innych dokumentów przedsiębiorstw, kontrola środków transportu, kontrola bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby, prowadzenie dochodzeń w postępowaniu administracyjnym i innych podobnych czynności w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i, w razie potrzeby, innych przepisów mających zastosowanie w odniesieniu do towarów znajdujących się pod dozorem celnym.

KONTYNGENT TARYFOWY
określona ilość towaru, która w okresie kontyngentowym (okresie na jaki kontyngent taryfowy ustanowiono) może być przywieziona i dopuszczona do obrotu po stawkach celnych preferencyjnych. Poza takim kontyngentem taryfowym import jest możliwy, ale przy zastosowaniu stawek celnych wynikających z taryfy celnej. Upływ terminu na jaki ustanowiono kontyngent taryfowy lub wykorzystanie takiego kontyngentu taryfowego powoduje automatyczne naliczanie stawek wynikających z taryfy celnej UE.

LOGIN
kod identyfikacyjny zarejestrowany w Podsystemie Danych Referencyjnych, który został nadany osobie fizycznej posiadającej określony numer PESEL albo w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania za granicą – inny numer identyfikacyjny tej osoby (np. nr paszportu). Login wraz z hasłem dostępu stanowi parę służącą stwierdzaniu tożsamości osoby w operacjach elektronicznych.rn

MRN
numer zgłoszenia nadawany przez informatyczne systemy celne służące do obsługi zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach celnych.

MRX
numer ewidencji manifestów eksportowych.

NCTS
Nowy Skomputeryzowany System Tranzytu, wspólny dla wszystkich krajów UE system informatyczny obsługujący operacje tranzytowe, oraz zabezpieczenia w procedurze tranzytu.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
przepisy unijne i/lub przepisy krajowe.

ODPRAWA CZASOWA
pozwala na wykorzystanie na wspólnotowym obszarze celnym towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian, z wyjątkiem zwykłego zużycia wynikającego z używania tych towarów, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od cła i bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej. Odprawa czasowa może trwać najwyżej 2 lata. Katalog towarów, które mogą być przedmiotem odprawy czasowej określają przepisy.

OPŁATY WYRÓWNAWCZE
opłaty o zmiennej wysokości wynikające z różnicy między minimalną ceną określoną dla rynku krajowego a ceną towaru importowanego powiększoną o cło. Podstawowym celem opłat wyrównawczych jest podniesienie ceny towaru importowanego do poziomu ceny towaru krajowego w celu zrównania ich konkurencyjności. Opłaty wyrównawcze cechują się dużą zmiennością, co wynika z wahań cen na rynku światowym. Gdy ceny na rynku światowym ulegają obniżeniu, opłaty wyrównawcze rosną, w przypadku przeciwnym maleją. Były one szeroko stosowane w ramach wspólnej polityki rolnej. Mogą też być stosowane inne opłaty wpływające na wzrost cen krajowych towarów importowanych, jak opłaty fiskalne, czy specjalne (np. stemplowe, statystyczne, administracyjne).

PDR
Podsystem Danych Referencyjnych służący w administracji celnej m.in. do identyfikacji oraz weryfikacji uprawnień osób i podmiotów przesyłających elektroniczne zgłoszenia i pozostałe dokumenty do Systemów Celnych.rn

PLAFON TARYFOWY
elastyczna forma kontyngentu taryfowego. Jego elastyczność polega na tym, że przekroczenie wielkości na jaką ten środek preferencyjny jest ustanawiany nie oznacza automatycznego zamknięcia możliwości importu po stawkach celnych preferencyjnych jakie tym plafonem taryfowym zostały ustanowione (tak jak ma to miejsce w przypadku kontyngentu taryfowego – jeżeli kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany nie ma możliwości importu po obniżonych stawkach celnych w ramach tego środka). W przypadku plafonu taryfowego taka możliwość nadal istnieje, aż do czasu przywrócenia stosowania stawek celnych wynikających z Taryfy celnej, co następuje w drodze stosownego rozporządzenia UE. Istnieje również możliwość określenia podwyższenia poziomu stawek celnych w ramach ustanowionego plafonu taryfowego, w sytuacji w której napływające dane wskazują na nadmiernie wzmożony import w ramach otwartego plafonu taryfowego. W sytuacji zmniejszenia się strumienia importu, zamknięcie plafonu (czyli przywrócenie stawek celnych z taryfy celnej) może nie okazać się konieczne. Podwyższenie poziomu stawek celnych w ramach otwartego plafonu taryfowego może nastąpić, o ile zostanie przekroczona ilość lub wartość towaru określona w rozporządzeniu o jego ustanowieniu, a jednocześnie istnieje potrzeba ograniczenia wielkości przywozu danego towaru dokonywanego przy zastosowaniu dotychczasowych stawek celnych (określonych w rozporządzeniu o plafonie taryfowym), ale nie ma jednocześnie konieczności przywrócenia stosowania stawek celnych określonych w taryfie celnej UE (a zatem wyższych).

POSIADACZ POZWOLENIA
osoba, której wydano pozwolenie.

POZWOLENIA
wymagane w imporcie towarów przemysłowych objętych kontyngentami oraz towarów objętych automatyczną rejestracją (o ile został nałożony taki obowiązek), wydaje się w sposób automatyczny, bezpłatnie, na wnioskowaną ilość, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia wniosków. W zakresie towarów rolno-spożywczych pozwolenie takie wydaje prezes Agencji Rynku Rolnego. W przypadku braku innych dowodów, uważa się, że organ właściwy do wydania dokumentu importowego otrzymał wniosek w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu jego złożenia. Obowiązkowi uzyskania pozwolenia nie podlegają towary zwolnione od należności celnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROCEDURA CELNA
jedno z możliwych przeznaczeń celnych; rozróżnia się następujące procedury: dopuszczenie do obrotu, wywóz, procedury specjalne (składowanie celne, uszlachetnianie czynne, „end use”, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne).

PROCEDURA UPROSZCZONA
tradycyjne zgłoszenie celne zastępuje elektroniczne powiadomienie urzędu celnego o dostarczeniu towarów do miejsca, w którym wykonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Procedura uproszczona odnosi się do upraszczania czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną, nie dotyczy stosowania samej procedury i jej procesu. Skutkiem ułatwień związanych ze stosowaniem uproszczeń jest przede wszystkim możliwość szybkiego dysponowania towarem.

PRZEDSTAWIENIE TOWARÓW ORGANOM CELNYM
zawiadomienie organów celnych, w wymaganej formie, o dostarczeniu towarów do urzędu celnego albo do innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne.

PRZETWARZANIE POD KONTROLĄ
umożliwia użycie towarów niewspólnotowych na polskim obszarze celnym w procesach zmieniających ich rodzaj lub stan, bez stosowania wobec nich cła i środków polityki handlowej oraz umożliwia dopuszczenie produktów powstających w takich procesach (produkty przetworzone) do obrotu, z zastosowaniem właściwych dla nich należności celnych przywozowych.

PRZEZNACZENIE CELNE
oznacza objęcie towaru procedurą celną lub wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub do składu wolnocłowego lub powrotny wywóz towaru poza obszar celny Wspólnoty lub zniszczenie towaru lub zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa.rn

PUESC
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, poprzez którą można komunikować się ze służbą celno-skarbową w coraz szerszym zakresie usług (EORI, AEO, rejestracja upoważnień w SZPROT itp.)

REPREZENTANT
osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu przed organami celnymi; w Podsystemie Danych Referencyjnych wyróżnia się dwie grupy reprezentantów: „Reprezentanci – podmioty gospodarcze” identyfikowani wg numeru NIP i REGON (ew.EORI) oraz „Reprezentanci – osoby fizyczne” identyfikowani według numeru PESEL albo w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania za granicą – według innego numeru identyfikacyjnego (np.nr paszportu) tej osoby.rn

SKŁAD CELNY
każde miejsce uznane przez organy celne (prowadzący skład celny posiada pozwolenie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego) i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Wyróżnia się składy celne publiczne i prywatne. Składem celnym publicznym jest skład, z którego może korzystać każda osoba w celu składowania towarów, a prywatnym skład celny przeznaczony do składowania towarów przez prowadzącego skład. Dzięki procedurze składowania celnego (czyli w składzie celnym), można zawiesić płatności cła i podatków za towary z państw trzecich, na czas kiedy towary te są składowane w składzie celnym. Jest to tzw. funkcja zawieszenia płatności. Towary te mogą być też z powrotem wywiezione poza UE. Jest to z kolei funkcja reeksportowa składu celnego. Jeśli skorzystasz ze składu celnego, to możesz m.in.: sprowadzić większą ilość towaru, złożyć go w składzie celnym, bez uiszczania cła i podatku VAT oraz podatku akcyzowego; złożyć towar w składzie, by potem starać się o dokumenty i badania potrzebne do dopuszczenia go do obrotu (znak CE).

SPECJALNE PROCEDURY CELNE
Pojęcie odnosi się do następujących procedur: składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, odprawy czasowej i uszlachetniania biernego. Procedury gospodarcze (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych, które zostały zdefiniowane w art. 4 ust. 8 WKC. Przedmiotem procedury uszlachetniania biernego mogą być natomiast tylko towary posiadające status celny towarów wspólnotowych. Są to procedury na które jest wymagane pozwolenie naczelnika urzędu celnego.

STATUS CELNY TOWARU "C"
W przypadku towarów, których status wspólnotowy może być wykazany. Towary w wolnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej.

STATUS CELNY TOWARU "X"
Towary wspólnotowe przeznaczone do wywozu, które nie są umieszczone pod procedurą tranzytową. Towary pochodzące z krajów, członków Unii Europejskiej, eksportowane do krajów trzecich.

SYSTEMY CELNE
systemy wymiany komunikatów elektronicznych ze służbą celno-skarbową np.: AES, AIS, NCTS.

T1
Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu zewnętrznego. Towary pod kontrolą urzędu celnego pochądzące z krajów nie należących do Unii Europejskiej.

T2
Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu wewnętrznego. Towary nie podlegające wolnemu obrotowi, pochodzące z krajów należących do Unii Europejskiej (np. towary akcyzowe itp.) lub towary w wolnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej przewożone przez państwa trzecie np. Szwajcarię.

TARIC
(Integrated Tariff of the European Communities) prowadzona przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna Podatków i Unii Celnej) internetowa baza danych, zawierająca informacje o aktualnej taryfie celnej Unii Europejskiej. Baza ta jest codziennie aktualizowana. Formalnie, TARIC nie jest źródłem prawa (tym bowiem jest taryfa celna opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ze wszystkimi zmianami), jednak z bazy TARIC korzysta administracja celna.

TARYFA CELNA
urzędowy wykaz grup towarów lub towarów podlegających ocleniu i właściwych im stawek celnych. Określa ona także sposób ustalania wartości celnej (podstawy wymiaru cła), zakres stosowanych zniżek i zwolnień od cła oraz listę towarów, których przywóz lub wywóz jest zabroniony. Stawki celne mogą być wyrażone procentowo od wartości towaru (stawki ad valorem), kwotowo - od ilości, wagi lub jednostki towaru (stawki specyficzne), przy wykorzystaniu jednego i drugiego sposobu równocześnie (stawki mieszane - stawka specyficzna powiększona o dopłatę od wartości), wreszcie jednego albo drugiego sposobu (stawki alternatywne). Taryfa celna zazwyczaj wyraża politykę państwa w zakresie handlu zagranicznego, podporządkowania polityce gospodarczej (taryfa generalna, autonomiczna), może też wynikać z zawartych umów i konwencji (taryfa umowna, konwencyjna - o niższych zazwyczaj stawkach celnych).

TD
Towary już umieszczone pod procedurą tranzytową lub przewożone w ramach procedury uszlachetniania czynnego, składu celnego lub procedury odprawy czasowej. Towary podlegające urzędowej procedurze tranzytowej (T1, karnet TIR, karnet ATA, formularz 2 NATO itp.).

TF
Przewóz towarów z/do Wysp Kanaryjskich lub wysp kanału La Manche, Mount Atos, fińskich wysp Aalland i francuskich terytoriów zamorskich (Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika i Reunion) do/z krajów, członków Unii Europejskiej.

TIN
numer identyfikacyjny podmiotu w systemie Celina składający się z przedrostka PL i numeru regonu podmiotu.

TRANZYT
pozwala na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym towarów krajowych i zagranicznych. Procedura tranzytu zostaje zakończona, gdy towary i odpowiednie dokumenty zostaną przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia.

UPO
urzędowe poświadczenie odbioru

USZLACHETNIANIE BIERNE
pozwala na czasowy wywóz towarów wspólnotowych poza wspólnotowy obszar celny, w celu poddania ich procesom uszlachetnienia oraz dopuszczenia produktów powstałych w wyniku tych procesów do obrotu, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od cła.

USZLACHETNIANIE CZYNNE
pozwala na poddaniu na wspólnotowym obszarze celnym jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania towarów niewspólnotowych lub wspólnotowych. Uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń pozwala na przetwarzanie towarów niewspólnotowych, przeznaczonych do powrotnego wywozu poza wspólnotowy obszar celny w postaci produktów kompensacyjnych, bez obciążania tych towarów cłem lub stosowania wobec nich środków polityki handlowej. Uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych pozwala na przetwarzanie towarów wspólnotowych, dopuszczonych do obrotu ze zwrotem lub umorzeniem cła należnego do zapłacenia za takie towary, jeżeli zostaną one wywiezione poza wspólnotowy obszar celny w postaci produktów kompensacyjnych.

UWA
urząd celny wyprowadzenia.

UWU
urząd celny wywozu.

WIĄŻĄCA INFORMACJA O POCHODZENIU
Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na wniosek osoby zainteresowanej, określającą pochodzenie towaru. WIP dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia. WIP jest ważna przez 3 lata od daty jej wydania. WIP nie zastępuje dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów. W przypadku, gdy WIP utraci ważność na skutek zmiany interpretacji przepisów przez Światową Organizację Handlu, bądź została wydana wskutek błędu lub jest sprzeczna z prawem, osoba, której udzielono tej informacji, może korzystać z niej jeszcze przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian lub od powiadomienia, jeżeli zawarła na podstawie WIP, przed tą datą, wiążące umowy kupna lub sprzedaży. Wiążąca informacja o pochodzeniu jest również nieważna, jeżeli została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych bądź niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę.

WIĄŻĄCA INFORMACJA TARYFOWA
Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest to pisemna decyzja, która określa właściwy kod taryfy celnej dla jednego, dowolnie zgłaszanego towaru. WIT jest ważna przez 6 lat od daty jej wydania (z wyjątkiem, gdy zostaną zmienione przepisy, interpretacje przepisów lub wykazane błędy w decyzji). Wydawana jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku, gdy WIT utraci ważność na skutek zmiany w interpretacji przepisów przez Światową Organizację Celną, bądź zastała wydana wskutek błędu lub jest sprzeczna z prawem, osoba, której udzielono tej informacji, może korzystać z niej jeszcze przez okres 6 miesięcy od dnia publikacji zmian lub od powiadomienia, jeżeli zawarła na podstawie WIT, przed datą publikacji lub powiadomienia, wiążące umowy kupna lub sprzedaży. Wiążąca informacja taryfowa jest nieważna, jeżeli została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych bądź niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę.

WYWÓZ
czyli wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza wspólnotowy obszar celny. W UE cła wywozowe nie obowiązują, należy natomiast dokonać zgłoszenia celnego i przestrzegać środki polityki handlowej. Towar objęty procedurą wywozu traci status towaru wspólnotowego.

ZAWIESZAJĄCE PROCEDURY CELNE
Pojęcie odnosi się do następujących procedur: składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, odprawy czasowej i uszlachetniania biernego. Procedury gospodarcze (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych. Są to procedury na które jest wymagane pozwolenie organu celnego.

ZC291
powiadomienie o długu celnym.

ZC299
poświadczone zgłoszenie celne.

ZGŁASZAJĄCY
osoba, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne.

ZGŁOSZENIE CELNE
czynność, poprzez którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną.

ZWOLNIENIE CELNE
czynność podjęta przez organy celne, umożliwiająca użycie towarów w celach określonych przez procedurę celną, jaką zostały objęte.


Submit a pojęcie