menu

AККРЕДИТИВ

Документарный аккредитив - это наиболее выгодная форма расчета для экспортера, поскольку защищает его от риска неоплаты товаров. При аккредитивной форме расчетов обязательство платежа принимает на себя банк, который по поручению импортера открывает аккредитив. Банк берет на себя обязательство по поручению импортера произвести расчет с экспортером взамен за представление им в банк в определенное время документов, предусмотренных условиями аккредитива. Банк только проверяет соответствие предоставленных документов.

Документарные аккредитивы открываются и реализуются на основании Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits - UCP). Правила разрабатываются Международной торговой палатой в Париже, a впервые были опубликованы в 1933 году. Новые правила вступили в силу с 1 июля 2007 года (UCP 600). В актуальной редакции введены следующие существенные изменения:

  1. толкование и интерпретация понятий и формулировок, включаемых в аккредитивы; в частности это касается таких слов, как «about, approximately» (около, приблизительно) в отношении количества товара и/или цены; «on or about» (дата или около) – срок до / после даты; «to, untill, from, between; first half, second half» (до, к, от, середина, первая половина, сторая половина) касаются середины месяца, а «begining, middle, end» (начало, середина, конец) - декад месяца;
  2. aккредитив по своему существу является неотзывным обязательством банка, даже если об этом не упоминается в его тексте;
  3. сокращен и уточнен максимальный срок для проверки банком документов до 5 банковских дней, экспортер также должен соблюдать сроки предоставления транспортных документов;
  4. банки принимают только чистые транспортные документы. Чистым транспортным документом считается такой документ, который не содержит специальных замечаний в отношении качества товаров или их упаковки. Нет необходимости помещать в документе слово «чистый» даже если в аккредитиве содержится требование предъявлять чистый транспортный документ;
  5. подпись перевозчика, капитана судна или агента на транспортных документах должна быть удостоверена как подпись перевозчика, капитана или агента;
  6. транспортные документы могут указывать на перегрузку товара в процессе перевозки при условии, что вся перевозка покрывается одним документом, а документ принимается даже, если в аккредитиве содержится запрещение производить перегрузку.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.