menu

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

Фирма TERRAMAR предоставляет транспортно-экспедиционные и таможенные услуги, в том числе и для товаров стратегического значения.

Стандарт нашей деятельности - это предоставление услуг на как можно более высоком уровне в соответствии с нуждами и потребностями клиентов, реализуемых в установленные сроки, без недостатков, являющихся благодаря этому рекомендацией для дальнейших контрактов и заказов.

В нашей работе мы руководствуемся следующими принципами:

  • соблюдаем правовые предписания,
  • добросовестно выполняем наши обязанности,
  • предоставляем клиентам комплексные услуги,
  • сотрудничаем с опытными и добросовестными поставщиками услуг,
  • поддерживаем высокие профессиональные квалификации персонала и его связь с фирмой,
  • oбязуемся выполнять требования и постоянно совершенствовать систему управления качеством.

Принимая во внимание вышесказанное, в ближайшее время фирма планирует модернизировать и расширить собственный автомобильный парк, предназначенный для перевозки контейнеров, а также ввести в эксплуатацию специализированный автотранспорт, предназначенный для обслуживания штучных перевозок. Одновременно будем продолжать работы по усовершенствованию телеинформационной системы.

Президент
Марек Тарчински (Marek Tarczyński)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.