menu

ДАННЫЕ ФИРМЫ

TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o.
ul. ROTTERDAMSKA 3
81-337 GDYNIA
POLSKA

TERRAMAR Международная экспедиция
ул. РОТТЕРДАМСКАЯ 3,
81-337 ГДЫНЯ
ПОЛЬША

BANK: PEKAO SA II O/GDYNIA
P/C PLN: 60 1240 3510 1111 0000 4318 2967

P/C EUR: 96 1240 3510 1978 0000 4318 3007

P/C USD: 89 1240 3510 1787 0000 4318 2983

NIP 586-010-33-86
REGON 190579018

НИП (идентификационный номер налогоплательщика) 586-010-33-86
РЕГОН (номер в государственном реестре хозяйствующих субъектов) 190579018

KRS 0000101694
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

КРС (номер в государственном судебном реестре) 0000101694
РАЙОННЫЙ СУД ГДАНЬСК-СЕВЕР
VIII ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ КРС

PLAEOF420000090010
EORI - PL586010338600000

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.